The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Bewerking Weesakten Sluis 1714 - 1743

Deze bewerking van de weesakten uit het archief van de weeskamer van Sluis is van de hand van de heer C. du Fossé uit Sluis. Het betreft inventarisnummer 1804 (1714-1743), beschreven in de inventaris 'De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796', door mr A. Meerkamp van Embden (Middelburg, 1919) (toegangsnr 11).

C. du Fossé, December 1995.

fo.1, 25.06.1714
Overleden Sluis Cathelyntie Allie. Tr. Cornelis Jobsen. Kinderen: Johannis Jobsen oud 18 jr. Voogd: Pieter Sohier won. te Cadzand, aangetrouwde cozijn germain. De wees krijgt £ 100.- De vader verbindt daartoe zijn huis door hem bewoond staande aan de oostzijde van de Markt en nog 5 gem. ... roeden leenland gelegen in het .. begin van Zuidzande annex het dorp, releverende voor het leenhof van Cadzand.

fo.2, 09.07.1714
Overleden Sluis Magdalena Coenraets. Tr. Gillis Deckers. Kinderen: Mattheus Deckers oud 8 jr en Elisabeth Deckers oud 6 jr. Voogden: Corijn Coenraets, oom mat. De wezen zijn uit de moederlijke successie gesecludeert door een testament. Zij zullen ieder f 1000.- krijgen. De vader bez. verbindt daartoe zijn huis staande aan de oostzijde van de Kaai op de hoek van het Pasteystraatje.

fo.3, 16.07.1714
Overleden in Oost-Indie Hendrik Muyrman. Tr. Susanna van Wontergem. Kinderen: Hester Muyrman oud 22 jr en Jan Hendrik Muyrman oud 17 jr. Voogd: Abraham Berk. De 3 wezen krijgen samen f 50.- De wed. bez. verbindt daartoe het huis waar zij in woont genaarnt "Slants Welvaren" staande aan de noordzijde van de Hoogstraat tegen de Vischmarkt, aan de westzijde het huis waar Corijn van Couwenhove in woont.

fo.4, 16.07.1714
Overleden Sluis Jacobus Roovers. Tr. Geertruyd Terson. Kinderen: Claes Roovers oud 22 jr; Johanna Roovers oud 16 jr en Elisabeth Roovers oud 7 jr. Voogd: Dirck Arkelens. In het boek van niet.

fo.4 v, 29-10-1714
Overleden Sluis Marya Glorye. Tr. Assuerius Janssen, sold. in de comp. van capt. la Rocque int regt. van Steenhuyse. Kind: Maria Janssen oud 4 1/2 jr. Voogd: Steven Janssen, borger al- hier. Int boek van niet.

fo.5, 14.01.1715
Overleden Sluis Jacobus Janssen. Tr. Maria Houwers. Kinderen: Jacoba Janssen oud 18 jr en Maria Janssen oud 10 jr. Voogd: Jan Hermansen Wesel.

fo.6, 14-01-1715
Overleden Sluis Helena Saai. Tr. Augustijn Witz. Kinderen: Abraham Witz oud 8 jr en Jacobus Witz oud 5 jr. \bogd: Pieter Witz, borger alhier, oom pat. op boek van niet. .. 05.1717, is overleden Augustijn Witz. De boedel is in handen van de klerk van bekommer- theden gesteld. 23-05-1718, Pieter Witz verklaart dat door hem ontvangen is voor de wees, de jongste is dood, wegens een erfenis van de oud-grootmoeder v/d wees m.n. Adriaentie Colpert wed. van Pieter Hen- drix Saal, overleden te Woerden, een bedrag van 170 gulden en 16 stuivers, evenwel zonder een bewijs. Hij verzoekt het geld te mogen behouden om de wees te alimenteren, zoals reeds gedaan.Wordt toegestaan, te rekenen vanaf het overlijden van de vader J. 50.- per jaar, doch zal de wees moeten onderhouden tot zijn meerderjarigheid.

fo.6 V, 11.02.1715
Overleden Sluis Johan Maertens en Catharina Sanders, echtelieden. (beide overleden in 1702 C). Kind: Pieter Maertens. Voogd: Anthony du Pla, aangetrouwde broer van de wees. De verwezing van de vader en moeder staat in het vorig register. De administrerende voogd Johan Maertens heeft rekening gedaan van het verdeel tussen hem en de h.vr. van du Pla en Pieter. Hij verzoekt ontslag als voogd van Adriaan van Groenen- berg. Du Pla stemt hierin toe mits Mattheus Comu, won. te Middelburg, wordt aangesteld. De magistraat stemt toe met het ontslag van Groenenberg, van zodra du Pla en Comu de acte van cautie hebben overgebracht.

fo.7, 25-02-1715
Overleden Sluis Johanna Hamelinck. Tr. Nicolaes D'Hamont, borger alhier. Kind: Johanna Catharyna D'Hamont oud 3 jr. Voogd: Jan Bovy, won. op 't Grote Pas, aangetrouwde cousyn germain. f 50.- meer lasten dan baten, boek van niet. 08-07-1715, Is vertoond een not, akte van voogdij verleden door Jan Hamelinck betreffende het kind voorn. waarvan hij grootvader matemel is geweest, waarin is aangesteld tot administrerend voogd met betrekking tot zijn nalatenschap, Clement van Affelen, regerend burgemeester alhier dd 30-01-1715. Vervolgens is er een not, accoord van uitkoop gemaakt tussen Clement van Affelen als administrateur ter ener en Janneken Bertholf wed. van Jan Hamelinck ter andere zijde, gepasseerd vor nots. Johannis van Weenegem dd 08-07-1715. De wees komt toe de legitime portie volgens een huw. contr. gepasseerd voor nots. Joh. Troch dd 12-08-1699. groot f 315.- met de interest van 5% per jaar. De wed. verbindt daartoe haar huis waar zij in woont staande aan de noordzijde van de Hoogstraat; het huis van Willem Sluymer aan de oostzijde en het huis van de wed. van Isaac van Overbeke aan de westzijde. 02-03-1716 comp. Joannis du Hamont, mr. chirurgijn won. te Oisterwijk en Janneken Lombaerts, echtge- noten, vader en moeder van Claes du Hamont en grootvader en grootmoeder van de wees, verklarende dat hun zoon "jegenswoordigh gedetineert ten steene, naa alle apparentie inde stad niet sal connen blijven en misschien buyten staet gestelt werden om inde stad en inde provin- cien sig te connen nederslaen tot maintien van hem, zijn jegenswoordige huysvrouwe, mits- gaders zijn voorkind en nakind dat hij bij zijn jegenswoordige huysvrouwe is hebbende". Zij stellen voor deze kinderen mee te nemen om hen op te voeden. Zij verzoeken f 200.- te mogen ontvangen als alimentatie. Wordt toegestaan doch de gevraagde f 200.- zal betaald worden in 4 payementen van f 50.-, f 40.- direct en ieder jaar f 50.- 12-07-1717 Comp. de h.vr. van Claes du Hamont welke een brief overbrengt van Jan du Hamont waarin verzogd wordt het 2e payement te ontvangen. Zal worden voldaan en zij krijgt den jaarinter- rest van de weespenningen.

fo.8, 25-02-1715
Overleden Sluis Elisabeth van Eyke. Tr. Jacob Vermeere. Kinderen: Maximiliaen Vermeere oud 17 1/2 jr; Niclaes Vermeere oud 16 jr en Jacob Vermeere oud 14 jr. Voogd: Christoffel Adams. Meer lasten dan baten, boek van niet.

fo.9, 29-04-1715
Overleden Sluis Joos Beyts en Cathelyntie Willemoens, echtelieden. Kind: Catharyna Beyts oud 16 jr. Voogd: Pieter Cornelissen Blanck int Harnas, cozijn mat. Idem overleden Christoffel Willemoens. Tr. Magdaleentje de Hollander. Kind: Sara Wille- moens oud ca. 19 jr. Voogd: idem Pieter Cornelisen Blanck int Harnas. Beide wezen zijn ieder voor de helft erfgenamen van hun oom Abraham Willemoens, overleden op St. Donaes, "uytgesondert eenige gespecificeerde goederen" welke zijn wed, te voren moet uittrekken. 27-05-1715, De wed. bez. (van Abraham Willemoens m.n. Johanna Horlewijn C) brengt staat en inventaris over, de wezen komt toe £ 96.15.4, verder de helft van een woonhuis en een pakhuis staande op de Dam van St. Donaes en nog 2 uitstaande batelijke memoriën. De wed. bez. verbindt haar helft van het huis en pakhuis staande op de Dam van St.Donaes.

fo.10, 17-07-1715,
Overleden Sluis Lena Janssen. Tr. Jacobus Gijsberts, sold. onder capt. la Rocque. Kind: Mi- chiel Janssen Gij sberts oud 6 maand. Voogd:. Jannis Assuweris, eveneens sold. onder capt. la Rocque. Boek van niet.

fo.10 V, 24-06-1715
Overleden Sluis Gerrit Meertensen van der Wael. Tr. Josyna van der Maes. Kinderen: Maer- ten van der Wael oud 17 jr; Marya van der Wael oud 15 jr en Catharina van der Wael oud 5 jr. Voogd: Jacobus Bovy, zwager van de wezen. De wezen komt toe £ 332.1.8 welke onder de wed. bez. blijven berusten. Zij verbindt daartoe haar huis, door haar bewoont, staande in de Meenninnestraat, staande huw. gekocht van Isaac Outerman.

fo.11, 24-06-1715
Overleden Sluis Ester van Steenkiste. Tr. Jacobus Janssen. Kind: Jacobus Janssen oud 3 jr. Voogd: Jacobus van Steenkiste, mr. metselaar te Aardenburg. Meer lasten dan baten. De vader bez. belooft, om de genegenheid tot zijn kind, het uit te reiken als moederlijke succes- sie 4 rijksdaalders. en het verder uit te keren de helft in een pretentie van jr 350.- hem competerende bij versterf van zijn grootmoeder, overleden te Oude Tonge, indien hij daarvan iets mogte ontvangen.

fo.13, 29-11-1715
Overleden Sluis Nicolaes van Heuren. Tr. Maghdalena Uytterschee. Kind: Nicolaes van Heuren. Voogd: mr. Egidius Romburg, oud-burgmr. en schepen V.v.S1. De wees komt toe £ 246.3. De wed. bez. verbindt daartoe haar huis staande in de Dinsdag- straat

fo.14, 02-03-1716
Overleden Sluis Jacobus Morreson, sold. in de kollonels comp. van overste Steenhuyse. Tr. Cornelia Beeckmans. Kinderen: Jacobus Morreson oud 12 jr; Maria Morreson oud 8 jr en Anthonette Morreson oud 4 jr. Voogd: Herfort Thys, sergt. in de voorn. comp, goede beken- de. Boek van niet.

fo.16, 04-05-1716
Overleden Sluis Albertus Beckeringh. Tr. Marya Bybau. Kinderen: Johanna Adriana Becke- ringh oud 9 jr en Margje Jacoba Beckeringh oud 6 jr. Voogd: Olivier de Meyer, borger alhier, goede bekende.

fo.17, 29-07-1716
Overleden Sluis Maria Pollaens (lees: Polanus C). T. Philip Lobel. Kinderen: Pieternella Lobel oud 18 jr; Philip Lobel oud 16 jr; Mary Lobel oud 14 jr; Jacobus Lobel oud 8 jr; Tanneken Lobel oud 10 jr; Jan Lobel oud 6 jr; Pieter Lobel oud 4 jr en Cornelia Lobel oud 2 jr. Voogd: Olivier de Meyer, inwoner alhier, goede bekende. De moederlijke successie bedraagt £ 135.1.21/2. De vader bez. verbindt daartoe zijn huis, hof en erf staande en gelegen aan de zuidzijde van de Dinsdagstraat, van ouds genaamd "De Swa- nel en 4 gem. 180 roeden weiland gelegen binnen de stad.

fo.17 V, 30-05-1729
Is door Philip Lobel fs.Philip overgebracht de staat en inventaris van de vaderlijke sucessie waaruit blijkt dat de 5 nog gebleven minderjarige kinderen tezamen competern £ 120.18.2.

fo.18, 29-07-1716
Overleden Sluis Mary Mattys. Tr. Pieter Roekhout. Kind: Jannis Baptist Roekhout oud 41,4 jr. Voogd: Pieter Soen, inwoner alhier, goede bekende. Boek van niet.

fo.19, 21-09-1716
Overleden Sluis Jochem de Mepsche, lt. in het regt. van coll. Steenhuyse. (begraven Sluis 02- 12-1710 C) Tr. Maria de Jonge. Kind: Maria de Mepsche oud 11 jr. Voogd: Jan de Clercq, borger alhier, goede bekende. Boek van niet.

fo.20, 05-10-1716
Overleden Sluis Elisabeth Adriaensz Jaspers. Tr. Christoffel Schoonenbergh. Kind: Jannis Schoonefibergh oud 19 maand. Voogd: Anthony Abrahamsz, borger alhier, goede bekende. Geen baten. De vader zal uitreiken £ 1.-

fo.21, 09-11-1716
Overleden Sluis Mary Cane. Tr. Gerrit Theehoff. Kinderen: Margriete Theehoff oud 9 jr en Gerrit Theehoff oud 4 jr. Voogd: Gijsbert van de Weteringe, gerechtsbode alhier. De moederlijke successie bedraagt £ 10.- waarvan is £ 4.- betaald aan het weeshuis waar 2 voorkinderen zijn. Verder aan de eerste voordochter, die meerderj. wordt, £ 2.-, resteert voor deze wezen £ 4.- 09-05-1718 Comp. Mary Goossen, d.v. wt. Marinis Goossen en Mary Kane met haar stiefvader Gerrit Theehof, welke verzoekt haar weespenningen, groot J. 62.- te mogen ontvangen, daar zij nu meerderj. is. Zij heeft een extract uit het doopboek waaruit blijkt dat zij 25-01-1693 alhier is gedoopt. Is toegestaan.

fo.22, 18-01-1717
Overleden Sluis Matie Mehoude. Tr. Robbert de Bruyne. Kind: Pieternella de Bruyne oud 13 maand. Voogd: Pieter van Dale, won. te Aardenburg, aangetrouwde oom mat. Boek van niet.

fo.23, 15-02-1717
Overleden Sluis Pieter Merlbeke. Tr. Maria de Graeff. Kinderen: Maria Merlbeke oud 17 jr en Cathryna Merlbeke oud 11 jr. Voogd: mons. Nicolaes Minne, borger alhier, cosyn pat. De wezen komt toe £ 31 9.31/2. De wed. bez. verbindt daartoe haar woonhuis en bakkerij staande aan de Beestenmarkt.

fo.24, 14-06-1717
Overleden Sluis Laurens Dalm. Tr. Cornelia Schansman. Kind: Maria Dalm oud 5 jr. Voogd: Cornelis Daim, borger alhier, oom pat. 20-06-1717 Is overgebracht een memorie van lasten en baten waaruit blijkt dat er meer lasten dan baten zijn. De wees zou ./ 50.- krijgen. De zaak wordt aangehouden. 24-01-1718 Comp. Cornelia Schansman, moeder en Cornelis Dalm, voogd en brengen over een nadere memorie waaruit blijkt dat er meer lasten dan baten zijn. De boedel is schuldig aan Ary Schansman f 300.-. De wed. belooft, naast de alimentatie, het kind f 50.- te geven waarmee genoegen wordt genomen. Zij verbindt daartoe haar huis staande aan de no(ordzijde van de Meerminnestraat. 26-04-1724 Is door de voogd Pieter Welgeboren overgebracht de rekening waaruit blijkt dat de wees voor haar grootvader- en grootmoederlijke successie toekomt £ 112.10.5, voorts een vierde deel van £ 175.- staande als hypotheek op het schip van Mattheus van den Neste.

fo.25, 06-12-1717
Overleden Sluis Lucas van Meppen. Tr. Anthonette Gylbaerts. Kinderen: Anthonette van Meppen oud 22 jr; Rebecca van Meppen oud 191/2 jr; Isabelle van Meppen oud 17 jr; Lidia van Meppen oud 15 jr; Rachel van Meppen oud 9 jr en Theresia van Meppen oud 61/2 jr. 'Voogd: Johan Borneman, schepen alhier, goede bekende. 24-0 1-17 18 Overgebracht een memorie waaruit blijkt dat er meer lasten dan baten zijn., boek van niet.

fo.96 'V, 15-04-1728
Comp. Mattheus de Vey welke bij testamentaire dispositie door Anthonette Gysbaarts, gepas- seerd dd 05-04-1728 voor nots. Johan de Vey, is aangesteld als voogd van de minderj. wezen m.n. Rachel van Meppen oud 20 jr en Lucretia van Meppen oud 17 jr. 19-04-1728 Anthony Morrison zweert voogd van bovenstaande wezen. Hij brengt over staat waaruit blijkt dat de wezen toekomt £ 10. 6.-

fo.26, 24-01-1718
Overleden Sluis Jan de Fra. Tr. Susanna de Vloo. Kinderen: Barbera de Fra oud 9 jr; Wille- myne de Fra oud 8 jr en Evert de Fra oud 5 jr. Voogd: Jacobus de Fra, appotequaris alhier als naaste bloedvriend, aangesteld door de wed, krachtens contract van huw. voorwaarden. 18-06-1718, De weeskamer is uit de boedel gesecludeerd. De wed. bez. zal uitkeren £ 200.-, ieder kind dus f 400.- Zij verbindt daartoe haar huis, door haar bewoont, staande aan de oostzijde van de Kaai.

fo.27, 21-03-1718
Overleden Sluis Jan Seuye. Tr. Susanna Lahu (ook: la Huy C). Kinderen: Jan Seuye oud 16 jr en Jacob Seuye oud 6 jr. Voogd: Engel Sierkes, borger alhier, goede bekende. In het boek van niet.

fo.27, 09-04-1718
Overleden Sluis Marinus Kerrebroek. Tr. Maria Kogge. Kinderen: Maria Catharina Kerre- broek oud 7 jr. Voogd. Pieter Willemoens, oom mat. Boek van niet.

fo.28, 23-05-1718
Overleden Sluis Janna Jacoba Janssen. Tr. Jan Pieterz van Cant, sold. onder 't reg. van overste Maurignault, in de comp. van lt.coll. Eversen, in garnizoen alhier. Kind: Johanna Jacoba van Cant oud 6 maand. Voogd: Francois Block, sergt. , goede bekende. In 't boek van niet om "datter niets het minste inde boedel is ". fo.29, 13-06-1718
Overleden Sluis Anna van der Merwen. Tr. Jacobus Pietersz van Breesaet, 6orger en schipper alhier. Kind: Pieter van Breesaet oud 7 jr. Als voogd wordt aangesteld Corstiaen van de Merwen won. te Doveren bij Heusden bij een missive dd 09-05-1718. Op 16-05-1718 ant- woordt hij hierop dat de afstand te groot is en verzoekt een ander aan te stellen. Voorgedra- gen wordt Pieter Cornelis Blanck int Harnas, borger alhier in huw met een dochter van wt. Adriaen Roelants, welke toestemt. De wees komt toe: I, een bedrag van £ 55.11.2; II, een leentje van 200 roeden land gelegen in het .. begin van Zuidzande, revelerende voor het leenhof Joh. de Corte op de wees gesuc- cedeert als hoir feodaal van zijn moeder; III, de helft van een huis met erf staande aan de oostzijde van de Kaai waar de rendant thans in woont; IIII, de helft in een kapitaal van £ 200.- gehypothikeerd op een huis van Johannes Brouns staande op de Kaai waar hij in woont, met een rente van 5%, verachterd sinds 23-12-1711. De rendant verbindt de andere helft van het huis voorn.

fo.29 V, 05-04-1728
Op verzoek van de voogd dd 15-3-1728 is gecomp. Jacobus Pieters van Breezaet. Hij verbindt tot meerder securiteit een huis staande aan de westzijde van de Kaai gelegen naast het huis van de griffier Petrus Adrianus van Affelen

fo.30, 24-06-1718
Overleden Sluis Jan Nestelingh. Tr. Elisabeth Burghgraef. Kind: Jan Nestelingh oud 16 jr. Voogd: Willem van Kerckhoff, cozijn van de wees. Meer baten dan lasten f 23.- De wed. zal het kind uitkeren f 9.-

fo.31, 04-07-1718. Zie ook 1803 fo.113 V en 1828 dd 13-11-1730
Overleden Sluis Franchois Cattelle en Jacoba Breeck, echtelieden. Franchois Cattelle tr. I: Franchoise Witz. Jacoba Breeck tr. I: Franchois Joosten. Kinderen uit I: Franchoise Joosten X met Jannis Pringie en Cornelis Joosten. Kinderen uit II: Anthonette Cattelle oud 14 jr. Voogd: Jan Plancke, borger alhier i.p.v. Nicolaes Cattelle, oom pat. Volgens het huw. contr. tussen Franchois Cattelle en Jacoba Breeck hoefde de langst levende slechts de legitime portie uit te betalen, zijnde voor de voorkinderen f 400. Ten behoeven van de successie van Anthonette Cattelle verbindt de voogd Jan Plancke zijn huis en erf genaamd: "De Stad Brugge" waar hij in woont, staande aan de westzijde van de Kaai.

fo.32, 19-09-1718
Overleden Sluis Johanna Bijbau. Tr. Niclaas Minne. Kinderen: Huybrecht Adriaen Minne oud 12 jr en Jannis Minne oud 3 jr. Voogd: Mattheus van de Casteele, borger alhier. Bij testamentaire dispositie gepasseerd voor nots. Johannis van Weenegem dd 24-07-1714 komt de wezen toe f 2000.- De vader bez. verbindt daartoe het huis waarin hij woont staande in de Kapellestraat en het tweede en derde daarnaast, bewoont door respectievelijk Antheunis van de Sande en Jacobus de Konink en tenslotte het huis staande naast het huis van de wed. van Johan Keetel nu bewoont door Pieter Deurgank.

fo.32 V, 01-05-1719
Martinus Verschuyre, borger alhier zweert voogd over de wees van Johanna Bijbau en Nico- laes Minne. 21-12-1720 Jan Bijbau, borger alhier, zweert voogd i.p.v. Martinus Verschuere, overleden.

fo.33, 19-09-1718
Overleden Sluis Jan Poortman. Tr. Leena van _Hassel. Kinderen: Jan Poortmán oud 12 jr; Niclaes Poortman oud 10 jr en Janna Poortman oud 7 jr. Voogd: Jan Lobick, goede bekende. !7-10-1718 Is overgebracht staat en inventaris, de wezen krijgen £ 15.9. 1/2.

fo.33 V, 19-09-1718
Overleden Sluis Pieter van Brinen. Tr. Johanna Catharina van Sprang. Kinderen: Johanna Adriana van Brinen; Marta van Brinen en Aletha van Brinen, allen meerderj. Voogd: Adriaen van Leuven. De vader bez. heeft aan de voogd £ 100.- in contanten gegeven 13-10-1721 Johan van de Casteele, borger alhier, zweert voogd i.p.v. Adriaen van Leuven. overleden

fo.34, 28-11-1718
Overleden Sluis Maerten de Vries. Tr. Sophia Janssen. Kinderen: Salemon de Vries oud 16 jr; Jannis de Vries oud 13 jr en Martinus de Vries oud 3 jr. Voogd: Jan de Hont. Boek van niet.

fo.34 V, 12-12-1718
Overleden Sluis Jacob Grinsel. Tr. Sara van Lumech. Kind: Janna Grinsel oud 7 maand. Voogd: Michel Neuféglise, cousyn pat.

fo.35, 26-12-1718
Overleden Sluis Maria Hardevelt. Tr. Ary Schansman. Kinderen: Jacob Schansman oud 24 jr en Cornelis Schansman oud 21 jr. Voogd: Pieter Welgebooren. De bezitter brengt de staat over. Er is een batig slot van £ 227.7.9. Na aftrek van het wees- kamerrecht krijgen Jacob- en Cornelis Schansman en de wees van Laurens Dalm ieder £ 75. 15.11. 08-04-1720 Jacob Schansman, eigen broer, zweert voogd van Cornelis Schansman, wees van wt. Ary Schansman en Maria Hardevelt.

fo.35 V, 26-12-1718
Overleden Sluis Maria Thyssen. Tr. Anthony Huysseune. Kinderen: Sara Huysseune oud 7 jr en Jannetien Huysseune oud 4 jr. 'Voogd: Amman Verplancke de jonge, aangetrouwde oom. Boek van niet.

fo.36, 20-03-1719
Overleden Sluis Anthony Karre. Tr. Tannetie de Vriese. Kinderen: Martina Karre oud 19 jr en Anthony Karre oud 14 jr. Voogd: Jan Herman Wissel. 17-04-1719 De voogd Jan Herman Wissel verzoekt de huizen en de boedel te mogen verkopen. Zie resolutieboek, RA 1828 dd 17-07-1719.

fo.36 V, 05-04-1719
Overleden Sluis Barbera Dou. Tr. Jannis van de Woestyne. Kind: Cornelia van de Woestyne oud 2 jr. Voogd: Jan Samet, aangetrouwde neef mat. Meer lasten dan baten £ 22.8.71/2.

fo.37, 17-04-1719
Overleden Sluis Johanna Margrieta Milaen. Tr. Arent van der Vlim. Kind: Janna Margrieta van der Vlim oud 4 jr. Voogd: Johannes de Vos, schoolmeester alhier, goede bekende Behalve de memorien competeert de wees £ 27.6.5.

fo.37 V, 05-06-1719
Overleden Sluis Anna Maria Olivier, wed. van Meyndert van Beeckvelt. Kind: Sara van Beeckvelt oud 19 jr. Voogden: Olivier de Meyer en Maerten de Jager., goede bekenden.

fo.38, 15-06-1719
Overlede Sluis Anna Maria Sock. Tr. Augustin Henning. Kind: Anna Margriete Hennings oud 5 maand. Voogd: Andries Sock, borger alhier, grootvader mat. Boek van niet.

fo.38 V, 03-07-1719
Overleden Sluis Cornelia Beekmans. Tr. Jan Wilschut. Kind: Cornelia Wilschut oud 2 jr. Voogd: Niclaes Mat, goede bekende. Boek van niet.

fo.39, 28-08-1719
Overleden Sluis Catharina Elias, wed. van Lodewijk van Beekhuysen. Lodewijk van Beek- huysen tr.II: Anna Presius of Pelsius. Kinderen uit I: Jan Beekhuysen oud 11 jr en Maria Catharina Beekhuysen oud 10 jr. Kind uit II: Anna Magdalena Beekhuysen oud 4 jr.. Voogd: Jannis Jongereus, cosyn pat. Het blijkt dat de wezen voor vaderlijke successie "niets zijn aenbesturven". 07-09-1722 De moederlijke successie is vastgesteld op £ 666.13.4. Item aan de wees Jan Beekhuysen bij donatie van zijn grootmoeder wt. juffr. Elias f 200.-

fo.38 V, 01-05-1730
Is door de wed. wt. (Petrus Adriaan C) van Affelen de rekening purgatoire overgebracht. In zijn plaats wordt tot administrerend voogd aangesteld over Maria Catharina van Beekhuysen Hendrik van Affelen.

fo.39 V, 21-09-1719. Zie ook: RA 1828 dd 29-04-1720
Overleden Sluis Pieter Doorgank, wedr. van Adriana Overvelt. Kinderen: Saerlo Doorgank oud 14 jr en Susanna Doorgank oud 10 jr. Voogd: Mauris Overvelt, oom mat. 03-10-1719 Overgebracht staat en inventaris. Behalve de memoriale posten komt de wezen toe £ 25.6.1.

fo.40, 21-09-1719
Overleden Sluis Anna Terwaey, wed. Daniel Donkers. Kinderen: Jannis Donkers oud 8 jr. Voogden: Jacob de Jonge, president burgemr. alhier, oom mat. en Jacob Donkers, oom pat. 02-07-1720 Is overgebracht staat en inventaris en er schiet over, behalve de memorien, £ 71.16.91/2.

fo.40 V, 02-10-1719
Overleden Sluis Jacobus Delvoy. Tr. Petronella Teerlink. Kind: Jacobus Delvoy oud 5 weken. Voogd: Jacob Vrangeman, goede bekende. De wees competeert £ 2.14.6.

fo.41, 27-11-1719
Overleden Sluis Margrita van Dressen. Tr. (...- ni) Kind: Maria Arberteyn ()lid 6 jr. Voogd: Abraham van Veurden. De wees komt oe £ 1.10.

fo.41 V, 11-12-1719
Overleden Sluis Isack de Broeken Tr. Eva Appelbach. Kinderen: Jan de Broecker oud 12 jr; Coenraedt de Broeker oud 6 jr; Anthony de Broeker oud 3 jr; Jan de Broeker oud 11/2 jr en Isack de Broeker oud 7 maand. Voogd: Jan Christoffel Syske, goede bekende. Meer lasten £ 22.2.1/2.

fo.42, 14-12-1719
Overleden Sluis Cornelia Schansman wed. van Laurens Dalm. Kind: Marya Dalm oud 7 jr. Voogd: Pieter Welgebooren. 08-04-1720 Jacob Schansman, oom mat. zweert voogd.

fo.42 V, 18-03-1720
Overleden Sluis Catelyna Coutreels. Tr. Pieter Loosvelt. Kind: Johanna Loosvelt oud 12 jr. Voogd: Gijsbert van Loon, goede bekende. Boek van niet.

fo.43, 06-05-1720
Overleden Sluis Jan Vermeulen. Tr. Johanna van Kuyck. Kinderen: Matthys Vermeulen oud 9 jr. Voogd: Maerten de Jager, oud-grootvader mat. Boek van niet.

fo.43 V, 06-05-1720
Overleden Sluis Geertruy Bax. Tr. Joseph Symons. Kinderen: Hendrik Symons oud 10 jr; Adam Symons oud 6 jr en Geertruy Symons oud 4 jr. Voogd: Nicolaes Mat, goede bekende. Boek van niet.

fo.44, 06-05-1720
Overleden Sluis Elisabeth de Clercq. Tr. Pieter Abrahams. Kinderen: Jan de Clercq oud 6 jr en Adriana Arnoldina Abrahams oud 3 jr. Voogd: Jan de Clercq, grootvader mat.

fo.44 V, 06-05-1720
Overleden Sluis Crina Rosseeuw. Tr. (... n.i.). Kinderen Francina Pieternella Minneville oud 10 jr en Pieter Johannes Minneville oud 3 jr. Voogd: Barent van Engelen, goede bekende.. Boek van niet.

fo.45, 27-05-1720
Overleden Sluis Guilliame Goethals. Tr. (... ni). Kinderen: Levina Goethals oud 5 jr en Leentie Goethals oud 3 jr. Voogd: Jacob Goethals, oom pat. Boek van niet. 27-08-1725 Overleden Sluis Janna de Mol wed. Guilliame Goethals. Kinderen: Levina Goethals oud 10 jr en Leuntje Goethals oud 8 jr. 'Voogd: Jacob Spoliers, goede bekende, voogd mat. Boek van niet.

fo.45 V, 27-05-1720
Overleden Sluis Hendrik Roels. Tr. (... ni). Kinderen: Johannis Roels oud 11 jr en Isack Roels oud 4 jr. Voogd Mitskis Seyels, goede bekende. Boek van niet.

fo.46, 24-07-1720
Overleden Sluis Martinus Terson. Tr. (... ni, is Maria van Galen C). Kinderen: Jan Terson oud 11 jr; Martinus Terson oud 5 jr en Maria Terson oud 3 jr. Voogd: Paulus Bolsten, oom pat. 09-12-1721 Is door de wed. bez. de staat en inventaris overgebracht. Meer lasten dan baten £ 45.4.6.

fo.46 V, 24-07-1720
Overleden Sluis Olivier Orlewijn / Horlewijn. Tr. (... ni, is Adriana van Damme C). Kinde- ren: Pieter Orlewijn oud 9 jr en Willem Orlewijn oud 61/2 jr. Voogd: Pieter Orlewijn, oom pat. De wed. bez. zal ƒ 100.- uitkeren. Zij verbindt daartoe haar huis staande aan de noordzijde van de Dinsdagstraat

fo.47, 07-11-1720
Overleden Sluis Abraham Berck. Tr. Adriaentie Voerman. Kind: Hendrick Berck oud 18 jr. Voogd: Vincent Voerman, oom mat. en Pieter de Graeff, goede bekende, bijstaande voogd. De boedel is bezeten onder benefitie van inventaris en daarom niets overgebleven.

fo.47 V, 09-12-1720
Overleden Sluis Jonas van Bommel. Tr. Sara van den Neste. Kinderen: Margrieta van Bom- mel oud 11 jr en Jannis van Bommel oud 9 jr. Voogd: Claes de Vries, goede bekende. Meer lasten dan baten £ 37.13.9 3/4. 06-09-1723 Op het boek van niet gesteld. Zie resolutieboek RA 1828, dd 06-09-1723

fo.48, 09-12-1720
Overleden Sluis Isabella Tierens. Tr. Jan Valentin. Kind: Johanna Valentin oud 4 jr. 'Voogd: Elias Seevenaar, sold. in het regt. van generaal van der Bake. Op het boek van niet.

fo.48 V, 06-01-1721
Overleden Sluis Adriana Coers. Tr. Jan van Hille. Kinderen: Francoise van Hille oud 9 jr; Adriana van Hille oud 4 jr en Catharina van Hille oud 18 maand. Voogd: Christiaen Coers won. te Aardenburg, cosijn mat. De wezen krijgen £ 11.9.8 3/4. De bezitter "uyt sonderlinge liefde en affectie voor zijne kinderen" augmenteert de verwezing tot £ 15.- Ieder wees krijgt £ 5.-

fo.49, 28-04-1721
Overleden Sluis Janna van Kalker. Tr. Olevier de Meyer. Kinderen: Maria de Meyer oud 13 jr; Adriana de Meyer oud 6 jr en Johanna Michelina de Meyer oud 3 jr. Voogd: Gillis Dec- kers, cosijn mat. 26-05-1721 Staat en invertaris overgebracht. De wezen competeert £ 20.14.3 1/4.

fo.49 V, 12-05-1721. Zie ook fo 73
Overleden Sluis Anthony Rusteyn. Tr. Clara Lutgerdijn. Kinderen: Jan Rusteyn oud 11 jr; Johanna Rusteyn oud 7 jr en Anthony Rusteyn oud 5 maand. Voogd: Gregorius Franke, bloedverwant van de wezen. 26-05-1721 Staat en inventaris overgebracht. De wezen krijgen £ 7.3.7

fo.50, 12-05-1721
Overleden Sluis Franke Franke. Tr. Pieternella Nortier. Kinderen: Jannis Franke oud 11 jr; Abraham Franke oud 9 jr; Paulus Franke oud 7 jr; Willemina Franke oud 6 jr en Marya Franke oud 2 jr. Voogd: Guilliame van den Bussche. Boek van niet.

fo.50 V, 26-05-1721
Overleden Sluis Maria Roelants. Tr. Pieter Cornelissen Blanck int Harnas. Kind: Susanna Jacoba Blanck int Harnas. Voogd: Jacob Latté, cousijn mat. 09-06-1721 Staat en inventaris overgebracht. Behalve de memorien zijn er voor £ 43.15.3 meer lasten dan baten. De vader bez. heeft het kind verweesd voor de helft van de memorien. 06-12-1723 Ten aanzien van het jongste kind van Jacob Lattee (?), verzoekt Pieter Cornelissen (Blanck int Harnas), goedkeuring voor de verkoop van een huis, bovergemeld, aan Pieter Welgeboren voor f 550.- Is toegestaan.

fo.51, 29-05-1721
Overleden Sluis Jan Brouwers. Tr. Johanna Deckers. Kinderen: Janna Brouwers oud 9 jr; Pieter Brouwers oud 7 jr; Adriaentje Brouwers oud 5 jr en Christiaen Brouwers oud 2 jr. Voogd: Leendert Brouwers, oom pat. 09-07-1721 De wed. bez heeft staat en inventaris overgebracht. Boven de helft in de batelijke memorien komt de wezen toe £ 262.6.5. 11-09-1730 Mattheus Deckers zweert voogd i.p.v. Leendert Brouwers van Adriana Brouwers oud 14 jr en Christiaen Brouwers oud 11 jr.

fo.51 V, 29-05-1721
Overleden Sluis Johan Herman Wessel. Tr. Pieternella Marosé. Kind: Christina Wessel oud 9 jr. Voogd: Adriaen Rubbens. 07-07-1721 Is door de wed. bez. de staat en inventaris overgebracht. De wees komt toe £ 78.5.21/2.

fo.52, 08-09-1721
Overleden Sluis Barent van Hengelen. Tr. Anna Maria Syens. Kinderen: Cornelia van Henge- len oud 16 jr; Ida van Hengelen oud 11 jr en Anthony van Hengelen oud 7, jr. Voogd: Gijs- bert van de Weteringe. De staat en inventaris. -zijn overgebracht, de wezen ki-ijgen £ 17.16.7. 25-01-1722 Jan Charels zweert voogd i.p.v. Gijsbrecht van de Weteringe en Jan van Dale als bijstaande voogd.

fo.78 V en 29 De wed. tril, huw. contr. dd 11-09-1721: Johan Hendrik Smelsing.
25-10-1728 Is door Jacobus de Jonge als ontvanger van het weeshuis overgebracht staat en inventaris van het sterfhuis van de wed. van Hendrik Smelsing, tevoren van Barent van Engelen. Het wees- huis is belast met de educatie en alimentatie van Anthony van Engelen en Janna Henrica Smelsing. Janna Henrica krijgt £ 54.18.; Cornelia van Engelen X Francois Jansen £ 11.1.1 1/4; Yda van Engelen £ 10.2.9 1/4 en Anthony van Engelen £ 10.19.7 1/4.

fo.52 V, 29-09-1721
Overleden Sluis Mary Geleynsen. Tr. Francois Robberts de jonge. Kinderen: Francois Rob- berts oud 11 jr; Sara Robberts oud 9 jr; Willem Robberts oud 7 jr; Adriaan Robberts oud 5 jr en Catharina Robberts oud 9 maand. Voogd: Francois Robberts de oude, grootvader pat. Boek van niet.

fo.53, 13-10-1721
Overleden Sluis Mary Adams. Tr. Johan Bijbau. Kinderen: Alexander Bijbau oud 24 jr en Jacobus Bijbau oud 171/2 jr. Voogd: Pieter de Wolff, schepen alhier, goede bekende. 30-03-1722 Staat en inventaris overgebracht, de wezen komt toe, behalve de memorien, 5.15.2.

fo.53 v, 13-10-1721
Overleden Sluis Cornelis Dalm. Tr. Johanna Horlewijn. Kinderen: Maria Daim oud 5 jr. Voogd: Matthys de Jonge, volle neef pat. 27-10-1721 Is door de wed. bez. staat en inventaris overgebracht, de wees komt toe £ 45.7.5, behalve de helft in het huis en verder memorien. 14 en 28-11-1729 Is door Hendrik Mouwe en Mattheus de Jonge overgebracht de rekening van de boedel van Janna Horlewijn overleden 03-03-1728 en Fransois Horlewijn 08-03-1728. De wees boven- gemeld krijgt zuiver £ 60.2.11, behalve de actie op het huis.

fo.54, 13-10-1721
Overleden Sluis Elisabeth Klays. Tr. Adriaan Huyge. Kinderen: Jan Huyge oud 21 jr. Voogd; Jacob Huyge meerderj. broer van de wees. Meer schulden dan baten £ 44.11.1.

fo.54 V, 27-10-1721
Overleden Sluis Jannetie Pieters. .Tr. Dirck Erkelens. Kinderen: Judick Erkelens oud 15 jr; Erkelens Erkelens oud 13 jr; Mary Erkelens oud 12 jr; Pietemelle Erkelens oud 9 jr; Johannes Erkelens oud 6 jr en Pieter Erkelens oud 3 jr. Voogd: Matthys Vogel, goede bekende. Meer lasten als baten.

fo.55, 10-11-1721
Overleden Sluis Clara van Heylaart. Tr. Fransois Hermans. Kinderen: Cornelis Hermans en Sara Hermans. Voogd: Hendrick Mouwe, zwager van de wezen. Boek van niet.

fo.55 V, 02-03-1722
Overleden Sluis Jacomina Kogge. Tr. Pieter Willemoens. Kinderen: Fransois Willemoens oud 12 jr en Mary Willemoens oud 3 jr. Voogd: Jacobus Kogge, oom mat. Boek van niet.

fo.56, 30-03-1722
Overleden Sluis Pieter Norbert Willebaert. Tr. Catrina Pieternella van Bergen. Kinderen: Catarina Pieternella Willebaert oud 101/2 jr; Fransoise Cornelia Willebaert oud 81/2 jr en Maximiliaen Cornelis Willebaert oud 8 jr. Voogd: Anthonius Krul, cousyn pat. De wed, vertoont een huw. contt gepasseerd voor nots. Francois de Vey dd 17-08-1709, waaruit blijkt dat zij haar kinderen moet uitkeren f 600.-, een zonder meer.

fo.56 V, 27-04-1722
Overleden Sluis Gerrit Rotmans. Tr. Katrina van Gelder. Kind: Jan Rotmans oud 9 jr. Voogd: Hendrick Lenckhoff, goede bekende. 05-10-1722 Staat overgebracht, behalve de memorien komt de wees toe £ 243.12.10. 16-02-1728 Is door Hendrik Lenkhoff rekening gedaan. Zie ook fo.90

fo.57, 06-07-1722
Overleden Sluis Mattheus van de Casteele. Tr. Adriaena Coenraeds. Kinderen: Anthony van de Casteele oud 12 jr. Voogd: Jan van de Casteele, cosijn pat. 09-11-1722 De wed, vertoont een huw. contr. gepasseerd voor nots. Leonardus Adolphy van Weenegem dd 03-10-1705, waaruit blijkt dat zij haar kind £ 25.- moet uitkeren. Zie ook fo.59.

fo.57 V, 07-09-1722
Overleden Sluis Catharina Kistinloc. Tr. Jacob Schoemakers. Kinderen: Hendrik Schoemakers oud 19 jr; Pieter Schoemakers oud 5 jr en Jan Jacobsen Schoemakers oud 3 jr. Voogd: Dirk van Onna, sold. int regt. van coll. van Hemert.. Boek van niet.

fo.58, 07-12-1722
Overleden Sluis Nicolaes van Heuren. Tr. Magdalena Uyterschee. Kind: Nicolaes van Heuren oud 21 jr. Voogd: Johan de Meyer won. te Terhofstede, cousyn pat. De wees wordt geëman- cipeerd en daarom wordt geen staat overgebracht.

fo.58 V, 04-01-1723
Overleden Sluis Elisabeth Hansen. Tr. Amman Verplancke. Kinderen: Paulus Verplancke oud 9 jr en Josina Verplancke oud 5 jr. Voogd: David Schockin, halve oom mat. Boek van niet.

fo.59, 25-01-1723
Overleden Sluis Adriana Coenraeds wed. Mattheus van de Casteele. Kind: Anthony van de Casteele. 'Voogd: Daniel Croutel, cousyn gerMain mat. Zie ook fo.57.

fo.59 'V, 26-04-1723
Overleden Sluis Geersken van Geelinck. Tr. Tomas Jansen. Kinderen: Bernardt Jansen oud 16 jr; Jacobus Jansen oud 14 jr en Petrus Jansen oud 13 jr. Voogd: Jacob van de Walle. namens- en met proc. van Jan Jansen won. te Ouderkerk a/d IJssel, broer en voogd mat. Proc. gepas- seerd voor schout en heemraden van Ouderkerk dd 07-03-1723. Meer schulden dan baten.

fo.60, 16-08-1723
Overleden Sluis Bartholomeus Stappens, borger en herbergier alhier. Tr. Mary Margriete D'hanens. Kinderen: Rogyer Fransois Stappens oud 13 jr; Johanna Jacoba Stappens oud 9 jr; Michiel Jacobus Stappens oud 6 jr en Anthonette Stappens oud 2 jr. Voogd: Jacob Lattee, borger alhier, goede bekende. De wezen komt toe £ 9.13.-

fo.60 V, 04-10-1723
Overleden Sluis Elisabeth Aerssen. Tr. Cornelis van der Creeck. Kinderen: Willemina van der Creeck oud 7 jr en Jacobus van der Creeck oud 2 jr. Voogd: Pieter de Graeff, goede bekende. 08-11-1723 De staat overgebracht, meer lasten dan baten, behalve het huis waar de bezitter in woont, dit blijft gemeen tussen de bezitter en de wezen.

fo.61, 04-10-1723
Overleden Sluis Joos van den Nesten. Tr. Susanna Maertens. Kinderen: Adriana van den Nesten oud 23 jr; Susanna van den Nesten oud 14 jr; Maritie van den Nesten oud 13 jr; Joost van den Nesten oud 10 jr en Sara van den Nesten oud 7 jr. Voogd: Andries van den Nesten fs. Joos, broer van de wezen. 08-11-1723 Staat overgebracht. De wezen zou toekomen £ 36.12. 6. Er is een huw. contr. waaruit blijkt dat de wed. toekoemt eerst een derde van het geheel en verder de helft in het resterende twee derde deel.

fo.61 V, 04-10-1723
Overleden Sluis Jacob Hasebroek. Tr. Barbel Threse Meulaerts. Kinderen: Pieter Hasebroek oud 13 jr. Voogd: Joos Borrens won. te Lapschure. Meer lasten dan baten. De wed. verklaart "uyt sonderlinghe liefde" haar kind alsnog f !0.- te verwezen. 06-03-1733 Lieven van Acker, in huw gehad hebbende Barbel Therese Meulaerts heeft de j. 10.- voldaan

fo.62, 04-10-1723
Overleden Sluis Migiltien Kuypers. Tr. Jacob van den Hoff. Kind: Catharina van den Hoff oud 5 jr. Voogd: Hendrik Janssen., sold. int regt. van koll. Rechteren van Hemert, goede bekende. Boek van niet.

fo.62 V, 18-10-1723
Overleden Sluis Janna van den Hoeke fa.Gerrit. Tr. Jacob Huyge. Kind: Elisabeth Huyge oud 4 jr. 'Voogd: Adriaen Huyge, grootvader pat. De weeskamer is gesecludeerd blijkens huw. contr. gepasseerd voor nots. Anthony de Munck dd 23-11-1717.

fo.64 V, 07-02-1724
Overleden Sluis Catharina Portebois. Tr. Philip Duck. Kinderen: Johanna Duck oud 6 jr en Maria Duck oud 3 jr. Voogd: Gillis Deckers, cosijn mat. Behalve de memorien, meer lasten dan baten ad £ 83.9.4. Zie ook: fo. 182 V

fo.64 V, 29-03-1724
Comp. Jan Versijp, voogd van de wees van Frans Tyssen en Elisabeth Hanssen genaamd Maria Tyssen, welke verklaart dat de wees toekomt f 100.- van de koopdag gehouden door de stiefvader Amman Verplanke, na het overlijden van de moeder.

fo.65 y 22-05-1724
Overleden Sluis Pieter Strubbe. Tr. Catharina Demeti. Kinderen: Janna Strubbe oud 10 jr en Pieter Strubbe oud 15 maand. Voogd: Jacob Strubbe, oom pat. Boek van niet.

fo.66, 29-05-1724
Overleden Sluis Jan Charels. Tr. Janna Federiks (lees: Vederincx C). Kinderen: Jan Charels oud 24 jr; Helena Charels oud 17 jr; Charel Charels oud 16 jr en Dirk Charels oud 14 jr. 'Voogd: Lodewijk Ravesteyn. De wezen competeert £ 43.06.8.

fo.66 y 07-06-1724
Overleden Sluis Pieter Schellemans. Tr. Josina Mortier. Kinderen: Valentijn Schellemans oud 21 jr; Alida Schellemans oud 17 jr; Amelberga Schellemans oud 14 jr en Pieter Schellemans oud 11 jr. Voogd: Jacobus Schellemans, broer van vollen bedde. 16-10-1724 Is door de wed. de staat overgebracht waaruit blijkt dat de 6 kinderen, waarvan 2 meerderj. en een kleinkind, toekomt £ 3.17.6.

fo. 67, 16-10-1724
Overleden Maria Schellemans. Tr. Hendrik Robberts. Kind: Josyntje Robberts oud 5 jr. Voogd. Jacobus Schellemans. Boek van niet.

fo.67 V, 30-10-1724
Overleden Sluis Johanna Schalk. Tr. Theodorus Schoonenbergh. Kind: Maria Schoonenbergh oud 4 jr. Voogd: Anthony Abrahams. Boek van niet.

fo.68, 30-10-1724
Overleden Sluis Guiljaem de Clerc. Ti.: Adriana Rieuls. Kind: Jan Francois de Clerc oud 20 jr. Voogd: Jacob Spoliers.

fo.68 V, 11-11-1724
Overleden Sluis Huybregt Rutjens, sold. int regt. van koll. Rechteren van Hemert, in de comp. van kapt. Sonsbeeck. Tr. Johanna Vrijbergen. Kind: Pieter Rutjens oud 2 jr. Voogd: Hans Frederik Berck, sold. int regt. van koll. Rechteren van Hemert.. Boek van niet.

fo.69, 05-02-1725
Overleden Sluis Ester Rooseboom. Tr. Jacob Formé. Kinderen: Dirk Formé oud 22 jr; Marytie Formé oud 15 jr en Judicq Formé oud 12 jr. Voogd: Pierre Tessier, goede bekende. Boek van niet.

fo.69 V, 19-03-1725
Overleden Sluis Nicolaes de Vries. Tr. Jacomina Francina Loys. Kinderen: Anna Elisabet de Vries oud 24 jr; Abraham Hendricus de Vries oud 15 jr en Isaacq Laurens de Vries oud 12 jr. Voogd: Jacob Huyge, goede bekende. Boek van niet.

fo.70, 29-05-1725
Overleden Sluis Francois de Mol en Levina Jans, echtelieden. Kind: Frans de Mol oud 17 jr. Voogd: Hendrik Alberts, won. alhier, aangetrouwde oom pat. Boek van niet. 70 'V, 16-07-1725 Overleden Sluis Gijsbregt Brendonk. Tr. Anna Vervenne. Kinderen: Fransys Brendonck oud 8 jr. en Jannis Brendonck oud 3 jr. Voogd: Theodorus van Wees, goede bekende. 24-09-1725 De wed. heeft de staat overgebracht. Behalve de memorien, £ 6.13.3 1/2 meer lasten dan baten. 25-04-1729 De voogd verklaart ontvangen te hebben te Brugge £ 68. 4. 7 wat de wezen pro parte toe- komt uit de boedel van de kanunnik van der Staak (?) , welke penningen bij de voogd berusten.

fo.71, 16-07-1725
Overleden Sluis Jacobus de Bruyne. Tr. Judith Lutin. Kinderen: Martinus de Bruyne oud 51/2 jr en Lodewijk de Bruyne oud 11/2 jr. Voogd: Lodewijk Ravesteyn, goede bekende. Boek van niet.

fo.71 V, 16-07-1725
Overleden Sluis Sara Lobel. Tr. Hubregt Jansen. Kinderen: Helena Jansen oud 9 jr en Marytie Jansen oud 71/2 jr. Voogd: Philip Lobel, grootvader mat. Meer baten: 9 groten Vis. "Is om de geryngheyt van dien" gesteld op het boek van niet.

fo.72, 16-07-1725
Overleden Sluis Joris Feyts. Tr. Sara Steenart. Kinderen: Cornelia Feyts oud 16 jr; Janna Feyts oud 12 jr en Jacobus Feyts oud 8 jr. Voogd: Jannis Feyts, oom pat. Boek van niet.

fo.72 V, 16-07-1725
Is door de wed. Paulus Roeyer een copy van het testament overgebracht van haar en haar overleden man. dd 31-10-1710, waarin staat dat de wed. bez. bij hertrouwen verplicht is de kinderen te verwezen en zij een voogd mag aanstellen, mits R.K. zijnde.

fo.73, 13-08-1725
Overleden Sluis Anna Roovers. tr. Thomas Vynk. Kinderen: Geertruy Vynk oud 4 jr en Anthony Vynk oud 8 maand. 'Voogd: Nicolaas-Roovers. De wezen ontvangen £ 14.11.7.

fo.73 V, 13-08-1725
Overleden Sluis Jan Baek. Tr. Josina Hals. Kind: Catharina Baek oud 41/2 jr. Voogd: Jacobus Bovy Blijken huw. contr. gepasseerd voor nots. Francois de Vey dd 29-04-1720 is de weeskamer gesecludeerd.

fo.73, (moet zijn 74), 02-09-1725. Zie ook fo.49 V
Overleden Sluis Clara Lutgerdijn, wed. Anthony Rusteyn, borger en borgeresse alhier. Kinde- ren: Jan Rusteyn oud 15 jr; Johanna Rusteyn oud 11 jr en Anthony Rusteyn oud 5 Jr. Voogd: Maghiel du Pon, oom mat.

fo.73 'V, 10-09-1725
Overleden Sluis Adriaen Carels. Tr. Susanna Groen. Kinderen: Geertruyd Carels oud 6 jr; Daniel Carels oud 4 jr en Susanna Carels oud 2 jr. Voogd pat.: Marinus van den Broecke. Boek van niet.

fo.74, 24-09-1725
Overleden Sluis Cornelis van der Kreek. Tr. I: Elisabeth Haarssen, tr. II: Paulina Picaer. Kinderen uit I: Jacobus van der Kreek oud 4 jr; uit II: Dina van der Kreek oud 10 maand. Voogd: Nicolaas van der Kreek, pat. 01-10-1725 Is door de wed. bez. de staat overgebracht waaruit blijkt dat de wezen toekomt £ 24.16.71/2.

fo.74 V, 01-10-1725
Overleden Sluis Dirkje Korssen. Tr. Nicolaes Willemse Piklap. Kinderen: Wilhelmina Wil- lemse Piklap oud 10 jr; Josina Willemse Piklap oud 7 jr; Anna Willemse Piklap oud 4 jr en Christiaen Willemse Piklap oud 21/2 jr. Voogd: Jacobus Schansman en Willem Cuypers, beide goede bekenden. 04-10-1725 Is door de wedr. bez. de staat overgegebracht. De wezen komt toe £ 24.16.1.

fo.75, 22-10-1725
Overleden Sluis Adriana Roelants. Tr. I: Johannis Coldykx, tr. II: Pieter van der Wouw. Kinderen uit II: Johannis van der Wouw oud 41/2 jr. 'Voogd: Olivier de Meyer, borger alhier, goede bekende. 08-11-1725 Is door de wedt bez. de staat overgebracht waarbij de wezen Johannis van der Wouw en Mattheus Coldiks, uit le huw. met Johannes Coldiks, te samen competeren £ 6. 6.

fo.75 V, 04-02-1725
Heden heeft, op last van de weeskamer, de wed. Gijsbert van de Weteringe het huw. contr., gemaakt tussen haar en haar overleden man overgebracht, gepasseersd voor nots. Leonardus Adolphy van Weenegem dd 21-10-1706. Hieruit blijkt dat zij bij eventueel hertrouwen geen verwezing hoeft te doen en geen inventaris moet ovebrengen.

fo.78 V, 18-02-1726
Overleden Sluis Jan Wildschut. Tr. Anna Sours. Kind: Janna Wildschut oud 4 jr. Voogd: Pieter Planson. Boek van niet.

fo.79, 25-02-1726
Overleden Sluis Eva Appelbagh, wed.Ysaacq de Broecker. Kind: Jan de Broecker oud 19 jr. Voogd: Joost de Broecker, oom mat. 13-11-1726 is door de buiten regenten van het weeshuis gepasseerd ten profijte van Jan de Broecker aan Jan Christoffel Siske en Joost de Broecker, voogden, een obligatie van £ 20.13.8 â.3 % per jaar.

fo.79 V, 04-03-1726
Overleden Sluis Pieter Bruynsteen. Tr. Mary Goossen. Kind: Guilliame Bruynsteen oud 6 jr. Voogd: Dirk Arkelens. Boek van niet.

fo.80, 20-05-1726
Overleden Sluis Jacoba de Jonge. Tr. Johan van Weenegem, burgemeester. De weeskamer is gesecludeerd bij codicilaire dispositie gepasseerd voor nots. Anthoni de Munck dd 04-04- 1720.

fo.80 V, 01-07-1726
Huybregt Adriaen Minne zweert bijstaande voogd over zijn broer Jan Minne oud 11 jr. Zie ook: fo. 32.

fo.81, 23-09-1726
De wed. Cornelis Jobsen brengt extract over uit het mutueel testament van Cornelis Jobsen en Josina van der Maes gepasseerd dd 16-04-1726 voor nots. Blondeel.

fo.81 V, 07-10-1726
Overleden Sluis Guilliame van de Bussche. Tr. Janneken Francke. Kind: Francina van de Bussche oud 24 jr. Voogd: Guilliame van de Bussche, broer van de wees. 11-11-1726 De wed. heeft staat en inventaris overgebracht. De wees krijgt £ 5.4.101/2.

fo.82, 21-10-1726
Overleden Sluis Eva Appelbagh. Tr. Guillame van den Bussche. Kind: Jacobus van den Bussche oud 4 jr. Voogd: Marynus D'Hond, oom pat. De wees krijgt j. 98.-

fo.82 V, 21-10-1726
Pieter Welgebooren als wedr. van Josina Schansman heeft extract uit het mutieel testamnt overgebracht, gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel dd 04-05-1726 waaruit blijkt dat de weeskamer is gesecludeerd. 19-02-1731 is door dhr. de Fra als test. exec. van het sterfhuis van Pieter Welgebooren en voogd van de wees Adriaan Welgebooren, de staat en inventaris overgebracht van de nala- tenschap van Anna Welgebooren, overleden ten huize van haar broer wt. Pieter Welgebooren, waaruit blijkt dat Adriaan voor zijn 1/4 part daarin competeert £ 10.14.9.

fo.83, 23-12-1726
Andries Jongbloet, broer van de wees, zweert voogd over Janna Jongbloet oud 20 jr, waar vader van is Nicolaas Jongbloet, i.p.v. Paulus Roeyer, overleden. (De moeder was Margrieta Daniels C). (

fo.83 V, 03-02-1727
Overleden Sluis Adriana Boom. Tr. Jacobus Kogge. Kind: Marytie Kogge oud 5 jr. Voogd: Pieter Wilmoen, aangetrouwde oom pat. 23-06-1727 Is staat overgebracht en volgens huw contr. komt de toe £ 12.11.4. 29-05-1741 Joannis Boone zweert voogd over Maria Kogge oud 19 jr.

fo.84, 17-02-1727
Overleden Sluis Matthijs Vogel. Tr. Maetje Leenderts. Kind: Elsje Vogel oud 19 jr. Voogd: Claes den Tempel, zwager van de wees.

fo.84 V 17-02-1727
Overleden Sluis Groetien Hendriks. Tr. Hendrik Robberts. Kind: Hendrik Robberts oud 18 maand. Voogd: Louis Pedé, oud-oom mat. Boek van niet.

fo.85, 26-05-1727
Overleden Sluis Elisabeth Janssen. Tr. Hermanus van der Horst. Kinderen: Bernadina van der Horst oud 12 jr en Pieternella van der Horst oud 8 jr. Voogd: Aernout van den Berge, goede bekende. Boek van niet.

fo. 85 V, 26-05-1727
Overleden Sluis Aeltje Schouten. Tr. Arend Brink. Kinderen: Aeltjen Brink oud 12 jr; Jan Brink oud 6 jr en Geertruyt Brink oud 3 jr. 'Voogd: Engelbert Reelinks, goede bekende. Boek van niet.

fo.86, 07-06-1727
Overleen Sluis Catharina Maertens. Tr. Adriaen de Ligte, schepen alhier. Kinderen: Pieter Maghiel de Ligte oud 9 jr en Maria Susanna de Ligte oud 2 jr. Voogd: Pieter de Ligte, oom pat. 27-03-1728 Adriaan de Ligte verklaart dat zijn wezen is aanbestorven van Catharina Verpoorte te Mid- delburg, bij test. disp. gepasseerd voor nots. Willem de Lever te Middelburg dd 25-10-1713, 2 obligaties; de ene groot ƒ 1000.- ten laste van de Swabischen Creyts,welke eerstdaags wordt afgelost en de andere ten laste van de provintie Zeeland, nieuwe lichting en ten name van de schout bij nacht Maerten Barentse Boom dd 01-05-1710, samen groot ƒ 2200.-, welke onder de vader blijven berusten. De zelfde dag heeft de wedt bez. het huw. contr. vertoond, gepasseerd voor nots. Enog de Rapper te Middelburg dd 31-03-1717, waarbij gemeenschap van goedern is uitgesloten en hem voor een "douarie of morgengave uit de goederen van zijn vrouw £ 100.- is gegund. verder is er voor dezelfde nots. een testament gemaakt dd 30-04-1717 waarin o.a. dat hij alleen de legitieme portis hoeft uit te keren. Deze is begroot op £ 400.- voor beide wezen samen.

fo.86 V, 07-07-1727
Overleden Sluis Helmus Hubertus Gilmer. Tr. Madaleentie van de Kasteele. Zij tr. II: Maer- ten Witman, sold. int regt. van koll. Regteren-van Hemert, in de comp. van/ kapt. Verpoorte. Kinderen uit I: Hubertus Gilmer oud 12 jr. Voogd: Godefridus Faes, goede bekende.

fo.87, 24-07-1727
Overleden Sluis Mary Steenkiste. Tr. Jan Pier. Kind: Jacobus Pier oud 15 jr. Voogd: Francois Messian, borger alhier, goede bekende. 04-08-1727 Is door de bez. de staat overgebracht waaruit blijkt dat de wees competeert £ 87.19.1.

fo.87 V, 04-08-1727
Overleden Sluis Jan Baptist du Hayon. Tr. Anna Angelicque Frelier. Kinderen: Jan Baptist du Hayon oud 7 jr en Mary du Hayon oud 4 jr. 'Voogd: Pierre du Hayon, oom pat. 01-09-1727 De wed. bez. heeft de staat overgebracht. De wezen competeert £ 80.6.11.

fo.88, 04-08-1727
Overleden Sluis Janna Fransen. Tr. Nicolaes Roovers. Kinderen: Janna Roovers oud 10 jr. Voogd: Jan Jacobsen Cock, aangetrouwde oom pat. 18-08-1727 Staat overgebracht, de wees competeert £ 3.15.5. 18-11-1737 Johannes Terson zweert voogd van Johanna Roovers oud 21 jr, waar moeder van was Janna Fransen van Romunt.

fo.88 V, 27-10-1727
Cornelia van den Hoecke wed. van Caspar van den Driesche vertoont het huw contr. gemaakt tussen haar en haar overleden man dd 24-10-1714 voor nots. Willebaart, waaruit blijkt dat de weeskamer is gesecludeerd.

fo.90, 08-12-1727
Jan Hermeryns, cosijn mat. zweert voogd over Jan Rotmans, weese van Gerrit Rotmans en Catharina van Gelder i.p.v. Louis Hermerins, overleden.

fo.90 V, 09-02-1728
Overleden Sluis Maria van Galen. Tr. Martinus Treson, Kinderen: Jan Treson oud 19 jr en Martinus Treson oud 13 jr. Voogd: Nicolaas Roovers, cosijn pat. en Coryn van Couwenhove, cosijn mat. 16-08-1728 Staat overgebracht, de wezen competeert £ 15.8.8.

fo.91, 16-02-1728
- Overleden Sluis Jacob Ongenae. Tr. Jacomyntje Janssen. Kinderen: Marytje Ongenae oud 10 jr; Pieter Ongenae oud 9 jr; Jacoba Ongenae oud 6 jr en Jan Ongenae oud 11/2 jr. Voogd: Jan Schoolmeester, aangetrouwde oom pat. 01-03-1728 De wed. brengt de staat over, behalve hun part is het huis competeert de wezen £ 19.2.11.

fo.91 V, 16-02-1728
Overleden Sluis Geertruyt van Strijen. Tr. Karel Korée. Kinderen: Marianne Korée oud 17 jr; Dorra Korée oud 10 jr; Marytie Korée oud 8 en Mytie Korée oud 6 jr. Voogd: Willem Verstrate, goede bekende. Boek van niet.

fo.92, 01-03-1728
Overleden Sluis Jannetje Cnockers. Tr. Gerard Gittem. Kinderen: Ysaacq Gittem oud 11 jr en Gerard Gittem oud 3 jr. Voogd: Andries van de Neste de jonge. 05-04-1728 is door Geerard Guttem de staat overgebracht. De wezen competeren £ 10.2.1 en de helft in een huis staande aan de noordzijde van de Dinsdagstraat.

fo.92 V, 01-03-1728
Overleden Sluis Jan van Couwenbergh. Tr. Catharina van Geluwe. Kinderen: Rosa van Couwenbergh oud 5 jr; Jan van Couwenbergh oud 3 jr en Maria van Couwenbergh oud 1 jr. Voogd: Jan Willemsen, goede bekende. 19-04-1728 De wed. heeft staat overgebracht. Er zijn meer "geldelijke" lasten dan baten groot £ 29.4. 6 Verder is in memorie gebracht een huis en erf staande op het inkomen van het Grote Pas waarop een hypotheekgroot f 200.- en 15 maanden rente ten profijte van de wed. Jannis Brouwers.

fo.93, 08-03-1728 Overleden Sluis Cornelis Dalm, wedr. van Johanna Horlewijn. Kind: Marya Dalm oud 13 jr. "Voogd: Pieter Horlewijn , oom mat. Zie ook fo.53 V

fo.93 V, 15-03-1728
Overleden Sluis Geertniyd Doorenburgh. Tr. Stoffel Adams. Kinderen: Elisabeth Adams oud 19 jr; Bernadina Adams oud 17 jr; Maria Adams oud 15 jr en Geest Berndina Adams oud 6 jr. Voogd: Johannes Adams, halve broer pat. 19-04-1728 Is door de wedr. bez. staat overgebracht waaruit blijkt dat er meer lasten dan baten zijn groot £ 39.3.10. In memorie is gebracht een huis staande aan de westzijde van de kapellestraat belast met een hypotheek van £ 50.- en een jaar verlopen interst ten profijte van Pieter de Wolf, schepen alhier.

fo.94, 15-03-1728
Overleden Sluis Pieternella Nortier. Tr. Henderik Leene. Kinderen: Catharina Leene oud 3 jr. Voogd: Adriaen Nortier, oom mat. Boek van niet.

fo.94 V, 20-03-1728
Mattheus de Jonga fs.Jacob zweert voogd van Maria Dalm oud 13 jr, wees van Cornelis- en Johanna Horlewijn i.p.v. Matthys de Koninctc; overleden.

fo.96, 31-03-1728
Overleden Sluis Johanna van der Veer. Tr. Jacobus Sonck. Kinderen: Maria Sonck; Elisabeth Sonck; Jan Sonck en Pieternella Sonck. Voogd: Jan Sonck, oom pat.

fo.96 V, 15-04-1728
Overleden Sluis Anthonette Gijsbaerts wed.Lucas van Meppen. Kinderen: Rachel van Meppen oud 20 jr en Lucretia van Meppen oud 17 jr. Voogd: Mattheus de Vey, aangesteld bij test. disp. door wt. Anthonette Gijsbaerts dd 05-04-1728, gepasseerd voor nots. Johan de Vey. 19-04-1728 Anthony Morrison zweert voogd pat. van de bovenstaande wezen 16-08-1728 Is door Mattheus de Vey staat overgebracht waaruit blijkt dat de kinderen competeren £ 10.6.

fo.97, 19-04-1728
Overleden Sluis Jannetjen van Eegem. Tr. Jannis de Clercq. Kinderen: Josina de Clercq oud 7 jr en Clasina de Clercq oud 2 jr. Voogd: Jacob Andriessen, aangetrouwde cosijn. 10-05-1728 Is door de wedr. bez. staat overgebracht, de wezen competeren £ 42.16.1/2. De memorien en panden blijven gemeen tussen de wedt en de wezen.

fo.97 V, 19-04-1728
Marytje Claessen. Tr. Adriaan de Rudder (ook wel Ridder C). Kinderen: Magdaleena de Rudder oud 10 jr; Christina de Rudder oud 8 jr; Janna de Rudder oud 6 jr en Anthony de Rudder oud 3 jr. Voogd: Lodewijk Ravesteyn, aangetrouwde oom. 03-05-1728 Door de bez. de staat overgebracht waaruit bleek dat er meer lasten dan baten zijn bedragende £ 54.6.8 1/4; verder in gemeenschap met de wezen een huis staande in de Oude Kerkstraat, doch belast met £ 25.- hypotheek ten profijte van Petrus Blondeel, begrepen in het gemelde s- lot.

fo.98, 19-04-1728
Is vertoond door Jan de Schoolmeester een mutueel testament gemaakt tussen hem en zijn vrouw Elisabeth Jansen, gepasseerd voor nots. Nicolaas van Heuren dd 19-12-1727, waarbij de weeskamer is gesecludeerd.

fo.98 V, 29-04-1728
Overleden Sluis Magdalena Coenraets. Tr. Gillis Deckers. Kinderen: Mattheus Deckers oud 22 jr en Elisabeth Deckers oud 20 jr. Voogd: Daniel Croutel, oud-schepen, aangetrouwde oom mat.

fo.99, 20-05-1728
Overleden Sluis Francois de Vey. Tr. Maria de Jonge. Kind: Maria de Vey oud 18 jr. 'Voogd: Johan de Vey, broer van de wees.

fo.99 'V, 07-06-1728 Overleden Sluis Jacobus Heylaert.
Tr. Francoise de Graeff. Kinderen: Anna Heylaert oud 12 jr; Clara Heylaert opud 10 jr; Elisabet Heylaert oud 5 jr en Christiaen Heyá.ert oud 14 maand. 'Voogd: Pieter Willemoens, cosijn pat. 21-06-1728 Is door de wed. staat overgebracht, meer lasten dan baten £ 41.12.6.

fo.100, 07-06-1728
Overleden Sluis Elisabeth Mesan. Tr. Jacob van de Walle. Kinderen: Adriaen van de Walle oud 18 jr. Voogd: Thomas Jansen, voogd mat. Meer lasten dan baten £ 20.14.2

fo.100 V, 14-06-1728
Overleden Sluis Gregorius Franke. Tr. Marianna Roe (lees: le Roux C). Kinderen: Jan Baptis- te Franke oud 10 jr; Maria Franke oud 7 jr; Johanna Franke oud 5 jr; Jaecques Franke oud 3 jr en Albertus Gregorius Franke oud 4-maand. 'Voogd: Niclaes Rooyé. 30-08-1728 Is door de wed, staat overgebracht. Boek van niet.

fo.101, 14-06-1728
Overleden Sluis Bastiaen van den Broecke. Tr. Martha Bruynsteen. Kinderen: Cornelis van den Broecke oud 8 jr. Voogd: Cornelis van Gennip. Boek van niet.

fo.101 V, 14-06-1728
Andries van de Neste vertoont huw contt gemaakt tussen hem en zijn overleden vrouw Isabella de Mares, gepasseert voor nots. Anthony de Muinck dd 21-10-1720, waarbij de weeskamer is gesecludeerd.

fo.103, 21-06-1728
Overleden Sluis Maurits Wolburgh. Tr. Catarina Gemaey. Kinderen: Jacobus Wolburgh oud 14 jr en Jan Baptista Wolburgh oud 11 jr. 'Voogd: Jan Baptista Delruyt, goede bekende. Boek van niet

fo.103 V, 21-06-1728
Overleden Sluis Mary Willems. Tr. Jan van Hecke. Kind: Jacoba van Hecke oud 15 maand. Voogd: Jan Willems, oom mat.

fo.104, 05-07-1728
Overleden Sluis Anthony Morreson. Tr. Aeltie Boelé. Kind: Christina Morreson oud 3 jr. Voogd: Jan van de Putte, aangetrouwde oom.. Boek van niet. 27-10-1732 Jannis Bibau als cosijn zweert voogd van Christina Morreson oud 7 jr.

fo.104 V, 05-07-1728
Levina van Steyn vertoont mutueel testament gemaakt tussen haar en haar overleden man Jacobus Sonk gepasseerd voor nots. Anthony de Muinck dd 04-02-1728, waarbij de weeska- mer is gesecludeerd, waaruit blijkt dat hun huw. contr. is gepasseerd voor nots. Francois de Vey dd 10-01-1714 en dat Jacobus Sonck 4 voorkinderen had uit eerder huw.(met Johanna van der Veen C) m.n. Maria, Elisabeth, Johannes en Pieternella Sonck.en dat de weeskamer is gesecludeerd. fo.106 V, 19-07-1728, zie ook: fo.17 en 17 V
Overleden Sluis Philip Lobel-wedr. van Maria Polaen. Kinderen: Tanneke Lobel oud 21 jr; Jacobus Lobel oud 20 jr; Jan Lobel oud 18 jr, Pieter Lobel oud 17 jr en Cornelia Lobel oud 15 jr. Voogd: Philip Lobel fs. Philip, broer van de wezen. Zie ook: fo.17 en 17 V 03-05-1729 Door de voogd staat overgebracht, de minderj. wezen competeren £ 121. ..2.

fo.149,
Verklaring van Joris Boudewijn en Maria Raes, echtelieden won. te Oostende, t.b.v. de wezen van hun neef wt. Philip Lobel dd 29-10-1731, dat de vaderlijke en moederlijke successie van de 5 wezen bij de overbrenging groot was £ 206.12.9, ofwel ieder kind £ 41 6. 61A, welk bedrag onder hen berust. Dat zij van de rente de wezen "sullen besorgen de benoodigde educatie en alimentatie" tot hun meerderj. waarna zij hen het voorschrven bedrag zullen uitkeren in " Hollanschen off Zeeuwsen cours ende specie van gelde ". Was ondertekend met zeker marcq van Jan Boudewijnsen, daar onder stond, mij present Jacobus Pietersen en voorts ondertekent door Maria Raes, hvr. van Joris Boudewijnsen.

fo.106 'V, 19-07-1728
Overleden Sluis Jan Herman Wissel. Tr. Pieternella Marosee. Kind: Christina Jacomina Wissel oud 16 jr. Voogd: Jan Simpelaar, halve broer mat.

fo.107, 27-09-1728
Thomas Smoor, goede bekende zweert voogd over Pieter Horlewijn oud 17 jr en NN Hor- lewijn oud 15 jr, i.p.v. Pieter Horlewijn, overleden, k.v. Olivier Horlewijn en Adriana van D amm e

fo.107, 11-10-1728
Overleden Sluis Jacob Sonck en Johanna van der Veen. Kinderen: Maria Elisabeth Sonck oud 20 jr en Jan Sonck oud 18 jr. Voogd: Jan de Sager, aangetrouwde oom mat.

fo.107 V, 20-12-1728
Overleden Sluis Janna Waeys. Tr. Pieter van Savoyen. Kinderen: Janna van Savoyen oud 19 jr; Barent van Savoyen oud 16 jr; Maria van Savoyen oud 14 jr; Huybertyntje van Savoyen oud 10 jr en Simon van Savoyen oud 5 jr. Voogd: Pieter Savoyen, oom pat. 28-02-1729 Staat overgebracht door de voogd in presentie van nots. Petrus Blondeel. Meer lasten dan baten

fo.108, 28-02-1729
Is door Josina de Rijke, wed. van Jacob Schansman, overgebracht hun huw. contr. dd 14-03- 1720 gepasseerd voor nots. Johannis van Weenegem.

fo.110, 28-02-1729
Is door de voogden en executeurs, m.n. Servaes Loke en Mattheus de Jonge, in de boedel van Mattheus de Jonge wedr. van Maria Six, overgebracht een extract van zijn testament dd 18- 06-1728, gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel. Hierbij worden Servaes Loke, bailliu van Nieuwvliet en Breskens en Mattheus de Jonge, tresaurier deser stede, tot voogden en execu- teurs benoemd en de weeskamer uitgesloten, in het bijzonder "den persoon (van Martinus Heerma". Verder wordt overgebracht een extract uit het mutueel testament van Mattheus de Jonge en Maria Six , gemaakt 10-08-1725 en is geopend, na het overlijden van Maria Six, op 19-06- 1728 ten comptoire van nots. Petrus Blondeel.

fo.112 V, 28-02-1729
Is wegens de wed. van Cornelis de Jonge extract overgebracht uit het huw. contr. gemaakt tussen Cornelis de Jonge en Elisabeth de Vey, gepasseerd voor not. Anthony de Muinck dd 02-05-1720. Het extract was gedateerd 02-08-1728.

fo.113 V, 28-03-1729
Overleden Sluis Andries -Runtseman. Tr. Geertruy Traphoff. Geertruy Traphoff tr.I: Sander Camering. Kinderen uit I: Dina Camering oud 23 jr en Andries Camering oud 18 jr. Kinderen uit II: Willem Runtseman oud 15 jr; Joris Runtseman oud 12 jr en Johanna Runtseman oud 4 jr. Voogd: Pieter Pereboom. Boek van niet.

fo.114, 25-04-1729
Overleden Sluis Jan Baptist du Hajon. Tr. Ancelina Frelier. Kinderen: Jan Baptist du Hajon oud 81/2 jr en Maria du Hajon oud 5 jr. Voogd: Charel du Hajon, oom pat. i.p.v. Pieter du Hajon, overleden. Zie ook: fo.87 V.

fo.114 V, 30-05-1729
Overleden Sluis Levina van den Ameele. Tr. Lieven den Decker. Kinderen: Jacomyntje den Decker oud 3 á 4 maand. Voogd: Romanus van den Ameele.

fo.115, 20-06-1729
Overleden Sluis Jan Balfour, sold. in de comp. van Trogmorton in het regt. van koll. de la Rocque. Tr. Barbara Dyzerijk. Kind: Maghiel Balfour. Voogd: Christoffel Koppens, goede bekende. Boek van niet.

fo.115 V, -09-1729
Mattheus de Jonge vertoont octrooi van de H.M. verleend aan wt. Anna de Jonge (begraven 11-03-1729 C) e.v. Martinus Heerma. dd 27-01-1725 en een verder extract uit het testamant van Anna de Jonge voorn. dd 15-01-1729. Zij benoemt tot administrateurs en executeurs Servaes- en Jacobus Loke met Mattheus de Jonge. De weeskamer wordt gesecludeerd.

fo.117, 19-09-1729, deze akte is doorgehaald.
Overleden Sluis Anthony Goossens. Tr. Elisabeth Snesers. Kinderen: Mary Goossens oud 21 jr; Pietemella Goossens oud 17 jr; Geertuyt Goossens oud 14 jr; Johanna Goosens oud 12 jr; Geerard Goossens oud 10 jr en Laurens Goossens oud 2 jr. Voogd: Jacob Spoliers, goede bekende.

fo.117 V, 19-09-1729
Mattheus de Jonge, cosijn van Jan Donkers, wees van Jan Donkers en Anna Terwaey zweert voogd i.p.v. zijn overleden vader Jacob de Jonge.

fo.117 V, 03-10-1729
Philip Lobel fs. Philip, broer pat. en mat. zweert voogd i.p.v. Philip Lobel 'Van Helena Jansen en Mary Jansen, kinderen van wt. Sara Lobel waarvan vader is Huybregt Jansen.

fo.118, 03-10-1729
Overleden Sluis Mary Orlent. Tr. Francis Marcel. Kind: Francis Marcel. Voogd: Louis Ver- donck. Boek van niet.

fo.118 V, 14-11-1729
Overleden Sluis Neeltje Philips. Tr. Laurens Noorman. Kinderen: Agnes Noorman oud 4 jr en Martie Noorman oud 3 jr. Voogd: Jacob Andriessen, zwager van de eerste vrouw van Laurens Noorman. (bedoeld is: Sara le Saffre C). 28-11-1729 De wedr. brengt de staat over. De wezen komt toe £ 38.13.2 'A, behalve de batelijke rfiemo- den.

fo.119, 28-11-1729
Overleden Sluis Elisabet Jansen. Tr. Jan Schoolmeester. Kinderen: Catharina Schoolmeester oud 19 jr; Johannis Schoolmeester oud 14 jr en Maria.Anna Schoolmeester oud 12 jr. Voogd: Pieter Francois Eelboo, goede bekende. Moet goede toezicht houden op de goederen de wezen aanbestorven van hun grootmoeder Janneken Mattheusen en hun moeye Catharina Jansen wed. van Hans Jurien Nobel. 23-01-1730 De nalatenschap van Janneken Mattheusen bedraagt £ 386.16.3/4, waarin de wezen compe- teren 3/4 deel.

fo.119 V, 28-11-1729 De erfgenamen van wt. burgemeester Jacob de Jonge hebben extract overgebracht van zijn testament dd 17-07-1724, gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel, waaruit blijkt dat de wees- kamer is gesecludeerd.

fo.120, 06-02-1730
Overleden Sluis Margrieta Mulders. Tr. Maghiel Sitroen. Kind: Jacob Sitroen oud 20 jr. Voogd: Laurens van der Boegh. Boek van niet.

fo.120 'V, 27-02-1730
Overleden Sluis Pieter Termont. Tr. Catrina Wittevrongel. Kinderen: Jan Termont oud 18 jr; Jacobus Termont oud 13 jr en Jan Termont oud 6 jr; Marytie Termont oud 20 jr; Sara Ter- mant oud 9 jr en Elisabeth Termont oud 4 jr. Voogd: Barent Adams. Boek van niet

fo.121, 27-02-1730
Overleden Sluis Geertruit Huysmans. Tr. Nicolaas Veltman. Kinderen: Nicolaas Veltman oud 3 jr. Voogd: Jacobus de Saager. Boek van niet.

fo.121 V, 13-03-1730
Overleden Sluis Jannetje van Gennip. Tr. Jacobus van Walevelt. Kinderen: Jacomyntje van Walevelt oud 22 jr; Anna van Walevelt oud 15 jr; Ester van Walevelt oud 11 jr en Marytie van Walevalt oud 8 jr. Voogd: Jacobus van Gennip.

fo.122, 20-03-1730
Overleden Sluis Caspar van den Drieschen. Tr. Cornelia van den Hoecke. Kinderen: Jacomina van den Drieschen oud 13 jr; Sara van den Drieschen oud 8 jr en Maria van den Drieschen oud 5 jr. Voogd: Franchois van den Hoecke, oom mat. 20-09-1735 Jan Charels zweert voogd i.p.v. Francois van den Hoecke van Jacomina van den Drieschen oud 18 jr en Sara van den Drieschen oud 14 jr. Moeder is Cornelia van den Hoecke.

fo.122 V, 27-03-1730
Overleden Sluis Jan Charels de oude en Janna Frederickx. Kinderen: Dirrick Charles oud 19 jr. Voogd: Jan Charels, broer van de wees.

fo.123, 27-03-1730
Overleden Sluis Jan Noorman. Tr. Cornelia Eckman. Kind: Jacoba Noorman oud 61/2 jr. Voogd: Jacobus Scot. Boek van niet.

fo.123 V, 01-05-1730
Overleden Sluis Isabella van den Ende. Tr. Amman Verplanke. Kinderen: Jan Verplanke oud 4 jr. Voogd: Fra.nsis van den Ende, oom mat. Boek van niet. Request van Amman Verplanke in januari 1731 als vader en voogd van zijn zoon aan de weeskamer. Hij verklaart dat de wees 1/8 deel heeft geërfd in een legaat van zijn moeye Levina van den Ende bij huw. contr. met Hendrik Luneman gemaakt. Dir deel is groot £ 14. 11.8, welk bedrag nog berust onder genoemde Luneman wedr. Levina van den Ende. Daar de supplt."in desen slegten calamiteusen tijd seer weynig can winnen tot subsistentie van hem en zijn familie" en de wees is "ongeprovideert van behoorlijke cleederen en linwaat tot sijn lichaaras nooddruft, deksel en warmte in dit kout winter saisoeti" verzoekt hij dit geld van Luneman te mogen ontvangen om de wees te kunnen kleden en hem te laten "instrueren tot lesen en schrijven" of eventueel de helft temogen ontvangen. De magistraat gaat met het laatste accoord. Januari 1731.

fo.124, 15-05-1730
Overleden Sluis Jacobus Schansman. Tr. Josina de Rijcke. Kind: Maria Schansman oud 4 jr. Voogd: Cornelis Schansman, oom pat.

fo.124 V, 15-05-1730
Pieter Welgeboren verzoekt ontslag als voogd van de wezen van Laurens Dalm en Cornelia Schansman. Cornelis Schansman zweert voogd in zijn plaats van Maria Dalm oud 8 jr.

fo.125, 24-07-1730
Overleden Sluis Marinus den Boer. Tr. Catharina Brouwers. Kinderen: Anna de Boer oud 22 jr en Jan den Boer oud 15 jr. Voogd: Fransois Cleyman 21-08-1730 De wed. bez. heeft de staat overgebracht. De wezen komt toe, behalve de helft in het huis, £ 93.3.5.

fo.125 V, 24-07-1730
Overleden Sluis Jacomina de Smit. Tr. Jurrien Gelits. Kinderen: Elisabeth Gelits oud 17 jr; Jacobus Gelits oud 16 jr; Pietemella Gelits oud 14 jr en Susanna Gelits oud 7 jr. Voogd: Jacob Cobaert, oom mat. 18-09-1730 Is door de bez. de staat overgebracht. De wezen komt toe, behalve hun aandeel in het huis, £ 5.19.4. 10-07-1741 Is door Jurrien Gelits quitantie vertoond dat hij zijn 3 oudste wezen voldaan heeft. Susanna Gelits heeft in totaal nog tegoed £ 2.11.10 1/4.

fo.126, 24-07-1730
Overleden Maria Croutel. Tr. Jacob Gekiere / Gisquire. Kind: Jan Francois Gekiere oud 23 jr, Voogd: Jan Paptist Gekiere, broer van de wees. Tevens voogd van: Maria Brein oud 6 jr en Sara Brein oud 5 jr, k.v. wt. Maria Barbara Gekiere waarvan vader is Jaques Brein. 21-08-1730 Is door de wedt bez. staat overgebracht. De 2 minderj. wezen komt toe, ieder, £ 23.10.1.

fo.126 V, 24-07-1739
Is Francois Cleyman beschreven om voogd mat. te zijn van de wezen van vvt. Gijsbregt van de Weteringe en Johanna Fiers. Is vertoond een extract uit het testament van Johanna Fiers wed. Gijsbregt van de Weteringe gepasseerd voor nots. Daniel Zutterman te Middelburg dd 06-05-1724 waarin de weeskamer wordt gesecludeerd en tot executeur en voogd wordt benoemd Cornelis Dijserinck, penning- meester van de polder Beoostereede, won. te Aardenburg

fo.128, 21-08-1730
Overleden Sluis Cornelia Weymans. Tr. Teunis van de Sande. Kinderen: Jannis van de Sande oud 16 jr en Maria Adriana van de Sande oud 14 jr. Voogd: Pieter Wilmoen, goede bekende. Boek van niet.

fo.128 V, 21-08-1730
Overleden Sluis Jan Loobeke. Tr. Pieternella Lourensse. Kind: Pieternella Loobeke oud 20 jr. Voogd: Gillis Kuyne, goede bekende. 04-09-1730 Is door de wed. bez. staat overgebracht waaruit blijkt dat de wees, behalve de helft in het huis, competeert £ 6.9.

fo.129, 21-08-1730
Adriana Clammers wed. van Jacobus Koersen, gedagvaard zijnde, vertoont huw. contr. ge- maakt tussen haar en haar overleden man, gepasseerd voor nots. Anthony de Muinck dd 27- 05-1722, waarbij de weeskamer is gesecludeerd.

fo.129 V, 18-09-1730
Overleden Sluis Cornelis de Smit. Tr. Anna Verfaque. Kinderen: Cornelis de Smit oud 13 jr en Pieter de Smit oud 5 jr. Voogd: Laurens de Smit, oom pat. Boek van niet

fo.131, 18-09-1730
- Overleden Sluis Gijsbregt van de Weteringe en Janna Fiers. Kind: Janna van de Weteringe oud 18 jr. Voogd: Johan Elsma, aangetrouwde oom.

fo.131 V, 02-10-1730
Overleden Sluis Maria Vereeke. Tr. Philippus Jurien Lambertus. Kind: Johannes Coenraet Lambertus oud 7 maand. Voogd: Guilliame Wiltson. Boek van niet.

fo.132, 02-10-1730
Overleden Sluis Maria van de Neste. Tr. Jan Charels. Kinderen: Johanna Charels oud 4 jr en Cornelia Charels oud 2 jr. Voogd: Leendert Danserweg, goede bekende. Jan Charels heeft extract overgebracht van het huw contr. gemaakt tussen hem en zijn over- leden vrouw Mariavan de Neste fa. Andries gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel dd 05-09- 1725, waaruit blijkt dat de weeskamer is gesecludeerd.

fo.133, 16-10-1730
Overleden Sluis Fransois Jansen. Tr. Cornelia van Engelen. Kind: Fransois Jansen oud 18 maand. Voogd: Jan Charels, goede bekende. Boek van niet.

fo.133 V, 30-10-1730
Overleden Sluis Catharina Maertense. Tr. Anthony du Pla. Kinderen: Catharina du Pla oud 15 jr; Anthony du Pla oud 14 jr en Marytje du Pla oud 4 jr. Voogd: Jan Maertense, oom mat. Nadelig slot: £ 20.1.8'A.

fo.134, 30-10-1730
Overleden Sluis Anna Maria Bollaerts. Tr. Barents. Kinderen: Jannis Barents oud 19 jr; Isabella Mary Barents oud 17 jr; Johannis Benedictus Barents oud 11 jr; Johanna Clara Barents oud 8 jr en Carel Josephus Barents oud 6 jr. Voogd: Christoffel Rodewijs, sergt. in het regt. van wt. coll. Samuel de la Rocque in de comp. van capt. du Rocq, goede bekende. Boek van niet.

fo.134 V, 08-01-1731
Overleden Sluis Louise van Hollandt. Tr. Jasper van de Voorde. Kinderen: Laurens van de Voorde oud 16 jr; Pieternella van de Voorde oud .. jr en Johannis van de Voorde oud .. jr. Voogd: Pieter van Houtaer, oom mat. 13-01-1731 Staat overgebracht door de wedt bez. De wezen competeert, behalve de memoriale baten, £ 93.19.6 3/4.

fo.136 V, 05-02-1731
Is vanwege Appolonia Parent wed. Willem van Acker het huw. contr. overgelegd, gemaakt tussen haar en haar overleden man, gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel dd 17-07-1725, waarbij de weeskamer is gesecludeerd.

fo.137 V, 19-02-1731
Overleden Sluis Jacob Claes. Tr. Pieternella du Bou. Kind: Adriaen Claes oud 5 jr. Voogd: Adriaen Prinsie, goede bekende. Boek van niet.

fo.138 V, 16-03-1731
Gerrit Lenkhoff zweert voogd over Jan Rotmans z.v. Gerrit Rotmans i.p.v. zijn overleden broer Hendrik Lenkhoff.

fo.138 y 28-05-1731
Is vertoond door Cornelis Deckers en Jaecques Hennequin een huw. contr. gemaakt tussen Isacq Deckers, wedt van Anna Louissen en Appolonia Robbrechts, beide alhier overleden, gepasseerd voor nots. Leonardus Adolphy van Weenegem dd 28-10-1704, waarbij de wees- kamer is gesecludeerd.

fo.139, 11-06-1731
Overleden Sluis Judic Damis. Tr. Pieter Snauwaert. Kinderen: Daniel Snauwaert oud 9 jr en Jan Snauwaert oud 6 jr. Voogd: Jannis Terson, goede bekende, voogd mat. 25-06-1731 Is door de wedt bez. de staat overgebracht. De wezen competeren £ 1.3.2.

fo.139 V, 11-06-1731
Overleden Sluis Maria Catharina Minot. Tr. Andries de Sagen Kinderen: Maria Johanna de Sager oud 11 jr en Jacobus de Sager oud 8 jr. Voogd: Jacobus de Sager, oom pat. 25-06-1731 Is door Andries de Sager staat overgebracht. Meer lasten dan baten £ 14.12.5. Boek van niet.

fo.140, 11-06-1731
Overleden Sluis Hendrik Poelman. Tr. Jacomina van den Bogaerd. Kinderen: Pietemel Amour Poelman oud 19 jr en Jacobus Poelman oud 8 jr. Voogd: Jacobus Engelen, sergt. in het regt. van coll. Soute. Boek van niet.

fo.140 V, 11-06-1731 Is door Josina Hals laatst wed. van Thomas Vynk overgebracht het huw. contr. gemaakt tussen haar en haar overleden man, gepasseerd voor nots. Petrus Blondaal dd 16-08-1725, waarbij de weeskamer is gesecludeerd.

fo.144 V, 25-06-1731
Overleden Sluis Cornelis van Rijsbergen. Tr. Alida Schellemans. Kind: Hendrina van Rijsber- gen oud 31/2 jr. Voogd: Jacobus Schellemans, oom mat. De weed competeert £ 7.12. 6.

fo.145, 25-06-1731
Jan Maertense zweert voogd van Geertruyt Vynck, k.v. Thomas Vynck en Anna Rovers, beide overleden. Weeskamer is gesecludeerd, zie ook: fo.140 V

fo.146, 25-06-1731. Zie ook: fo.182
Overleden Sluis Jan Pierre. Tr. II: Janna Ergerlynk. Kinderen: Maghiel Pierre oud 9 maand. Voogd: Pieter Kesteleyn, goede bekende, pat. De wed. bez. brengt staat en inventaris over waaruit blijkt; Jan Pierre tr. I: Maria Steenkiste. Kinderen uit I: Jacobus Pierre. Er was nog een kind uit II: m.n. Maria Pierre, gestorven na haars vaders overlijden. De wezen competeren, behalve hun aandeel in de memorien, £ 74.13.8. De voogd pat. Pieter Kesteleyn en de voogd mat. Francois Messian verklaren zich accoord.

fo.146 'V, 09-07-1731
Overleden Sluis Jan de Fra en Susanna de Vloo. Kinderen: Barbara Martina de Fra oud 23 jr en Evert de Fra oud oud 20 jr. Voogd: Arent van der Vlim. De wezen zijn erfgenamne van hun grootmoeder Martina Meyers, overleden. (wed. Willem Reinevelt en eerder van Jozua de Vloo.C) 09-07-173 Is dbor de administrerend voogd pat. Jacobus de Fra de rekening overgebracht van de nalaten- schap van de voorn. Martina Meyers.

fo.147, 09-07-1731
Overleden Sluis Hendrik Westerman. Tr. Elisabeth Leopoldus. Kinderen: Dirk Westerman oud 7 jr; Jacob Westerman oud 3 jr en Hendrina Westerman oud 6 maand.. Voogd pat.: Arent van der Vlim, goede bekende. 23-07-1731 Is door de wed. bez. staat overgebracht en bevonden dat de wezen, behalve hun aandeel in het huis, competeert £ 4.4.81/2. 05-09-1739 Is door de wed, overgebracht een actie, voor hun deel de wezen competerende, ten laste vaan Willem Vuur groot £ 50.- en een memorie post ten laste van Jan Joris groot £ 7.9.3

fo.147 V, 23-07-1731
Overleden Sluis Paulyntje Picaer. Tr. Jan Omee. Kind: Maria Ornee oud 7 weken. Voogd mat.: Jan Terson, goede bekende. Boek van niet.

fo.148, 03-09-1731
Albert Frederik van Salio, aangetrouwde oom pat. zweert voogd van Maurits Daniel van Ackeren oud 18 jr en Cornelia van Ackeren oud 7 jr, k.v. Willem van Ackeren en Appolonia Parent.

fo.148 V, 17-10-1731
Overleden Sluis Anna de Wind. Tr. Magghiel van Kossum. Kinderen: Jacoba van Kossum oud 21/2 jr. -Voogd: Pieter Lenkens, tamboer in het regt. van de Prins van Grovesteyn in de comp. van la Trace. De wezen competeert £ 19.17.5.

fo.149 V, 21-01-1732
Overleden Sluis Fransis Calmin. Tr. Pieternella Reynhoven. Kinderen: Jacobus Calmin oud 16 jr en Jan Calmin oud 6 jr. Voogd: Jacob Engelen, sergt. in de comp. van coll. Soute, pat. Boek van niet.

fo.150, 21-01-1732
Overleden Sluis Magdaleena Kepers. Tr. Jan Willemse. Kinderen: Elisabeth Willemse oud 9 jr en Anna Catharina Willemse oud 8 jr. Voogd: Willem Willemse, oom pat. als voogd mat.

fo.150 'V, 17-03-1732
Overleden Sluis Cornelia Volkers. Tr. Andries van de Neste. Kinderen: Cornelia van de Neste oud 20 jr. Voogd: Mattheus van de Neste. 19-05-1732 Is staat overgebracht door Mattheus van de Neste als mede ten overstaan van Leendert Dan- serweg, voogd van de 2 wezen van Maria van de Neste d.v. Andries van de Neste voorn. Zie

fo.132.
De 3 wezen komt toe, de een voor haar moederlijke successie en de andere 2 voor haar grootmoederlijke successie, behalve hun aandeel in 2 huizen, £ 52.11.

fo.151, 21-04-1732
Overleden Sluis Maria Jacoba van Cruyningen. Tr. Adriaen Leefflang. Kinderen: Anna Maria Leefflang oud 21 jr en Cornelis Leefflang oud 16 jr. Voogd: Johan van de Casteele, cosijn mat. 21-07-1732 Is door de wedr. staat overgebracht. Meer lasten dan baten £ 1.

fo.151 V, 21-04-1732
Overleden Sluis Nicolaes Wijkerhout. Tr. Susanna Beyts. Kinderen: Christiaen Wijkerhout oud 15 jr en Jannis Wijkerhout oud 8 â 9 jr. Voogd: Meyndert Pieters, goede bekende.De wezen komt toe £ 4.7.9.

fo.152, 21-04-1732
Overleden Sluis Ysabella Liebens. Tr. Joost Hendriks Engelskerk. Kind: Catharina Engelskerk oud 3 á 4 jr. Voogd: Adriaen Liebens, chirurgin in de comp. van majoor de Jong in het regt. van de prins van Holsteyn Beek, oom mat. Boek van niet.

fo.152 V, 21-04-1732
Overleden Sluis Godefrid Plank. Tr. Engel Floor. Kind: Charel Plank oud 1 jr. Voogd: Michiel Visser, sold. in het regt. van de prins van Holsteyn in de comp. van overste Swancke. Boek van niet.

fo.153, 05-05-1732
Overleden Sluis Johan Middelton, oud-schepen alhier. Tr. Maria Mars. Kinderen: Johanna Middelton oud 16 jr; Willem Middelton oud 10 jr; Jacoba Middelton oud 8 jr en Sophia Middelton oud 3 jr. Voogd: Jacobus Middelton, won. te Amsterdam, oom pat. Is door de wed.staat overgebracht en blijkt dat er meer lasten dan baten zijn groot £ 127.10.7, behalve de memorien.

153 V, 18-08-1732
Is door Gillis Carels wedt van Dina Oostdijk overgebracht een huw. contr. gemaakt tussen hem en zijn overleden vrouw, gepasseerd voor Daniel Bekkens, burgmeester en Magghiel Teerlink, schepen van Oostburg. dd 14-03-1721. De bruid was toen 18 jr en geassisteerd door haar stiefvader de schepen Abraham Wantlé en voogd Francois Messian. Dé verwezing is hierin geregeld.

fo.155, 15-09-1732
Overleden Sluis 18-05-1732 Catharina Perfet. Tr. Jannis Enelary (of Evelary ?). Kinderen: Marianna Joseph Enelary oud 12 jr en Jannis Baptist Enelary oud 5 jr. Voogd: Nicolaes Vuifton, goede bekende. Boek van niet.

fo.155 V, 29-09-1732
Overleden Sluis 16-05-1732 Dina Oostdijk. Tr. Gillis Karels. borger alh. Kind: Maria Karels. Voogd: Boudewijn van de Putte won. te llzendijke, aangetrouwde oom mat. 13-10-1732 Is door de wedr. staat overgebracht, de wees komt toe, behalve de memorien, £ 9.18.10.

fo.156, 13-10-1732
Overleden Sluis Hendrik Moy. Tr. Mary Sock. Kind: Augustyn Moy oud 6 jr. Voogd: Jan Sock, oom mat. Boek van niet.

fo.156 V, 27-10-1732
Overleden Sluis Pieter Adriaensen Geulé. Tr. Magdalena de Jager. Kind: Jacomyntje Geulé oud 18 jr. Voogd: Gerrit Teehoff, voogd pat. Boek van niet.

fo. 157, 27-10-1732
Overleden Sluis Anthony Morrison. Tr. Aaltje Boulé. Kind: Christina Morrison oud 7 jr. Voogd: Jannis Bibau, cosijn.

fo.157, 10-11-1732
Francois Cleyman brengt over het mutueel testament gemaakt tussen hem en zijn overleden vrouw dd 15-05-1732 en na het overlijden notarieel geopend 03-11-1732. De weskamer is gesecludeerd>

fo.157 v, 16-02-1733
Overleden Sluis Corijn Bertholff. Tr. Adriaena de Fremi. Kind: Hendrik Christoffel Bertholff oud 4 jr. Voogd: Marinus de Hond. Boek van niet. 29-12-1738 Pieter de Bruyne zweert voogd over Hendrik Christoffel Bertholff i.p.v. Marinus D'Hont, overleden.

fo.158, 01-03-1733
Overleden Sluis Bartholomeus Planson. Tr. Pieternella Verheeke. Kinderen: Maria Planson oud 5 jr en Bartolyne Planson oud 7 weken. Voogd: Mattheus Planson, oom pat. Meer baten dan lasten £ 47.12.1V2. 13-06-1735 Mattheus van de Neste zweert voogd van Maria Planson oud 7 jr i.p.v. Mattheus Planson overleden.

fo.158 V, 16-03-1733
Overleden Sluis Leendert Smit. Tr. Pieternella Willekes. Kinderen: Jan Smit oud 16 jr; Willem Smit oud 12 jr en Johanna Smit oud 4 jr. Voogd: Hermanus van dér Horst, goede - bekende. Boek van niet.

fo.159, 16-03-1733
Overleden Sluis Paskier Dircksen. Tr. Jacoba Gooris. Kinderen: Pieter Dircksen oud 18 jr en Amarense Dircksen oud 8 jr. Voogd: Renier Hesselaar of Kesselaar, goede bekende. .Boek van niet.

fo.159 V, 30-03-1733
Overleden Sluis Johanna van Asebroeck. Tr. Jan Jurien Opust. Kinderen: Francoise Opust oud 31/2 jr en Ernst Johannis Opust oud 3 maand. Voogd: Jan Charels, cosijn mat. Meer lasten dan baten £ 44.3.7.

fo.160, 27-04-1733
Overleden Sluis Jacob van de Moere. Tr. Janneken de Vulder. Kind: Maria van de Moere. Voogd: Joost D'Hont, goede bekende. 08-06-1733 Staat overgebracht, de wees komt toe £ 2.1.1.

fo.160, 27-04-1733
De wed. Jan Planke (Pieternella Tack C), brengt over extract van het mutueel testament tussen hen gemaakt dd november 1732.

fo.160 'V, 27-04-1733
Theodorus van Waes vertoont extract uit doopboek waaruit blijkt dat zijn zoon meerderj. is

fo.161, 11-05-1733
Overleden Sluis Lodewijk Ravesteyn. Tr. Janna Charels. Kind: Hendrik Ravesteyn oud 21 jr. 'Voogd: Jan Charels, volle neef van de wees. 12-10-1733 Is staat overgebracht, meer lasten dan baten £ 202.4.

fo.161 V, 22-06-1733
Overleden Sluis Maria Elisabeth Mullier. Tr. Isacq Boveyn. Kinderen: Isacq Boveyn oud 18 jr; Elisabeth Boveyn oud 12 jr en Catharina Boveyn oud 10 jr. Voogd: Philip Boveyn, broer van de wezen. 20-07-1733 Is staat overgebracht. De wezen competeert, behalve hun aandeel in de memorien, £ 12.16.7.

fo.162, 06-07-1733
Overleden Sluis Hermanus Backers. Tr. Maria Gerritsen. Kind: Johanna Backers oud 21 maand. Voogd: Adriaen Meyer. Boek van niet.

fo.162 V, 03-08-1733
Overleden Sluis Pieter Tim. Tr. Janna van Sutphen. Kind: Jan Tim oud 13 jr. 'Voogd: Hende- rik Jansen, sergt. in de comp. van capt. Sonsbeek in het regt. van coll. Soute in garnizoen alhier. Boek van niet. Reynier Coenman zweert voogd i.p.v. Henderik Jansen

fo.163, 03-08-1733
Overleden Philipine Ester Pitveel. Tr. Gerrit Habrake. Kinderen: Mary Habrake oud 7 jr en Maryanne Habrake oud 3 jr. Voogd: Joos van Ees, sold. onder coll. Soute, goede bekende. Boek van niet.

fo.163 V, 31-08-1733
Overleden Sluis Antony Plankeel. Tr. Anna Acronius. Kinderen: Janna Plankeel oud 19 jr en Johannis Plankeel oud 11 jr. Voogd: Tomas Jansen, goede bekende. 13-09-1733 - Het slot van de staat bedraagt £ 1.18.8. 29-12-1738 Nicolaas Ryngers zweert voogd van de 2 bovenstaande wezen i.p.v. Thomas Jansen, overle- den.

fo.164, 10-09-1733 Overleden Sluis Jan Planke. Tr. Pieternella Tack. Kinderen: Johanna Planke oud 14 jr en Ida Planke oud 8 jr. 'Voogd: Fransois de Wael, goede bekende. De wed. heeft aan de wezen, hoewel ze hieraan niet was gehouden wegens haar mutueel testament, toegelegd voor hun legitime portie £ 200.- Zij verbindt daartoe speciaal de huizen en erven.

fo.164 V, 14-09-1733 Overleden Sluis Hendrik Willemans. Tr. Susanna Dossy. Kinderen: Susanna Willemans oud 10 jr en Johannis Willemans oud 8 jr. Voogd: Laurens Noormans, goede bekende. De wed. bez. heeft overgebracht het huw contr. gemaakt tussen haar en haar overleden man Henderik Willemans wedr. van Catharina Herbout, dd 11-02-1722, gepasseerd voor nots. An- thony de Muinck waarbij de weeskamer is gesecludeerd.

fo.165, 15-09-1733
Overleden Sluis Francois Croutel, Tr. Ester Tack. Kinderen: Maria Susanna Croutel oud 21 jr; Johanna Croutel oud 18 jr; Adriana Croutel oud 14 jr; Daniel Croutel oud 9 jr; Susanna Croutel oud 7 jr en Fransois Croutel oud 5 jr. Voogd: Abraham la Maire, neef pat. 03-12-1733 Is door Abraham la Maire overgebracht het accoord tussen de gemene erfgenamen van Daniel Croutel m.n. Pieter Coenraets won. te Middelburg X Elisabeth van Holmen, d.v. Johanna Coenraets en Michiel van Holmen, haar eerste man en laatst h.vr. van Daniel Croutel ter ener en Marya Croutel laatst wed. van Jean Delbeecq met Abraham la Maire als,,voogd van de bovengenoemde wezen, ter andere zijde, gepasseerd voor nots. Jacob Beljaert te Middelburg dd 17-10-1733. Er is een huw contr. gemaakt tussen Daniel Croutel en Johanna Coenraets wed. Michiel van Holmen dd 31-03-1708, gepasseerd voor nots. Francois de Vey te Sluis.

fo.165 V, 28-09-1733
Overleden Sluis Jan Vermeulen. Tr. Johanna van Kuyk. Kind: Mattuys Vermeulen oud 23 jr. Voogd: Hendrik de Man, goede bekende. Meer schulden dan baten. Mede op verklaring van Koedam, voogd van de wezen van Gerrit Thehoff, is de wees gesteld op het boek van niet

fo.166, 28-09-1733
Erkelens Koedam won. te Middelburg, aangetrouwde broer van de wees, zweert voogd i.p.v. Gijsbregt van de Weteringe van Gerrit Thehoff,oud 21 jr, wees van Gerrit Thehoff en Marya Koene.

fo.166 V, 28-09-1733
Overleden Sluis Marya Janssen. Tr. Arnoldus Wevers. Kind: Jan Wevers oud 18 jr. Voogd: Jan Simons, sergt. in de comp. van dhr. Middelhoven, goede bekende. Boek van niet.

fo.168, 09-11-1733
Overleden Sluis Marya Dhonts, Tr. Johannis Cloppenburg. Kind: Janna Cloppenburg oud 1 jr. Voogd: Hendrik Steenwegh, sold. in de comp. van capt. Canisius, regt. prins Holsteyn. Boek van niet.

fo.168 V, 09-11-1733
Overleden Sluis Catharina Maertens. Tr. Adriaen de Ligte. Kinderen: Pieter Machiel de Ligte oud 16 jr en Maria Susanna de Ligte oud 9 jr. Voogd: zweert voogd Willem Cuypers, borger alhier, in plaats en "in de ziele" van Jan Maquet, koopman te Middelburg, vriend mat., welke "door zijne affairens belet zijnde om na deze stad te connen voyageeeren". Hij heeft daartoe procuratie irevocabel, gepasseerd voor de magist. van Middelburg dd 14-10-1733, getekent door de secretaris Boudeweyns Is door Pieter de Lligte en Jan Maquet staat overgebracht. Meer baten dan lasten, zonder de batelijke memorien, £ 130.11.31/2.

fo.169 'V, 23-11-1733
Overleden Sluis Ysack Boveyn. Tr. Elisabeth Mullier, overleden. Kinderen: Ysack Boveyn oud 18 jr; Elisabeth Boveyn oud 12 jr en Catharina Boveyn oud 10 jr. 'Voogd: Philip Mullier, won. in de Isabellapolder, oom mat. 21-11-1735 Pieter Francois Mullier, oom mat., zweert voogd van Isack Boveyn oud 21 jr; Elisabeth Boveyn oud 15 jr en Catharina Boveyn oud 13 jr, i.p.v. Philip Mullier, overleden.

fo.170, 07-12-1733
Overleden Sluis Sara Kruyenaer. Tr. Ysack van Overbeke. Kind: Ysack van Overbeke. Voogd: Jannis Kruyenaer won. int eiland van Walcheren. De wees komt toe: £ 25.12.10 1/4.

fo.172, 01-02-1734
Overleden Sluis Hendrik van de Linde. Tr. Janna Perpetuel. Kind: Adriana Jacoba van de Linde oud 5 jr. Voogd: Gerrit van Steenwijck; tamboer majoor in het regt. van de prins van Holsteyn. Boek van niet.

fo.172, 01-02-1734
Is door Mattheus de Vey overgebracht extract van huw. contr., gemaakt tussen Mattheus de Vey, mr. chirurgijn en appoticaris alhier, j.m. oud 24 jr, geass. met moeder Maria de Jonge wed. van Francois de Vey en Johanna Facon, wed. Willem Haek; gepasseerd voor nots. Antony de Muynck dd 15-08-1725. De weeskamer is gesecludeerd.

fo.174, 10-05-1734
Is door de wedr. Pieter van Outheusen fs.Marinus overgebracht een extract van huw. contr. gemaakt tussen hem en zijn overleden vrouw Jacomina Elisabeth van den Hoeke, gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel dd 27-05-1728, waarbij consteert seclusie van de weeskamer.

fo.176, 10-05-1734
Is overgebracht door Jacob Savat wedr. van Maria Bonsamie een extract uit huw. contr. gemaakt tussen hem en zijn overleden vrouw, gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel dd 18- 11-1723, waarbij de weeskamer is gesecludeerd

fo.178 V, 24-05-1734
Overleden Sluis Sitken de Groot. Tr. Frederik Godlieb Coenitz. Kind: Frederik Coenitz oud 7 jr. Voogd: Thomas Smoor, schepen alhier, goede bekende. 25-04-1735 Overleden Sluis, Adriana Moelaert. Tr. Frederik Godlieb Coenitz. Kind: Cornelis Coenitz. Voogd: eveneens Thomas Smoor.

fo.179
Is overgebracht door Thomas Smoor en Cornelis Moelaart mede voogd van Cornelis Coenitz, z.v. Frederik Godlieb Coenitz uit zijn laatste huw met Adriana Moelaart, de staat van gemel- de Coenitz, overleden alhier 20-09-1734 en van zijn wed., overleden alhier 24-04-1735. Zij hebben een huw. contr. gemaakt voor nots. Joan Zutterman dd 27-05-1734. Adriana Moelaart heeft ingebracht meubilaire goederen en f 450.-

fo.179, 24-05-1734
Overleden Sluis Tanneken Putman. Tr. Steven Rollé. Kind: Hermanus Rollé oud 22 jr. Voogd: Geerardus Buskop, zwager vair de wees, sold. in de comp. van capt. Larche, regt. coll. Soute. 1804-179 V, 02-08-1734
Overleden Sluis Evert Lauwermans. Tr. Sara Fille. Kinderen: Jacobus- en Francois Lauwer- mans oud 8 jr; Everdina Lauwermans oud 6 jr en Johannes Lauwermans oud 4 jr. Voogd: Nicolaas Rovers, goede bekende. 29-08-1734 Is acte van prisie overgebracht waarbij bleek dat de wezen toekomt £ 1.14.2.

fo.215, 15-12-1738
Johannis Isacksen, goede bekende, zweert voogd van bovenstaande wezen, m.n. Jacob oud 12 jr; Everdina oud 10 jr en Johannes Lauwermans oud 8 jr. i.p.v. Nicolaas Rovers, overleden.

fo.180, 13-09-1734
Overleden Sluis Steven Ernst. Tr. Lisebet Soers. Kind: Simon Ernst oud 18 jr. \bogd: Esker Marcus, sergt. in het regt. van de prins van Holsteyn, in de comp. van lt. coll. St.Martyn. Boek van niet.

fo.180 V, 27-09-1734
Overleden Sluis Adriaen de Braa. Tr. I: Adi-lana Bovy. Kind uid I: Amelia de Braa. Tr. II: Maria Catharina van Beveren. Kinderen uit II: Adriaan de Braa oud 14 jr en Maria Catharina de Braa oud 12 jr. Voogd: Jan Mekelenburg, sold. in de comp. van capt. Steveling in het regt. van coll. Soute, cousin pat.

fo.181, 11-10-1734 Overleden Sluis N.N. van der Boeck. Tr. Cornelia van den Hende. Kinderen: Josina van der Boeck oud 19 jr en Geertuy van der Boeck oud 11 jr. Voogd: Harmen van der Boeck, broer van halven bedde. 05-12-1735 Bij slot van de staat krijgen de 2 wezen ieder £ 4.1.11.

fo.181 V, 24-10-1734, zie ook: fo.174
Overleden Sluis Pieter van Houthuisen. Tr. Jacomina van den Hoecke. Kind: Jacomina van Houthuisen oud 27 maanden. Voogd: Fransois van den Hoecke 11-04-1735 Leendert Danserweg, oom mat. zweert voogd van Jacomina Houthuisen oud 2 jr, 10 maand. i.p.v. Fransois van den Hoeke, overleden

fo.182, 24-10-1734. Zie ook: fo.146
Overleden Sluis Johanna Eggerlinx. Tr. Jan Pierre, overleden. Kind: Maghiel Pierre. Voogd: Gilliame Leclair, oom mat. 20-12-1734 Heeft Jillis van Heemschotte als wedr. en bez. van het sterfhuis de staat overgebracht. Meer baten dan lasten £ 53.9.1 1/4, behalve de memorien.

fo.182 V 08-11-1734. Zie ook: fo.64 V
Jacob van Broeckhuysen, cozijn mat., zweert voogd van Johanna Duyk oud 17 jr en Maria Duyk oud 13 jr, i.p.v. Gillis Deckers, overleden.

fo.183, 06-12-1734. Zie ook: fo.44
Johannes Terson, cosijn mat., zweert voogd i.p.v. Jan Clercq, overleden, van Adriana Arnol- dina Abrahams oud 18 jr

fo.183 V, 20-12-1734
Overleden Sluis Pieter van Lumech. Tr. Anna de Can. Kind: Pieter van Lumech oud 17 jr. Voogd: Marinus van Overbeke. 03-01-1735 Heeft de wed. bez. de staat overgebracht. Meer baten dan lasten, behalve de memorien, £ 19.18.7 3/4.

fo.184, 03-01-1735
Overleden Sluis Pieter Cempe. Tr. Maria Clasina Kuyper. Kind: Pieternella Cernpe oud 5 maand. Voogd: Hendrik van Dooren, sold. in het regt. van de prins van Holsteyn. Boek van niet.

fo.184 V, 31-01-1735
Overleden Sluis Jan van Zeelen. Tr. Janna Cramers. Kinderen: Abraham van Zeelen oud 10 jr; Tannetie van Zeelen oud 9 jr; Jacoba van Zeelen oud 3 jr en Jacob van Zeelen oud 1 jr. Voogd: Jacobus Moulin, goede bekende. Boek van niet

fo.185, 28-03-1735
Overleden Sluis Angenis Schiermans. Tr. Jan Paptist van Tuyl. Kind: Matthys van Tuyl. Voogd: Matthys Enkel, sold. in het regt. van de prins van Holsteyn, goede bekende. Boek van niet.

fo.185 V, 25-04-1735. Zie ook: fo.178 V
Overleden Sluis Adriana Moelaardt. Tr. Frederik Godlieb Coenitz, overleden. Kind: Cornelis Coenitz oud 9 dagen. Volgens staat van 29-08-1735 competeert de wees £ 235.16.91/4.

fo.186, 25-04-1735
Overleden Sluis Anna Maria van Breda. Tr. Hermanus Bockholt. Kinderen: Anna Maria Bockholt oud 18 jr en Antony Bockholt oud 20 jr. Voogd: Johannes de Meulemeester, sold. in de comp.Dreves, regt. Holsteyn, goede bekende.

fo.186 V, 09-05-1735, zie ook: fo.117
Overleden Sluis Antony Goosen en Elisabeth Sneeser, echtelieden. Kinderen: Pieternella Goosen oud jr; Geertruydt Goosen oud jr; Anna Goosen oud 15 jr; Geeraerd Goosen oud 12 jr en Laurens Goosen oud 9 jr. Voogd: Jacob Bouwers, zwager van de wezen. 10-02-1738 Pieter Kappaert, zwager van de wezen, wordt voogd i.p.v. Jacob Bouwens, "jegenswoordigh in militaire dienst".

fo.187, 06-06-1735
Overleden Sluis Josina Pietersen. Tr. Johannes Sweede. Kind: Anna Mary Sweede oud 5 jr. Voogd: Joannes Meyer, sold. in de comp. van Middelhoven, regt. Holsteyn, goede bekende. Boek van niet.

fo.187 V, 06-06-1735
Overleden Sluis Mattheus Planson. Tr. Maria Jones. Kinderen: Francois Planson oud 7 jr; Geertruydt Planson oud 4 jr en Johannes Planson oud 2 jr. Voogd: Jan Terson, oom mat. De wed. bez. vertoont een huw contr gemaakt tussen haar en haar overleden man, gepasseerd voor nots. Johan de Vey dd 13-10-1728, waarmee genoegen wordt genomen'

fo.188, 13-06-1735. Zie fo.158
Mattheus van de Neste, goede bekende, zweert voogd i.p.v. Mattheus Planson van Maria Planson oud 7 jr, d.v. wt. Bartholomeus Planson en Pietemella Verheecke.

fo.188 V, 18-07-1735
Overleden Sluis Adriaen Vereeke. Tr. Maria Magdalena Okes. Kind: Anthony Vereeke. Voogd: Jan Mesdagh, sold. in het regt. van de prins van Holsteyn, goede bekende. Boek van niet.

fo.189, 29-08-1735
Overleden Sluis Mani Saine (lees: Jeanne C) Bonnier. Tr. Jan Odo. Kinderen: Jan Odo oud 12 jr; Mary Odo oud 11 jr en Elisabeth Odo oud 1 jr.Voogd: Pieter Bonnier, oom mat. Bij slot van de staat dd 11-09-1735 competeert de wezen £ 9.13.10. 02-07-1736 Jan Philip Bonnier, oom mat., zweert voogd van Mary Odo oud 111/2 jr i.p.v. Pieter Bonnier, overleden. De wees erft van haar oom £ 63.13.0.

fo.189 V, 29-08-1735
Overleden Sluis Anthonette Cattelle. Tr. Pieter Dhey. Kind: Nicolaas Dhey oud 3 jr. Voogd: Nicolaas Cattelle, oom mat. Meer lasten dan baten £ 12.0.10.

fo.190, 10-10-1735
Overleden Sluis Joost Schotte. Tr. Pietemella van Wijnsbergen. Kind: Pieter Johannes Schot- te.Voogd: Matys Nisselingh, korp. in de comp. van Swanke, in het regt. van Holsteyn.

fo.190 V, 24-10-1735
Overleden Sluis Willem Verstraate. Tr. Janna Hilmus. Kinderen: Willem Verstraate oud 14 jr en Jan Verstraate oud 5 jr. Voogd: Jacob Braine, goede bekende. Meer lasten dan baten £ 19 6.9 29-05-1741 Zeger Dibbels zweert voogd van Willem Verstraate en Jan Verstraate i.p.v. Jacob Braine, overleden.

fo.191, 05-12-1735
Laurens Michiel Nimmegeer, oom mat. zweert voogd van Chatarina Arnoldina du Pla oud 20 jr; Anthony du Pla oud 18 jr en Maria du Pla oud 9 jr, k.v. Chatarina Maertensen en Anthony du Pla, i.p.v. Jan Maertens, overleden.

fo.191 V, 02-01-1736
Overleden Sluis Jenne van den Oudenaerde. Tr. Hendrik Driessen. Kinderen: Maria Driessen oud 2 jr en Pieter Driessen oud 6 maand. Voogd: Christiaen Martijn, goede bekende. Boek van niet.

fo.192, 13-02-1736
Andries van den Neste vertoont extract van huw contr, gemaakt tussen hem en zijn overleden vrouw Sara Verberkmoes, gepasseerd van nots. Daniel Zutterman te Middelburg dd 20-03- 1733. Getuigen waren Marcelis de Smit en Charles Johannes Plevier. De weeskamer is gesecludeerd. Extract gemaakt door nots. Petrus Blondeel dd 25-01-1736.

fo.192, 27-02-1736
Overleden Sluis Francina Fokens. Tr. Johannes Simons. Kinderen: Jannis Simons oud 18 jr; Willem Simons oud 14 jr en Abraham Simons oud 10 jr. Voogd: Jan Jacob Steenmeis, goede bekende. Boek van niet.

fo.193, 09-04-1736
Overleden Sluis Jacobus Bovy. Tr. Josina van der Waale. Kinderen: Christina Bovy oud 20 jr; Gerrit Bovy oud 18 jr; Christiaen Bovy oud 15 jr en Elisabeth Bovy oud 5 jr. "Voogd: Jan Jobsen, oom mat. De wezen komt toe £ 127.7.8. De wed, verbindt daartoe de huizen in de staat voor memorie gebracht.

fo.193 'V, 26-03-1736
Overleden Sluis Sara Verbergmoes. Tr: Andries van den Neste. Kind: Jan van den Neste oud 6 maand. Voogd: Gidion Vervenne, oom mat. Zie ook: fo.192.

fo.196 V, 04-06-1736
Pieter Lefebere, zwager, deed eed i.p.v Pieter Houtaer, overleden, van Laurens van de Voorde oud 23 jr; Pieternella van de Voorde oud 17 jr en Jannis van de Voorde oud 15 jr, k.v. Jasper van de Voorde en Loysa van Hollant.

fo.196 y 30-06-1736
Overleden Sluis Jan Pierre en Joanna Eggerling. Kind: Michiel Pierre oud 6 jr. Voogd Hen- drik Kempe, goede bekende Zie ook: fo.182

fo.197, 13-08-1736
Overleden Sluis Gijsbregt Brendonk. Tr. Anna Vervenne. Kinderen: Francois Brendonk oud 20 jr en Jan Brendonk oud 15 jr. Voogd: Anthony'Myllemans, goede bekende.

fo.197, 13-08-1736
Overleden Sluis Neeltie Philips. Tr. Laurens Noormans. Kinderen: Agnes Noormans oud 11 jr en Maatie Noormans oud 10 jr. Voogd: Jan Boone, goede bekende.

fo.197 V, 27-08-1736
Overleden Sluis Jannis Lubertus Aides. Tr. Jacoba Coolaert. KInderen: Johannis Josephus Alders oud 4 jr. Voogd: Jannis Simons, goede bekende, sergt. onder het regt. van de prins van Holsteyn. Boek van niet.

fo.198, 08-10-1736
Overleden Sluis Sara Broodceel / Broodcoel. Tr. Philip de Jager. Kind: Jan Laurens Jager oud 5 maand. Voogd: Coenraedt de Jager, oom pat. Boek van niet.

fo.198 V, 22-10-1736
Overleden Sluis Janna Antonissen. Tr. Jan Adriaensen. Kind: Adriana Adriaensen oud 6 jr. Voogd: Willem Antonissen, oom mat. Boek van niet.

fo.199, 11-02-1737
Overleden Sluis Hendrick de Man. Tr. Jaquemeynken Kerffijser. Kinderen: Anna de Man oud 16 jr; Catharina de Man oud 14 jr; Jacobus de Man oud 13 jr; Antonetta de Man oud 10 jr; Jacoba de Man oud 3 jr en Clasina de Man oud 2 jr. Voogd: Adriaan Nortier, goede bekende. De wed. bez. heeft overgebracht huw. contr. gemaakt tusen haar en haar overleden man, gepasseerd dd 29-06-1720 voor nots. Jacobus van Dijke te Breskens, waarbij de weeskamer is gesecludeerd. (Het protocol van deze nots. met standplaats Groede is verloren gegaan C).Het extract luidt als volgt: Comp. Hendrik de Man, meerderj. j.m. won. alhier en Jacquemynken Kerffijser, j.d., geassis- teert met moeder Anthonette Heernisse e.v. Jacob Strubbe en Anthony Fioens haar voogd, allen won. alhier. Getuigen: Jannes Luteyn en Willem Roels.

fo.201, 11-03-1737
Overleden Sluis Cornelia Francisca Herste. Tr. Fransis Dambruy. Kind: Catharina Dambruy oud 5 maand. Voogd: Anthony de Jager, sergt. in het regt. van coll. Zoute, goede bekende. Boek van niet.

fo.201, 11-03-1737
Overleden Sluis Margarita Hack. Tr. Johannis de \iros. Kinderen: Jacobus de Vos oud 21 jr en Johannes de Vos oud 15 jr. Voogd: Mattheus de Vey, oom mat. Bij staat van 08-04-1737 competeert de wezen £ 21.15.-

fo.201 V, 25-03-1737
Overleden Sluis Anna Stroom. Tr. Zacharias Seys, vendrig int regt. van coll. Zoute. Kind: Pieter Seys oud 8 jr. Voogd: Caspar Valenteyn Scheffe. De wees krijgt £ 5.-

fo.202, 25-03-1737
Overleden Sluis Catharina van Beeckhuysen. Tr. Johannes Franke. Kinderen: Adrianus Johan- nes Franke oud 31/2 jr en Lodewijk Franke oud 1 jr. Voogd: Johannes Terson, goede bekende. De wezen competeren hun aandeel in het huis.

fo.202 V, 06-05-1737
Overleden Sluis Elisabeth van Ravesteyn. Tr. Jan van Heck. Kinderen: Catharina van Heck oud 15 jr; Hagata van Heck oud 11 jr; Maria van Heck oud 9 jr en Philipus van Heck oud 5 jr. 'Voogd: Francois de Pape, goede bekende. Boek van niet.

fo.203, 20-05-1737
Overleden Sluis Jean Francois Gisquire. Tr. Sara Bourselle. Kind: Jean Francois Gisquire. Voogd: Jan de Ligny, won, in de Isabellapolder.

fo.203 V, 29-07-1737
Overleden Sluis Ary Rijhoek, ook wel: Rijkhoek. Tr. Catharina Citroen. Kinderen: Aagtie Rijhoek oud 21 jr; Adriana Rijhoek oud 19 jr; Willem Rijhoek oud 17 jr en' Pieter Rijhoek oud 8 jr. Voogd: Maghiel Rijhoek, broer van de wezen. De wezen competeren samen £ 3.7.8.

fo.204, 13-08-1737
Overleden Sluis Philip Wijnvaart. Tr. Elisabeth Godijn. Kinderen: Martinus Wijnvaart oud 14 jr en Huybregt Wijnvaart oud 6 jr. 'Voogd: Pieter Willemoens, goede bekende. 17-11-1738 Marinus Godijn zweert voogd van bovenstaande wezen i.p.v. Pieter Willemoens, overleden.

fo.204 V, 21-10-1737
Overleden Sluis Johannes Jacobus van de Laar. Tr. Maria Jansen van der Weyde. Kind: Johannes van de Laar oud 16 jr. Voogd: Willem Remers, korp. in het regt. Blansack in de comp. van capt. de Jonge. Boek van niet.

fo.205, 04-11-1737
Overleden Sluis Godefridus Faas. Tr. Susanna Kaduyn. Kinderen: Susanna Faas oud 22 jr en Christina Faas oud 14 jr. 'Voogd: Francois Faas, won. te Bekerke in Walcheren, broer van de wezen.

fo.205 V, 18-11-1737
Overleden Sluis Jacob Spoliers. Tr. Susanna van Dale. Kind: Johannes Jacobus Spoliers oud 24 jr. Voogd: Joseph Geerardt, broer van de wees.

fo.206, 27-01-1738
Overleden Sluis Jan Henderiks. Tr. Elisabeth de 'Vulden Kinderen: Abraham Henderiks oud 21 â 22 jr; Sara Henderiks oud 16 jr en Rebecca Henderiks oud 13 jr. Voogd: Jan Henderiks, cousin van de wezen, won. "aen de Draeybrugge". Boek van niet.

fo.206 V, 10-03-1738
Iverleden Sluis Jan Jansen. Tr. Janna de Roey. Kinderen: Coenraet Jansen oud 51/2 jr; Janna Jansen oud 31/2 jr en Catharina Jansen oud 11 maand. 'Voogd: Jan Paptist Pes, goede bekende. Boek van niet.

fo.207, 21-04-1738
Overleden Sluis Maria Flemin. Tr. Johannes Ferdinandus Elegas. Kinderen: Pieternella Elegas oud 5 jr en Jan Ferdinandus Elegas oud 6 weken. Voogd: Gerrit Brinck, oom mat. Boek van niet

fo.207 V, 21-04-1738
Overleden Sluis Angenis Scheere. Tr. Jan Willem Root. Kinderen: Johannes Root oud 20 jr en Catharina Elisabeth Root oud 11 jr. Voogd: Jan Michil Hilt, goede bekende , sold. in het regt. van brigadier Blansacq in de comp. van capt. de Jonge. Boek van niet..

fo.208, 19-05-1738
Overleden Sluis Maria Geertruy Calloy. Tr. Bernardus Leender_s. Kinderen: 'Johannes Huber- tus Leenders oud 81/2 jr; Maria Catharina Leenders oud 5 jr en 4 maand en Pieter Leenders oud 20 maand. Voogd: Pieter Sander, goede bekende. Boek van niet.

fo.208 V, 16-06-1733
Overleden Sluis Jannis Deur; Tr. Anna Maria Soeters. Kinderen: Anna Catharina Deur oud 9 jr; Alegonda Deur oud 7 jr; Elisabeth Deur oud 4 jr en Jacobus Johannes Deur oud 3 jr. Voogd: Johannes Bartholomeus Missi.

fo.209, 16-06-1738
Cornelia Michielsen Fonteyn, wed. van Willem Cuyper, in leven schipper, vertoont dat de weeskamer is gesecludeerd bij huw conttgepasseerd voor nots. Anthony de Muinck dd 13- 12-1722

fo.210 V, 24-02-1738
Heeft Helena Sarels fa. Jan, wed. van Jan van Hoek, in leven borger en beurtschipper alhier, overgebracht huw. contr. gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel dd 27-04-1729, als bewijs dat de weeskamer is gesecludeerd.

fo.213, 11-08-1738
Overleden Sluis Barbera van der Leye. Tr. Nicolaes Cattelle. Kinderen: Francoise Cattelle oud 5 jr en Cornelia Cattelle oud 3 jr. Voogd: Johannes van de Casteele junior.

fo.213 V, 29-09-1738
Overleden Sluis Liberael de Massé. Tr. Jeanna Leclair. Kind: Philippus Frederik de Massé oud 19 jr. Voogd: Willem de Massé, lt. in het regt. van coll. de la Rocque, broer van de wees.

fo.214, 20-10-1738
Overleden Sluis Jan van Hoek. Tr. Helena Charels van Rijn. Kinderen: Jan van Hoek oud 7 jr; Anthony van Hoek oud 6 jr en Charel van Hoek oud 11/2 jr. Voogd: Jan Charels van Rijn, oom mat. Zie ook: fo.210 V

fo.214 V, 17-11-1738
Nots. Pieter Michael de Ligte, broer van vollen bedde, zweert voogd van Maria Susanna de Ligte oud 13 jr, d.v. Adriaan- en Catharina Maartens, in plaats van zijn oom Pieter de Ligte

fo.215, 15-12-1738
Johannes Isacksen zweert voogd i.p.v. Nicolaas Rovers, overleden, van Jacob Lauwermans oud 12 jr; Everdina Lauwermans oud 10 jr en Johannis Lauwermans oud 8 jr, k.v. Evert- en Sara Fille. Zie ook: fo.179 V

fo.215 V, 23-02-1739
Overleden Sluis Fransoise Pietersen. Tr. Ernst Jan Opust. Kind: Janna Opust, oud 17 jr. Voogd: David de Ridder, met speciale notariële auth. gepasseerd voor nots. Abraham Veth te Midelburg dd 18-02-1739, om namens en in de ziele van Emanuel Pietersen, broer van de overledene en won. aldaar, te zweren de eed ter voogdij. Getuigen waren Johan Nolst en Dingenis Rosevelt.

fo.217, 20-04-1739
Overleden Sluis Maria Therese Bruyne. Tr. Jannis Laurie. Kinderen: Maria Clara Laurie oud 8 jr; Jannis Laurie oud 6 jr; Margarieta Laurie oud 4 jr en Johanna Therese Laurie oud 3 jr. Voogd: Johannes Perger, sold. in het regt. coll. de la Rocque. Boek van niet.

fo.217 V, 15-06-1739
Overleden Sluis Pieter van der Meer. Tr. Maria van Blankenberg. Kinderen: Elisabet van der Meer oud 6 jr; Maria van der Meer oud 4 jr en Pieter van der Meer oud 8 weken. Voogd: Hendrik Lenthe. De wed. vertoont een extract uit het huw. contr. gemaakt tussen haar en haar overleden man Pieter van der Meer, in leven borger en molenaar, overleden 23-02-1739, gepasseerd voor nots. Nicolaas van Heuren dd 15-04-1732. De weeskamer is hierin gesecludeerd.

fo.220, 13-07-1739
Overleden Sluis Magdalena Terwel. Tr. Harmen Rickwijn of Puckwijn. Kinderen: Stoffel Rickwijn oud 13 jr en Christina Rickwijn oud 8 jr. Voogd: Joris van der Velde, goede beken- de, sold. in het regt. van brigadier Blansacq. Boek van niet.

fo.220 V, 13-07-1739
Overleden Sluis Andries de Raedt. Tr. Maria Jansen. Kinderen: Matthys de Raedt oud 23 jr; Pieter de Raedt oud 20 jr en Claes de Raedt oud 14 jr. Voogd: Adam vam Westen, sold. in het regt. van brigadier Blansacq. Boek van niet.

fo.221, 10-08-1739
Pieternella Herny vertoont een extract van het mutueel testament gemaakt tussen haar en haar overleden man Pieter Philip Hennequin, dd 20-10-1728, gepasseerd voor nots. Petrus Blon- deel, waarin de weeskamer is gesecludeerd. Het extract is gedateerd 06-08-1739, Petrus Blondeel.

fo.223, 16-11-1739
Overleden Sluis Lieven den Decker. tr. Adriana Boulee. Kinderen: Pieternella den Decker oud 8 jr en Jacobus den Decker oud 5 jr. Voogd: Johannes Sonck, goede bekende. De wed. vertoont het huw. contr. gemáakt tussen haar en haar overden man dd 18-10-1730, gepasseerd voor nots. Laurens Michiel Nemegheer, waarbij de weeskamer is gesecludeerd.

fo.223 V, 30-11-1739
Overleden Sluis Jan van Dale fs.Jan. Tr. Leuntie Volkers. Kind: Jan van Dale oud ca. 3 jr. Voogden: Pieter Andries de Jonge, goede bekende en Aarnout Volkers, oom mat. De wees erft van zijn grootmoeder Jannetie van Opstal.

fo.224, 30-11-1739
Jacob Schelleman heeft overgebracht een extract van het huw, contr. gemaakt tussen hem en zijn vrouw Susanna Kuyne, overleden op het Grote Pas 28-08-1739, gepasseerd voor nots. Francois de Vey dd 17-04-1721, waarbij de weeskamer is gesecludeerd.

fo.225 V, 08-02-1740
Pieter Huygbert vertoont extract van huw contr. gemaakt tussen hem en zijn overleden vrouw Maria de Graeff, geassisteerd met vader Pieter de Graeff, gepasseerd voor nots. Petrus Blon- deel dd 28-07-1734. De weeskamer is gesecludeerd. Datum extract 06-02-1740

fo.227, 07-03-1740
Overleden Sluis Sara van den Neste. Tr. Jan Hille. Kind: Jan Hille oud 15 jr. Voogd: Andries van den Neste, cozijn mat. Meer schulden dan baten, boek van niet.

fo.227 V, 07-03-1740
Overleden Sluis Maria de Graeff. Tr. Pieter Huygebert. Kinderen: Elisabet Huygebert oud 2 jr en Abigel Huygebert oud 4 maand. Voogd: Jannis Boone, goede bekende.

fo.228, 07-03-1740
Bewijs van seclusie der weeskamer uit de boedel van Corijn van Kouwenhove en Sara de Biuyne, extract van mutueel testament gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel dd 16-11-1728

fo.229 V, 04-04-1740
Overleden Sluis Jean Pierre Warlop. Tr. Maria Therese Charlé. Kind: Maria Warlop oud 31/2 jr. Voogd: Jasper Francois Charlé, oom mat. Boek van niet.

fo.229 v, 18-04-1740
Overleden Sluis Johan Middelton. Tr. Maria Mars. Kinderen: Willem Hendrik Middelton oud 17 jr; Maria Jacoba Middelton oud 16 jr en Sophia Middelton oud 10 jr. VDogd: Willem Hendrik Imbyse van Batenburg, zwager van de wezen. Boek van niet

fo.229 V, 18-04-1740
Overleden Sluis Helena Vervloet. Tr. Joseph Boulie. Kinderen: Anna Catharina Boulie oud 9 jr; Maria Catharina Boulie oud 31/2 jr en Johannes Boulie oud 6 maand. Voogd: Jan Vonk, goede bekende. Boek van niet.

fo.230, niet gedateert, waarschijnlijk 18-04-1740
Overleden Sluis Francys van Wedding. Tr. Margreta Jansen. Kind: Agnes van Wedding oud 19 jr. Voogd: Dirk van Wedding, volle broer van de wees. Boek van niet.

fo.230 V, 02-05-1740
Overleden Elisabeth de Vries, tr. Pieter van Sassen. Kinderen: Abraham van Sassen oud 18; Elisabeth van Sassen oud 8 jr en Philip van Sassen oud 6 jr. Voogd: Isaak Ketelaar, zwager. Pieter van Sassen heeft staat overgebracht, boek van niet.

fo.231, geen datum
Copy van huw. contr. gepasseerd voor nots. Anthony de Muynck dd 17-10-1736, van Joseph Geeraerts, won. alhier, meerderj. j.m. en Anna Spiliers, meerderj. j.d. mede‘won. alhier. Weeskamer is gesecludeerd.

fo.233, geen datum
Extract van testament van Catharina van der Maas laatst wed. van Adriaan van Groenenbergh en bevorens van Paulus Aelst. Zij benoemd hierin Ewout van Groenenbergh en Jacob van Groenenbergh als executeurs, de weeskamer is gesecludeerd. Extract verleden voor nots. John Zutterman dd 25-04-1740

fo.236, 16-05-1740
Overleden Sluis Maria Mulders. Tr. Jan Jurien Opits. Kind: Anna Maria Opits oud 5 maand. 'Voogd: Hendrick Blom, goede bekende.

fo.236 V, 30-05-1740
Overleden Sluis Anthony Meulens. Tr. Yda Bovens. Kind: Maria Meulens oud 31/2 jr. Voogd: Francys Daams, goede bekende. Boek van niet.

fo.237, 08-08-1740
Overleden Sluis Adriaan Leeflang, wedt van Maria Jacoba van Cruyningen. Kind: Cornelis Leeflang oud 24 jr. Voogd: Francois Tavernier, schoonbroer. Heden staat overgebracht.

fo.237 V, 05-09-1740
Overleden Sluis Catharina Rooda. Tr. Gillis Karels. Kind: Grietje Karels. Voogd: Sybrand Rooda won. te Breskens, oom mat.

fo.238, geen datum
Copy huw. contr. van James Mahy, borger alhier, wedt van Maria Jansen Benood, en Johan- na Schoonmakers, j.d. oud 28 jr, won. alhier; gepasseerd voor nots. Francois de Vey dd 01- 02-1719. De weeskamer is gesecludeerd.

fo.239 V, geen datum
Extract van mutueel testament van Herman Klickee, ontvanger vant Hollands licent en sche- pen van dese stad en Hendrica Nuyen, echtelieden, gepasseerd voor nots. Pieter Cornelis van Hougem dd 01-04-1740, waarbij de weeskamer is gesecludeerd. Datum extract 31-08-1740, Pieter Cornelis van Hougem.

fo.240 'V, 19-09-1740
Overleden Sluis Josina van der Waal, wed. Jacobus Bovy. Kinderen: Christiaan Bovy oud 20 jr en Elisabeth Bovy oud 10 jr. 'Voogd: Gerrit Bovy, volle broer van de wezen.

fo.241, 14-11-1740
Overleden Sluis Eva van der Made. Tr. Nicolaas Reynders. Kinderen: Richard Reynders oud 23 jr en Jacobus Reynders oud 11 jr. Voogd: Christiaan van der Linde, aangetrouwde zoon. Heden staat overgebracht.

fo.241 V, 14-11-1740
Overleden Sluis Isabella Oste. Tr. Anthony Coullinjon. Kinderen: Isabella Coullinjon oud 13 jr; Pieter Coullinjon oud 10 jr en Johannes Coullinjon oud 8 jr. Voogd: Guilliame Vastenho- ve, sold. in het regt. van gen. maj. de Blansacq in de comp. van capt. Royert. Boek van niet.

fo.242, 17-11-1740
Overleden Sluis Johannis Baptiste Kesteman. Tr. Marie Philippinus Schoreel. Kinderen: Franciskus Jacobus Kesteman oud 7 jr en Johannis Baptiste Kesteman oud 4 jr. Voogd: Jan Baptiste Dabo, korp. in het regt. van gen. maj. Blansacq in de comp. van capt. Groenenberg. Boek van niet.

fo.242 V, 25-12-1740
Overleden Sluis Johanna Dorothea Spoliers. Tr. Joseph Geerards. Kind: Johanna Dorothea Geerards oud 1 jr. Voogd: Jan Spelier, oom mat. De vader heeft "uyt singuliere genegen- theyt" de wees voor f 4.- verweesd.

fo.243, 09-01-1741
Overleden Sluis Pieter Hennequin fs.Pieter. Tr. Maria Elisabeth Ekkermans. Kinderen: Pieter Hennequin oud 3 jr; Pieternella Hennequin oud 2 jr en Magdalena Hennequin oud 9 maand. Voogd: Jacob Broekhuysen, aangetrouwde oom pat.

fo.243 V, geen datum
Extract uit huw contt gemaakt tussen Pieter Tessier fs.Pieter, in leven mr. bakker alhier, overleden en Marianne Ferlier fa.Jan, gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel dd 10-03-1732. De weeskamer is gesecludeerd.

fo.245 V, geen datum
Extract uit het mutueel testament van Johan Sutterman, notaris en wt. Anna Adriana Noor- man, gepasseerd voor nots. Nicolaas van Heuren dd 27-08-1729, waarin de weeskamer is gesecludeerd. Het extract is gedateerd 21-12-1740, nots. N. van Heuren.

fo.247 'V, geen datum
Extract uit het testament van Daniel de Saintours, overleden te Sluis 23-10-1740, gepasseerd voor nots. Laurens Michiel Nemegheer dd 26-10-1734. Als executeurs worden benoemd Mattheus de Jonge en Jacob Masson, de weeskamer wordt gesecludeerd. Het extract is gepas- seerd dd 22-01-1741 voor nots. Pieter Hennequin.

fo.248 V, 06-01-1741
Overleden Sluis Debora van Dale. Tr. Pieter kerfijser. Kinderen: Johanna Clara Kerfijser oud 6 jr en Johannes Joris Kerfijser oud 4 jr. Voogd: Jan Juriën Opust. Boek van niet.

fo.249, 06-02-1741
Overleden Sluis Jan Bankaart. Tr. Johanna de Schoolmeester. Kinderen: Jan Francois Bank- aart oud 12 jr; Francois Emanuel Bankaart oud 9 jr; Johannes Bankaart oud 7 jr en Elisabeth Bankaart oud 3 jr. Voogd: Francois Bankaart. Boek van niet.

fo.249 V, 06-03-1741
Overleden Sluis Johan Sutterman. Tr. Anna Adriana Noorman. Kinderen: Johanna Sutterman oud 8 jr; Johan Sutterman oud 5 jr; Susanna Sutterman oud 21/2 jr en Sara Sutterman oud 5 maand. Voogd: Dominus Abraham van Calenberg.

fo.250, 06-03-1741
Overleden Sluis Hendrik Heertman. Tr. Maria Parmera Halin. Kind: Johannes Heertman oud 18 jr. Voogd: Philip Heertman. De moeder verweest een silvere ducaton.

fo.250 V, 29-05-1741
Overleden Sluis Beatris Stapels. Tr. Nicolaas Bogaerd. Kinderen: Judick Bogaerd oud 6 jr; Helena Bogaerd oud 5 jr en Claysina Bogaerd oud 16 maand. Voogd: Isaack Vermeulen, borger alhier, goede bekende.

fo.251, 29-05-1741
Overleden Sluis Jasper van de Voorde wedt van Louisa van Hollandt. Kinderen: Pieternella van de Voorde oud jr en Jan van de "%orde oud jr. Voogd: burgemeester Thomas Smoor.

fo.251 'V, 29-05-1741
Overleden Sluis Clasina van den Bogaardt. Tr. Beerent van den Heuvel. Kinderen: Cornelis van den Heuvel oud 6 jr en Dirk van den Heuvel oud 18 maand. Voogd: Dirk Groenendael, sergt. in het regt. van coll. de la Rocque. Boek van niet.

fo.252, 12-06-1741
Overleden Sluis Jacobus Sèuye. Tr. Christyna den Boer. Kinderen: Jacobus Seuye oud 6 jr; Susanna Seuye oud 4 jr en Johannes Seuye oud 2 jr. Voogd: Jan Seuye, oom pat. Boek van niet "also de weduwe van den armen gealimenteert wert".

fo.252 V, 10-07-1741
Overleden Sluis Willem Gijzelaar. Tr. Cornelia Hoffers. Kinderen: Barent Gijzelaar oud 18 jr; Cornelis Gijzelaar oud 14 jr en Adriaan Gijzelaar oud 11 jr. 'Voogd: Hendrik Blom, tamboer majoor in het regt. van gen. maj. Blansacq, goede bekende.

fo.253, 17-07-1741
Overleden Sluis Jan Philips Daniels. Tr. Anna Catharina Carels. Kinderen: Coenraadt Daniels oud 11 jr en Jan Adam Daniels oud 8 jr. Voogd: Jan Dirksen, sergt. in het regt. van Blansacq, comp. van coll. Swanenbergh, goede bekende. Boek van niet.

fo.253 V, 18-09-1741
Overleden Sluis Maria Geertruyd van den Haak. Tr. Gerardus Ledekerke. Kinderen: Johannes Ledekerke oud 11 jr en Maria Godlieve Ledekerke oud 2 jr. Voogd: Jan Beerents, sold. in het regt. van gen. maj. Blansacq, comp. van overste Swanenberg, goede bekende. Boek van niet.

fo.254, 30-10-1741
Overleden Sluis Michiel Swarts. Tr. Elisabeth Soutsijn. Kind: Anna Maria Swarts oud 51/2 jr. 'Voogd: Lodewijk Joly, sold. in het regt. van Ede la Rocque, comp. capt. Peres, goede beken- de. Boek van niet.

fo.254 V, geen datum
Extract uit huw. contr. van Arent van der Vlim, wedt van Johanna Margrieta Milaen en Magdalena Straf, j.d. gepasseerd voor nots. Francois de Vey dd 09-08-17191, waarin de wees- kamer is gesecludeerd. Gemaakt in opdracht van Magdalena Straf wed. Arent van der Vlim dd 08-11-1741 door Petrus Blondeel, nots.

fo.255, geen datum
Extract uit huw. contr. van Cornelis Callieau fs.Jan, wedr. Janna Janssen en Esther du Hajon fa.Aarnout, j.d., gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel dd 24-01-1736, waarin de weeskamer is gesecludeerd.

fo.255 V, 11-12-1741
Overleden Sluis Nicolaas van den Tempel. Tr. Geertruyd Vogel. Kinderen: Johanna van den Tempel oud 111/2 jr; Jacobus van den Tempel oud 9 jr; Matthys van den Tempel oud 6 jr en Elisabeth van den Tempel oud 2 jr. Voogd: Jacob Maleyn, goede bekende, boek van niet

fo.257, 14-12-1741
Overleden Sluis Anna Maria du Hayons. Tr. Johannes Makkleyn. Kind: Johannes Daniel Makkleyn oud 81/2 jr. Voogd: Arnoldus Huysmans, goede bekende, boek van niet.

fo.257 V, 22-01-1742
Overleden Sluis Anna Margarieta Bona. Tr. Jan Theodoor Kletting. Kind: Johanna Theresia Kletting oud 19 maand. Voogd: Jacobus Simons, goede bekende, boek van niet

fo.258, 22-01-1742
.Overleden Sluis Jan Dirksen. Tr. Anna Maria Missing. Kind: Maria Anna Dirksen oud 5 jr. Voogd: Johan Jurrien Stainbron, korp. in de comp. van lt.coll. Oste, regt. coll. de la Rocque, goede bekende, boek van niet.

fo.258 v, 05-02-1742
Overleden Sluis Johanna van Sutphen. Tr. Gerrit Abrake. Kind: Elisabeth Abrake oud 7 jr. Voogd: Jacobus van Sutphen, oom pat.

fo.259, 19-02-1742
Overleden Sluis Pieter de Pape. Tr. Godelieve la Haires. Kinderen: Pieter de Pape oud 10 jr en Magdalena de Pape oud 4 jr. Voogd: Jan Stroomans, sold. in het regt. de Blansacq in de comp.overste lt. de Smeling, goede bekende, goede bekende.

fo.259 V, 05-03-1742
Overleden Sluis Ernst Johan Opust. Tr. Francoise Pieters. Kind: Johanna Opust oud 20 jr. Voogd: Abraham de Nagel, aangetrouwde broer. Boek van niet.

fo.260, 19-03-1742
Overleden Sluis Maria van de Water. Tr. Maria Claaysens. Kinderen: Johanna Claaysens oud 12 jr en Maria Claaysens oud 6 jr. Voogd: Jannes Meyers, sergt. in het regt. van wt. Blans- acq, in de comp.van capt. Rooper, goede bekende, boek van niet.

fo.260 V, 02-04-1742
Overleden Sluis Pieter Tessier, wedt van Maria Jeanne Ferlier. Kinderen: Pieter Tessier oud 7 jr en Maria Tessier oud 5 jr. Voogd: Pieter.Abrahams, goede bekende. Simon Pieter Ferlier, volle broer mat. (van dè wed. C) zweert voogd van bovenstaande wezen.

fo.261, 09-04-1742
Overleden Sluis Arnoldus Vermehr. Tr. Dina Debora Boers. Kind: Jan Vermehr oud 20 jr. Voogd: Steven Jacob de Greve, aangetrouwde oom pat.

fo.261 V, 16-04-1742
Overleden Sluis Hendrik Kleynswager. Tr. Janneken van Osta. Kind: James Kleynswager. Voogd: Jannes Kleynswager, cousyn.

fo.262, 28-05-1742
Overleden Sluis Jan van Batenburgh. Tr. Adriana Goedertier. Kind: Willemyna van Baten- burgh oud 8 jr. Voogd: Bartholomeus van de Putte met proc. van Nicolaas van Batenburgh won. te Rotterdam.

fo.262 V, 28-05-1742
Overleden Sluis Jan van Thuyl. Tr. Jacomina Walevelt. Kind: Adriaan van Thuyl oud 6 jr. Voogd: Jacobus Walevelt, grootvader mat. Boek van niet.

fo.263, 10-06-1742
Overleden Sluis Henrica Nuye. Tr. Hemanus Klickée. Kinderen: Hermanus Willem Klickee oud 11 jr; Wouter Reyer Klickee oud 10 jr; Jan Pieter Klickee oud 9 jr; Cornelis Dirk Klic- kee oud 8 jr; Pieter Klickee oud 7 jr en Anna Aletta Klickee oud 4 jr. Voogd: Johan de Vos, goede bekende. Zie ook: fo.239 V

fo.263 V, 25-06-1742
Overleden Sluis Arnoldus Schepens. Tr. Johanna Boonaart. Kind: Francys Schepens oud 18 jr. 'Voogd: Cornelis van den Broeke, aangetrouwede oom mat. Boek van niet.

fo.263 V, 25-06-1742
Overleden Sluis Elisabeth de Smith (ook: de Smet C). tr. Jan Gysbregts. Kind: Jacobus Gysbregts oud 7 jr. Voogd: Bartholomeus Franke, goede bekende. Boek van niet.

fo.264, 09-07-1742
Overleden Sluis Gillis Warnier. Tr. Anna de Vulder. Kind: Maria Warnier oud 12 jr. Voogd: Francois de Kemp, sergt. in het regt. coll. Swanenberg, goede bekende. Boek van niet.

fo.264 V, 06-08-1742
Overleden Sluis Christoffel Lottenbergh. Tr. Anna Maria Assebrand. Kinderen: Andries Lot- tenbergh oud 8 jr en Agnes Lottenbergh oud 5 jr. Voogd: Lodewijk Habel, goede bekende.

fo.265, 03-09-1742
Overleden Sluis Jan Sock. Tr. Pieternella de Boiser. Kinderen: Pieternella Sock oud 9 jr; Gijbregt Sock oud 4 jr en Joseph Sock oud 8 maand. Voogd: Joseph de Boiser, oom mat.

fo.265 V, 03-09-1742
Overleden Sluis Joos DHond. Tr. Cornelia de Lange. Kinderen: Adriana DHond oud 18 jr; Jan DHond oud 16 jr en Jacob DHond oud 5 -jr. 'Voogd: Jacob DHond, oom pat.

fo.266, 17-09-1742
Overleden Sluis Gillis de Graaf. Tr. Pieternella Schelleman. Kinderen: Jannes de Graaf oud 20 jr; Maria de Graaf oud 18 jr; Francyna de Graaf oud 14 jr; Valentyn de Graaf oud 19 jr; Pieter de Graaf oud 8 jr en Pieternella de Graaf oud 6 jr. Voogd: Pieter Schelleman, oom mat.

fo.266 V, 15-10-1742
Overleden Sluis Maria de Meyer. Tr. Francois de Pape. Kinderen: Olivier de Pape oud 7 jr en Francois de Pape oud 5 jr. Voogd: Abraham de Reu, aangetrouwde oom mat. Boek van niet.

fo.267, 26-11-1742
Overleden Sluis Maria van Beugenoud. Tr. Pieter van Stickele. Kinderen: Maria van Stickele oud 15 jr en Jaquemine van Stickele oud 13 jr. Voogd: Jan Mulders, sold. in het regt. de la Rocque in comp. van coll. Herstée. Boek van niet.

fo.267 V, 01-01-1743
Magdalena Italiaan wed. van Jacobus Brixius, vertoont huw. contr. gepasseerd voor nots. Petrus Blondeel dd 23-12-1722, waarin de weeskamer is gesecludeerd.

fo.267a, 18-03-1743
Overleden Sluis Nicolaas Gossé. Tr. Marie Therese Gribiau. Kind: Josephus Gossé oud 7 jr. Voogd: Anthony Gribiau, oom mat.

fo.268, 01-04-1743
Overleden Sluis Casper Smith. Tr. Catharina Hendriks van der Heyden. Kind: Anna Geer- truyd Smith oud 7 jr. Voogd: Krijger Fridtsch, sold. in regt. van coll. van Swanenbergh in comp. van maj. Balfour. Boek van niet.

fo.268 V, 22-04-1743
Overleden Sluis Philip Sevender. Tr. Johanna Stompé. Kinderen: Anna Maria Sevender oud 10 jr en Jan Sevender oud 2 jr. 'Voogd: Adriaan Wallaart, aangetrouwde neef pat. Boek van niet.

fo.269, 05-06-1743
Overleden Sluis Theresia de Jeude. Tr. Jacque (lees: Isack C) du Claux. Kinderen: Anthony du Claux oud 6 jr en Davidt Jacob du Claux oud 4 jr. Voogd: Philip Duyck, borger alhier, goede bekende. Boek van niet.

fo.269 V, 24-06-1743
Overleden Sluis Catharina Mechelin. Tr. Dirk van Weddingh. Kinderen: Jan Francis van Weddingh oud 10 jr en Margarita van Weddingh oud 4 jr. Voogd: Louis Logeardt, sergt. in de comp. van capt. Perez. Boek van niet.