The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Uit de "kerkelijcke handelingen" onder den predicant Jacobus Amijs te Terneuzen 1692 - 1733

29.06.1692Magistraat deser Stadt: de heer Mr. Petrus de Wasier en de heer Jacobus van Vrijberge
04.07.1692Tuchtzaak Sara de Makers
Tuchtzaak Neeltje Neve
Tuchtzaak Jacob de Clauwer
26.07.1692De heeren Schepenen Abraham Leutel en Jan Danckaert
19.09.1692Magistraet deser Stadt: de heer Abraham Leutel en de heer Jan Danckaert.
19.09.1692... het kindt genoemt Guiljam Alvares woonende tot Davidt Plucks sijnde een bastaert van Cornelia Roels ...
02.01.1693Sijn door belijdenisse des geloofs tot ledematen aengenomen:
Jacob de Hondt
Johan keijmeulen
Aernoudt van Melder
Jasper Schellinck
Johannes de Geijter
Jan de Geneppe
Magdalene van der Hum
Janneken van Nieuwenhuijse
Cornelia Noutsens
Jacomijntien Deij
Josijntjen Stoffels
Francientien Keukelaers
Neeltien Willems
Janneken Meulemans
Aeltien Deckers
02.01.1693Sijn ook met attestatie van den Hoek tot ons overgekomen:
Maria Loone
Andries Claessen en sijn huijsvrouw
Tanneken Westerlings
02.01.1693Onthouding van het gebruijck H.Nachtmaal: Cornelia Bolle
22.03.1693Magistraet deser Stadt: de hr. Schepenen Jan Danckaert vervangende de hr. Hendrick Schellinck
03.04.1693Sijn door belijdenisse des geloofs aengenomen tot ledematen:
Jan de Cock
Andries de Minder
Jillis de Loore
Jacob Lippens
Janneken de Maker
Adriaentie Walrave
Pieternelle van Nusselen
Vintie Kervincks
JannekenTeerlincks
Mary Geertsen
Anna Post
Cornelia Noutsens
Tanneken van Nusselen
Susanna van Campen
Janneken Putte
03.04.1693Onthouding gebruijck des Heeren Avontmael:
Ingel de Beer
Fransois de Poorter
25.04.1693Door het afsterven van Mr. Wouter van Hooghstraten is vacant geworden het voorlesers en schoolm.ambt.
01.05.1693In onse vergaderinge verschenen van wegens de E.achtb.magistraet de heeren Fransois de Doelder en Hendrik Schellinck ... verkoren tot voorleser en schoolm. Cornelis Vissers, substituijt schoolm en voorleser In den Fijnaert ...
03.07.1693Tuchtzaak Fransois de Poorter
03.07.1693Tuchtzaak Engel de Beer sijn afgehouden van des Heeren tafel wegens dronckenschap ...
29.08.1693Ingebracht door de heer rentmeester Adriaen Decker, dat de Ed.Achtb.magistraet in detentie genomen hebben een jongelingh sijnde een soon van Adriaen verseele genaemt Abraham ... en hebben goet gevonden hem voor de tijdt van drij jaren te bannen in het tughthuijs tot Middelburgh ...
02.10.1693Present alle behalve Christiaen Hollebeck, diacon.
02.10.1693Tuchtzaak Engel de Beer
Tuchtzaak Fransois de Poorter
Tuchtzaak Willem Schuler
Tuchtzaak Susanna van Campen en haer buervrouw
Tuchtzaak Catrina Veroone
Tuchtzaak Cornelia Bol
allen afgehouden van het Heijligh Avontm.
03.01.1694Tuchtzaak Willem Schuller
Tuchtzaak Susanna van Campen
toegelaten en
Tuchtzaak Jacomijntje van Beneden
Tuchtzaak Engel de Beer
afgehounden van het H.Avontm.
02.04.1694Jacomijntje van Beneden weer toegelaten en
Cornelis van den Broecke afgehouden van de tafel des Heeren.
11.04.1694Magistraet deser stadt: de hr burgemeester Jacobus Willemsen van Starre en schepen Jan van de Vondel.
16.04.1694Jan de Doelder op een onwettige wijse geabsenteert van den dienst des ouderlinckschaps ...
30.05.1694Hendrick Schellinck op een onwettige wijse verkoren sijnde tot ouderlinck ...
06.06.1694Hendrick Schellinck weijgert sich in den dienst van het ouderlickschap te laten bevestigen ten sij Jan de Doelder weder met den Kerckenraat versoent is
12.06.1694Aenwesig de heer burgem Jacobus Willemsen van Starre en sch Jan van Vondel om rapport te doen van hun besoek bij sch Hendrick Schellinck ... so heeft hij geantwoort, sich niet te willen laten bevestighen voor en aleer de moejelijckheidt met Jan de Doelder geeffent is en hij oock niet wilde sitten met leugenaers al soude men hem in sijn deure ophangen ... In sijnen plaets vercoren sch Jan van de Vondel.
09.07.1694Beleijdenis des geloofs Matie de Vos
01.10.1694Tuchtzaak Ingel de Beer
Tuchtzaak Fransois de Poorter
Tuchtzaak Hendrick Schellinck
01.04.1695Tuchtzaak Cornelis van den Broecke
30.12.1695Tot ledemaet angenomen Jan de Vos
30.03.1696Tuchtzaak Geeraerdt van Beveren
29.06.1696Tuchtzaak Philips Abels
29.06.1696Livina Kervincke
04.01.1697Tuchtzaak Neltien de Vos
04.01.1697Tuchtzaak Machiel Brandt terwijl sijn vrouw met attestatie is overgekomen
23.04.1697Tuchtzaak do. Abel Schiheirre (?, zie 28. sept.)
23.04.1697De vergaderinghe hebbende door een van hare leden verstaen dat scheren Lieven Dooreman een vlaaminck is seggende, dat de predicant een valschen leere leert, en soude stellen dat Christus het Avondm heeft ingestelt drie Jaer na sijn doodt; dat de recht veerdigm en heijlighm gelijck geschieden in order des ...
05.07.1697Tuchtzaak: Pieter de Wilde en Willem van Boven contra Lieven Dooreman
05.07.1697Tuchtzaak Isaak Romeijn verkeerd hebbende bij de huisvrouwe van Jan Claessen ...
05.07.1697Tuchtzaak Janneken Putte
05.07.1697Tuchtzaak Neeltie de Vos
28.09.1697Tuchtzaak Do. A. Fescheirre
03.01.1698Tuchtzaak Pieter de Doelder
03.01.1698Tuchtzaak Matthijs Veroone
Tuchtzaak Anthoni van de Ree
Tuchtzaak Margaritha de Codin, huisvrouw van Veroone
Tuchtzaak Susanna Verhagen, huisvrouw van Isaak Romeijn
04.04.1698Tuchtzaak Anna Nesmans
Tuchtzaak Elisabeth van de Broecke
Tuchtzaak Christiaen Holbeck
02.01.1699Tuchtzaak Sara Denijs
02.01.1699Tuchtzaak Willemintie Marinis
03.04.1699Tuchtzaak Francientie Keuckelaers
03.07.1699Tuchtzaak Pieternella Marinis
03.07.1699Tuchtzaak Catelintie Malefroot
Tuchtzaak Janneken Thomas
Tuchtzaak Willemintie Lubbers
01.01.1700Beleijdenis des geloofs Olivier Horlewijn
02.04.1700Overgekomen van Harderwijk Paulus Biscop
02.07.1700Tuchtzaak Matthijs Veroone
02.07.1700Tuchtzaak Tanneken Noutsen
01.07.1701Tuchtzaak Vintie Kervincks huijsvrouw van Guiljam Leijs
01.07.1701Tuchtzaak Printie Goosemn huijsvrouw van Hendrick de Rooster
30.09.1701Tuchtzaak Catelintzie Evers
Tuchtzaak Sara de Jonge, huijsvrouw van Adriaen Smallegangh
31.03.1702Tuchtzaak Jacob Pasman
Tuchtzaak Jan Lippens
29.09.1702Tuchtzaak Catarina Driege, Florida Imants en Janneken Malfroot huijsvrouw van Pieter Bak, tot lang in de nacht bij een deens serjeant geweest sijnde
30.03.1703Tuchtzaak Janneken Jurgen ten huijse van Janneken Malfroot sich aenstellende met de soldaten
Tuchtzaak Marij Thierens in ontucht geleeft hebbende met soldaten ...
Tuchtzaak Fransois de Poorter
06.10.1703(dies saturni) Tuchtzaak Neelte Beers wede van Lieven Deij in ondertrouw aengenomen sijnde met Adriaen Baerdeman, welkers geboden door de Achtb. Mag. geschorst sijn alsoo de bruijdegom onder trouwbelofte vleschelijke gemeijnschap gagadt hadde met Anna Thierens ...
04.07.1704Tuchtzaak Tanneken Westelinks in huwelijk sijnde met Engel Macol
03.04.1705Tuchtzaak Willeminti Lubbers getrouwt sijnde met Daniel Berrij
04.07.1704Tuchtzaak Berbel Stoffels in de sonde van hoererij met een switsers soldaet en in de kraem gekomen ...
02.04.1706Tuchtzaak Elisabeth de Groote
24.04.1706Door het overlijden van Jan Keimeulen vacant geworden het deurwachterschap deser Kerck is in des selfst plaets verkoren Joos Germonpre
31.12.1706Tuchtzaak Anna de Beer huijsvrouw van Leendert Gilde
Tuchtzaak Fransois Buijse
01.04.1707Tuchtzaak Marinus Hoogerheijde
30.09.1707Tuchtzaak schepen Jan van de Vondel
Tuchtzaak Judick Waelpot
Tuchtzaak Abraham de Kok
29.06.1708Tuchtzaak Engel de Beer
31.03.1709Den ouderlinck Jan de Doelder overleden ...
03.10.1710Tuchtzaak Cornelis Moolbergh
Tuchtzaak Pieternella Vollaerts
03.07.1711Tuchtzaak Pieternella Vollaerts
Tuchtzaak Johan Vosburgh en sijn huijsvrouw Josina Hendriks
01.01.1712Tuchtzaak Johan Vosburgh
Tuchtzaak Geeraert Hermansen
01.04.1712Tuchtzaak Pieter Moes
01.04.1712Met attestatie overgekomen Janneken Aelbrechts
30.09.1712Tuchtzaak Pieter de Wilde
Tuchtzaak Lieven Doreman
Tuchtzaak Fransois Buijse
30.12.1712Guiljaem Leijs ... en dat hij wel de vader soude sijn van het kindt van Adriaentie Tille ...
31.03.1713Tuchtzaak Elisabeth Claes huijsvrouw van Willem Janssen
Tuchtzaak Tanneken van Eede
26.05.1714Tuchtzaak Maria Bliek huijsvrouw van Joos van den Dorpe
09.09.1714Overleden 20 junius deses jaers voorganger en schoolmeester Cornelis Vissers
04.01.1715Tuchtzaak Elisabeth Oostdijk (van Veere)
05.07.1715Tuchtzaak Jan Claessen de Jonge en sijn huijsvrouw Elisabeth de Codin
03.04.1716Tuchtzaak Maria van Amerongen
03.07.1716Tuchtzaak Krijna Wadde
02.10.1716Tuchtzaak Jan van de Vondel
Tuchtzaak Elisabeth de Jonge
02.07.1717Tuchtzaak Adriaen Riemens
Tuchtzaak Pieter Claessen bij eede een kindt opgesworen door Lucretia de Deugt
01.07.1718Gijsbrecht Steenheule en sijn schoondochter Elisabeth Matthijssen, Simons Vertregt van Saemslagh, Maria de Chain van Doornik met attestatie overgekomen
30.12.1718Tuchtzaak Maria den Beer huijsvrouw van Pieter Lathouwer (zie 3 jan 1721)
30.06.1719Tuchtzaak Tanneken Germonpre
17.09.1719Tuchtzaak Adriana de Raedt huijsvrouw van Abram de Steur
1720
03.01.1721Tuchtzaak Mattheus Leijnssen
Tuchtzaak Maria de Beer wede van Pieter Lathouwer (zie 30 dec 1718)
04.04.1721Overgekomen van den Hoek Neeltje Evera
30.11.1721Tuchtzaak Fransoise Adrieaens huijsvrouw van Marinus Denijs
Tuchtzaak Jacomintie Avet huijsvrouw van Joos Nobis
03.04.1722Tuchtzaak Jacobus van de Vondel
03.07.1721Tuchtzaak Elisabeth Bolle huijsvrouw van Jan de Doelder
1723
31.03.1724Tuchtzaak Jan de Doelder en Elisabeth Bolle echtelieden
1725
04.01.1726Met attestatie overgekomen van Hulst Anna Leijnssen
30.06.1726... om een ouderling de verkiesen in de plaets van Pieter Wolfert overleden ...
03.01.1727Tuchtzaak Antoni de Smidt en Elisabeth Bol.
04.07.1727Overgekomen uit Vlissingen Elisabet Tomlissen
02.01.1728Tuchtzaak Fransois Buijse
02.04.1728Tuchtzaak Jan Luijk
Tuchtzaak Adriaen de Keijser
02.07.1729Tuchtzaak Neeltie Machielsen
Tuchtzaak Adriaen de Keijser
17.04.1729Tuchtzaak Arnoudt Roels ... hoererij met sijn dienstmaegt Neeltie Bol
31.03.1730Tuchtzaak Arnoudt Roels en sijn huijsvrouw Neeltie Bol
05.01.1731Overgekomen van Grijpskerke Jan de Vos
30.03.1731Overgekomen van Vlissingen Janneken van Tonningen wede van Mr. Pieter Ridderhuis
05.10.1731Overgekomen van Axel Geertruijdt van Leeuwen
04.04.1732Overgekomen van Axel Jan Dieleman met sijn huijsvrouw Magdalena de Sutter
02.01.1733Overgekomen van den Hoek Jacobus Scheel
09.06.1733Verkiesen van een diaken in de plaets van Jan de Vlieger die van ons is vertrokken is verkoren Johan van Bronckhorst
03.07.1733Overgekomen van Axel Bartel Bale.

Einde van de kerckelijcke handelinghen onder den predicant Jacobus Amijs.