The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Lidmatenregister Sluis april 1579 - juli 1587

Namen van die gene die hem mit belijdenisse des geloofs tot den Gemeente des Heeren ende gebruijck des Nachtmaals ende ander oefeningen begeven hebben tot Sluis, voer die eerste mael a°1579, den 19 aprillis gehouden:

1Philips de Witte, burgemeester.
2Maiken de Witte, mijn huisfrouwe. (i.m.:) ontslapen den 18en novemb. 83.
3Jaques Verhelst, burgemeester.
4Maiken, Verhelsts huusfrouwe. (i.m.:) ontslapen.
5Meester Heindrick de Coutere.
6Isabeau de Coutere.
7Hubrecht Danckaert. (i.m.:) ontslapen.
8Jan Cornelijs. (i.m.:) is gerust inde Heere den 28 martij, opden welcken hij oock is begraven a°80.
9Calleken Cornelijs.
10Claim Luicks.
11Erasmus de Brouwer. (i.m.:) is gherust den 28en meij 1584.
12Calleken Brauwers.
13Jochem Aij. (i.m.:) gherust inde Heere den 13en meij 84.
14Calleken Jochem Aijs.
15Charles de Corbhem.
16Jan Serragon. (i.m.:) doot den 7en meij 85.
17Maike Serragons.
18Charles van de Wal.
19Peter de Beer. (i.m.:) vertrocken.
20Ariaen Sanders. (i.m.:) doot.
21Tanneken Petrus, sijn huisfrouwe. (i.m.:) vertrocken.
22Passchier Brant. (i.m.:) doot.
23Daneel Kools. (i.m.:) ontslapen.
24Janneken Kools.
25Cornelijs Dickehen.
26Anthonijs Jansen. (i.m.:) ontslapen.
27Joost Krop.
28Soetien Kloets. (i.m.:) vertrocken.
29Sebastiaen Jorijs.
30Perijne, de weduwe van Lucas van de Kerckhove. (i.m.:) afgheweken.
31Marten Stellaert. (i.m.:) ontslapen den 6 nov.
32Peter Daast.
33Lieven van Losse.
34Joffrou Anna Bertoulte vande Groeve. (i.m.:) ontslapen.
35Louijs de Backere. (i.m.:) es vertrocken met attestatie in oct. a°83.
36Lieven van Onderdonck. (i.m.:) ontslapen.
37meester Jan Frarijn.
38Guillaume Comes.
39Peter de Bruine.
40Jan Jansone. (i.m.:) ontslapen inde Heere.
41Gentina Jans, de huisfrouwe.
42Maiken Jans, d'huisfrouwe van Heindrick Lenartzs.
43Christina Zanders. (i.m.:) doot.
44Erasmus Paus.
45Bartholomaus Jorijs.
46Arnoult Rave. (i.m.:) ontslapen.
47Adriaen Dierick. (i.m.:) ontslaepen.
48Adriaen Valckenaer. (i.m.:) gerustet in de Heere den 24 martj a°81.
49Christoffel Cromeecke.
50Joost de Bruin.
51Christiaen Maes.
52Raefel Heindrix. (i.m.:) ontslapen.
53Wouter Pieters.
54Beeltien Maas.
55Betien Colijsinet. (i.m.:) gerustet inde Heere, jnerterra 21 martij a°81
56Gerart Claisen. (i.m.) obijt in anno 9 augusti 1579.
57Pleuntien Claises, sijn huisfrouwe. (i.m.:) obijt simul in Dno 20 septemb. a°1579.
58Tanneken Reiniers. (i.m.) doot.
59Claim de Wagenmaecker.
60Maijken Rave. (i.m.:) afgheweken.
61Hadriaen de Stercke. (i.m.:) ontslapen.
62Bette Dols. (i.m.:) ontslapen.
63Jan van Molenberch. (i.m.:) gerustet inde Heere den 3 meij 1579.
64Janneken ancilla.2 (i.m.:) mea redijt in anglius testimonie.
65Jan Bake. (i.m.:) gekomen mit getuichenesse van Eeckeloo; schoolmr., vertrocken.

Het Nachtmael gehouwen den xij julij. Sijn tot het Nachtmael voor de tweede male gekomen: (i.m.:) voer de tweede mael.

1Margariete Stuvers. (i.m.:) gerustet in de Heere den 18 april a°80.
2Margariete Keijsers. (i.m.:) ontslapen.
3Jannelien Krop.
4Tannelien Stasens. (i.m.:) vertrocken.
5Jacob Benping. (i.m.:) doot.
6Jannelien Bennings, sijn huisvrouw. (i.m.:) doot.
7Tannelien Cappal.
8Nieltien Bruine.
9Pieter de Koecher. (i.m.:) gerustet den 3 april a°80.
10Griete de Koecher. (i.m.:) gerustet inde Heere.
11Francijne Frarijns.
12Perijne de Beer. (i.m.:) vertrocken.
13Willem Lichtvoet. (i.m.:) ontslaepen den 1 sporckel 1584.
14Tanneken Lichtvoet, sijne vrouwe.
15Heindrick Boudijns, sergeant. (i.m.:) ontslapen.
16Pleuntien Onderdoncke.
17Maeijken Petrus.
18Jacob Heijne. (i.m.:) gerust inde Heere den 2 decemb. a°1580.
19Daneel de Kostere tot Breeskens.
20Louijs vande Wal. (i.m.:) ontslaepen in octob. 83.
21Jaquemine van de Wal, sijn huisfrouwe.
22Christiaen Maertens. (i.m.:) ontslapen.
23Paschine Bakes. (i.m.:) vertrocken.
24Matthijs de Lanoij, souldat opt kasteel.

Venirut cum testimonijs:

1Michiel de Klerck. (i.m.:) doot, ontslaepen inde Heere den 20 novemb. 1582.
2Engel Merselijs.
3Catalijne, sijn huisfrouwe. (i.m.:) doot, ontslaepen den 3en meij.
4De oude joffrou ten huize van de baillu, Petronelle van Pouckes, wewe van Mark de Velaere. (i.m.:) doot.

Voor den derden mael. Den 4en octobris het Nachtmael gehouwen a°79. Zijn dese personen aen gekomen:

1Tannelien Drooge, jongedochter.
2Tanne Stefins.
3Jasperine de Munck, van S. Cruis.
4Nijclaes de Jagere. (i.m.:) ontslaepen.
5Peter Aerents. (i.m.:) doot.
6Bette de Gruere, van S. Laurens.
7Jacob de Gruere, haer man. Pe
8Michiel uut den Boogaert. (i.m.:) ontslaepen in octobris 1583.
9Michiel van den Serge.
10Toontien van den Berge, sijn wijf.

Sijn mit getuichenisse gekomen:

1Joffrou Coelmans, van Brugge.
2Arnoult de Klerck, van Watervliet.
3Fleur Luijks, sijn huisfrouwe. (i.m.:) ontslaepen ...

Den 3en januarij a°80 het Nachtmael noch eens gehouwen ende sijn deze personen toegekomen:

1Sebastiaen Kloet.
2Lieven Gerarts. (i.m.:) ontslapen in octob. 1583.
3Tanneken Gerarts. (i.m.:) gerust inde Heere ende begraven den 10 januarij a°80.
4Arnoult Stasen. (i.m.:) ontslaepen int jaer 82.
5Joost Gomar. (i.m.:) vertrocken.
6Mosr Jaques de Gruere, capiteijne. (i.m.:) vertrocken.
7Tannelien Reijniers, weduwe. (i.m.:) doot.
8Jan Leesvelt, van Pithem. (i.m.:) doot, gerustet in de Heere den jaer 15 novemb. 1581.

Den 3 aprilis a°80 het Nachtmael gehouwen ende sijn dese personen toegekomen:

1Nieltien Reijniers.
2Anselmus vander Meren, van Nevele. (l.m.:) factus mius obijt.
3Tanelien Missi.
4Christina Heijndrix. (i.m.:) gerustet den ix decemb. a°80.
5Adriaen Demeur.
6Cataline Demeur, mijn huisfrouwe. (i.m.:) vertrocken met attestatie.
7Stoffeline Demeur.
8Magdalena de Jonge. (i.m.:) ontslapen.
9Catalijne van Dijcke. (i.m.:) suspensa ob adulterie, vertrocken.
10Stoffeline Tierens. (i.m.:) zo ladiu we stupen (?) obijt fini testimonia.
11Nelletien de Backere. (i.m.:) vertrocken.
12Barbel de Grieck. (i.m.:) vertrocken met, attestatie naer Zeelant, ende dat opden lesten novemb. 1583.
13Raphael de Grieck. (i.m.:) vertrocken.
14Peter Castalem. (i.m.:) doot.

Mit getuijchenisse:

1Laurens de Crudenaer. (i.m.:) vertrocken.
2Regina, sijn huisfrouwe. (i.m.:) vertrocken.
3Janneken Leeseman. (i.m.:) vertrocken.
4Mattheus de Keijser.
5Beltien de Keijser.
6Martijntien de Keijser.
7Anselmi huijsfrou. (i.m.:) sijn schandelijcken verlopen.

Den 3 julij a°80 het Nachtmael gehouwen.

Sijn toegekomen door des Heere zorgen:

1Peter vander We, van Moerkercke. (i.m.:) vertrocken.
2Margariete vander Wee. (i.m.:) doot, ghestorven inde Heere den 23 octob. a°80.
3Jelijs Wendius, van Eerersbeecke, jongesel.
4Conrad de Vogel, schoolmr. (i.m.:) disposit cum testimonie, vertrocken.
5Francois Jansen de Munck. (i.m.:) doot, doot.
6Calleken Verhaach.
7Centina Mangelaers.

Sijn mit getuijgenisse toegekomen:

1Vincent Outere. (i.m.:) vertrocken.
2Jan Sleppe mit sijn huisfrouwe. (i.m.:) doot.
3Christiaen Jansen, soldaet

Den 2 octobris het H. Nachtmael gehouwen en sijn weerom toegekomen:

1Jaspaer van Pouckes, tollenaer.
2Barbal Laures, huisfrouwe van Passchier Brant.

Ende mit getuijchenisse:

1Grietien Buijs, van Eeckeloo. (i.m.:) vertrocken.
2Bartholomjus de Pleckere, mit sijn huijsfrouwe Jannetien. (i.m.:) redierum Eekeloum, vertrocken.
3Margariete van Liere, van Eekelo, wewe tot Erasme. (i.m.:) Is getrout tot Waerschot sonder onse getuijchenisse; heeft getuijchenisse; vertrocken.

Den 26 martij a°81 het Nachtmael des Heren gehouden en sijn toegecomen:

1Jacob Drabbe, burgermr.
2Calleken de Weert.
3Tannelien Eelants.
4Margariete Schoonackers. (i.m.:) doot.
5Pleuntien Schoonackers. (i.m.:) ontslaepen.
6Martijntien van den Bossche. (i.m.:) vertrocken.

Mit getuychenisse:

1Marij ancilla Thomas.
2Janne vanden Carrebres.
3...

Den 15en octob 1581 is het H. Nachtmael des Heeren ghehauden ende hebben haer met belijdenisse des gheloofs tot de ghemeijnte begheven: Moenijken Fuijtschave, we Gillis Fuijtschave, van Deijnsse.

Dese naervolghende persoonen hebben belijdenisse des gheloofs ghedaen opden 11en april 1582, ende opden 15 dijtto met ons het broot ghebroken:

1Laureijns de Witte. (i.m.:) doot, ontslaepen a°82.
2Jaques Aquet. (i.m.:) doot, ghestorven a°1582.
3Cornelis Aeije. (i.m.:) doot.
4Jacob Waeijbaert. (i.m.:) ghestorven.
5Jan Cornelis, van Brugghe.
6Anthonis Missij gheboren van Berghen, Henegouwe. (i.m.:) doot, ghestorven.
7Fransijnne Bargrave, huusvrau van Pieter de Wever. (i.m.:) ghestorven.

Voorts alle die met attestatiën quaemen, haer attestatiën ende bijletten hanghen in consistorie, ende zijn dese: Arent Tollenaere, met zijn huusvrau, ende noch meer anderen, welckers attestatiën hanghen inden kerckenraet camer.

Dese naervolghende zijn de ghone die haer begheven hebben tot belijdenisse des gheloovens, ende opden 19en augustij met ons het broot ghebroken:

1Meester Joos Tuck met (i.m.:) vertrocken.
2Maeijkin zijn huusvrau. (i.m.:) vertrocken met attestatiën naer Enghelant, a°1583.
3Maeijkin, d'huusvrau Michiel Uutenbogaerde.
4Marghareta Tollenaers, gheboren van Caprijcke. (i.m.:) doot.
5Gheeraert vander Beke. (i.m.:) ontslaepen in decemb. 1583.

Dese alle hebben haer begheven totter ghemeijnte den 16en augustij 82, ende die opden zelven dach ghecommen zijn met haer attestatiën; haere naemen ende attestatiën hanghen inde consistoriecaemere.

Dese naervolghende persoonen hebben haer gheloof beleden opden 20en decemb. 82:

1eerst Marten de Derrekere. (i.m.:) ontslapen vande peste.
2Jaques Amandel, van Belle.
3Bernaert Troost, met (i.m.:) doot.
4Amandijne Buuck, van Maldeghem. (i.m.:) doot.
5Baerbera, d'huusvrau van Chaerles Corbam.
6Janneken vande Velde, d'huusvrau van Joos de Bil, van Haelteren (i.m.:) vertrocken met attestatie naer Vlerdinghen in Hollant.
7Janneken Maes, d'huusvrau van Pieter vander Wee. (i.m.:) ontslaepen, ghestorven lauwe 1584.
8Jhean Junstoen, Schotsman. (i.m.:) vertrocken.

Ende die opden 20en decemb. ghecommen zijn met credensbriefen, die zijn ghestelt op haere behoorlijcke plaetse.

Den xxij appril 1583:

1Gheeraerdt de Wafelaere, van Oicke. (i.m.:) vertrocken naer Zeelant.
2Amplonie Matheeusse, de huijsvrau van Hphs Cromeeke.
3Hotte de Lescluse. (i.m.:) vertrocken in Zeelant.
4Anna Maes, de huijsvrau van Pieter Tijs.
5Marie, de huijsvrauwe van Jacob Drabbe.
6Hubreght de Woghe. (i.m.:) doot.
7Bernaert Schoonacker. (i<.m.:) ghestorven.

Met hattestatiën:

1Daneele vander Eede, lieutenant. (i.m.:) ghestorven.
2Gheerardt vander Beke. (i.m.:) doot, ghestorven.
3Maghdalena Heijndricx, van Delft.
4Marie, de huijvrauwe van Ijnghele Stevens, sergantt. (i.m.:) doot.

Dese naervolghende persoonen hebben haer begheven onder de ghemeijnte desen 1en septemb. 1583:

1Pauwels Marien, ende
2zijn huisvrau Elijsabeth vanden Bossche. (i.m.:) vertrocken met attestatiën den 19en martij 1587.
3Tanneken Cloets, jonghe dochter, dienstmaecht van Marten Derckere. (i.m.:) vertrocken met haer man Pieter vander Wee naer Zeelant.
4Joosijne Crops, huusvrau van Gheeraert vander Beke, meester het gasthuus. (i.m.:) vertrocken.
5Pieter vanden Bovie, soldaet binnen Sluus. (i.m.:) doot.
6Pieter Gheeraertse, gheboren van Dunckercke, aerbeijder in Sluus. (i.m.:) ghestorven.

Dese naervolghende persoonen zijn ghecommen op den zelven dito met attestatiën:

1Jaques Danneels. (i.m.:) ghestorven.
2Pieter Noppe. (i.m.:) afghevallen, afghesneden opden 8en maerte 1587.
3mijn heere den gouverneur van Sluus.
4Roelant vander Beke, soldaet onder Vive.

Dese naervolghende persoonen hebben haer begheven onder de ghemeijnte, door belijdenisse opden 12en lauwe 1584:

1Abraham Huusman, van Audenaerde, gasthuusmeester van Sluus. (i.m.:) vertrocken naer der Gauw, Hollant.
2Thomaes Bosscheloen. (i.m.:) doot, Thomaes ontslaepen vanden peste.
3met Neelken, zijn huusvrau.
4Lieven de Fruut, van Petighem bij Deijnse. (i.m.:) vertrocken neer Hollant, met attestatie.
5Janneken, d'huusvrau van Pieter Geeraerts, aerbeyder in Sluus.
6Pieter van Renterghem, wonende t'Sluus. (i.m.:) doot.
7Jan Lancksweirt, met
8Janneken zijn huusvrau, van Baeirle bij Ghendt. (i.m.:) sullen vertrecken.
9Anthonis de Meijere, van Zeelant.
10Maeghdelena, d'huusvrau van Laureijns de Munck.
11Tanneken Hools, d'huusvrau van Adriaen d'Hulst.

Dese naervolghende zijn opden zelven 15en lauwe ghecommen met attestatiën:

1Bauven, sergant onder Vive.
2Adriaen de Grouve. (i.m.) vertrocken.
3met Janneken zijn huusvrau. (i.m.:) vertrocken.
4Lowijs de Maulde, fs de monsr Mansaert.
5Lowijs Claeijs, van Thielt.
6Jan Rappaert, soldaet onder Vive, gheboren uut Luuck. (i.m.:) vertroken.
7Sebastiaen d'Hertoghe, van Ardenburgh.
8Cornelis Roels, van Eijst.
9Anthonis vander Plancken, ende
10Haenle zijn huusvrau.
11Fredrich de Loraigne, veindrich onder Vive.
12Adriaen de Munck, potbacker van Oostburgh, met
13Barbel, huusvrau. (i.m.:) vertrocken met attestatiën.
14Pieter Kempe et Margharetha, d'huusvrau. (i.m.:) vertrocken.
15Adriaen Swaef. (i.m.:) vertrocken met attestatie.
16met Sentijne d'huusvrau. (i.m.:) Sentijne ghestorven.
17Lucas Everaert, van Oostburgh. Lowij
18Floris de Vleesschauwere, met
19Janneken zijn huusvrauwe, van Audenaerde.
20mijn heer capitain Meetkercke.
21Pieter Staeijaert, van Aeijghem.
22Adriaen Braem, met
23Agneete zijn huusvrau.
24Michiel Rudelle, soldaet onder cap. Vive. (i.m.:) vertrocken met attestatie.
25met zijn huusvrau, Brugghe. (i.m.:) vertrocken naer tlegher.

Dese naervolghende persoonen hebben haer begheven onder de ghemeijnte opden 29en maerte 1584:

1Jooris Baert, fs Joos, van Audenaerde. (i.m.:) vertrocken.
2Niclaeijs vander Meire. (i.m.:) vertrocken. ende
3Christoffel Panten.
4Gheeraert Manhout, corporael onder de gouverneur. (i.m.:) ghestorven.
5Davidt Corleij, Schotsman. (i.m.:) vertrocken.
6Pieter Haeij, fs Jochems.
7Joozijne Bakelants, d'huusvrau van Abraham Huusman, gasthuusmeester van Sluus. (i.m.:) vertrocken met attestatie.
8Willemijne, d'huusvrau van Steven Beijts.
9Maeiken Stevenaere, fa Sebastiaen, jonghe dochter van Sluus. (i.m.:) ghestorven.

Met attestatiën:

1Mer vrau de princhesse.
2Capitaen Michiel van Vijve, van Brugghe.
3Laureijns Everdeij, met
4Tanneken zijn huusvrau, van Eecloo. (i.m.:) vertrocken.
5Vinchent Everdeij, van Eecloo. (i.m.:) vertrocken.
6meester Anthonis Huughe, Eecloo. (i.m.:) vertrocken.
7Pieter Matthijs, van Sinte Cruus.
8Calleken, weduwe van Pieter Amants, van Westcappelle.
9Sara, d'huusvrau van Romeijn van Huelebroecke, soldaet. (i.m.:) vertrocken.
10meester Franchoijs Hochtmans, van Bruusel. (i.m.:) vertrocken.
11Tanneken Goossens, d'huusvrau van Joos Goossens, van Oostwinckele.
12Jehan Wara, met
13Lowijse, zijn huusvrau, van Gasscoijnen, soldaet.
14Mahu Berkhe, soldaet onder Vijve.

>p> Dese naervolghende heeft haer begheven onder die ghemeijnte desen 4en ougst 1584:

1Chatelijnne, d'huusvrau van Christoffel Panten.

Ende dese naervolghende met ghetuughenisse ende attestatiën:

1Capitain Bersau, met
2Anna zijn huusvrau, van Brugghe.
3Cathelijne van Hecke, weduwe van Niclaeijs vanden Putte, van Brugghe.
4Digne, d'huusvrau van Adriaen Zwaef, van Oostburch. (i.m.:) vertrocken met attestatie.
5meester Lowijs de roomeester.
6ende zijn huusvrau, met
7Joores de Coster zijn knape, van Brugghe. (i.m.:) vertrocken met attestatiën.
8meester Christiaen du Blocq, Walsche minister, ende
9Margriete Carpentier zijn huusvrau.
10Jan Bauencoe, met
11Maeiken zijn huusvrau, van Nieukercke in , Westvlaenderen. (i.m.:) vertrocken.
12Janneken, d'huusvrau van Pieter Stevaert.
13Pieter Allemans, van Brugghe.

Dese naervolghende persoonen hebben haer begheven tot de ghemeijnte desen 20en decemb. 84:

1Cornelis Weijmaere, cannonnier met
2Tanneken zijn huusvrau, vander Sluus.
3Pieter van Keijdaele, van Oudenburch, soldaet onder capitain Meetkercke.
4Janneken, d'huusvrau van Arent Tollenaere, vander Sluus.
5Oliva, d'huusvrau van Arent de Pau, van Ardenburch.
6Willem vander Causie, met (i.m.:) ghestorven.
7Calleken zijn huusvrau, vander Sluus.
8Jan Goossens, van Nevele.
9Vinchenthijne, d'huusvrau van Lones Madj , van Ardenburch.
10Pieter vander Ee, fs Pieters, vander Sluus. (i.m.:) vertrocken.
11Bertholemeeus Brake, vander Sluus.
12Maiken, d'huusvrau van Nicolaeijs vander Meire, van Sluus.

Dese naervolghende met ghetuughenisse:

1Floris de Vleesschauwere met
2Janneken zijn huusvrau, van Audenaerde.
3Jooris van Hessche met
4Calken zijn huusvrau, van Brugghe.
5Jacop Semeijnen, gheseijt Berchaeu, veindrich van mijn heere Berchau.
6Jaques de Keijser, met
7Marghareta zijn huusvrau, van Audenaerde.

Dese naervolghende persoonen hebben haer begheven tot de ghemeijnte desen (8en) arpril 1585:

1Pieter Dammaert, luitenant onder mijn heer Bersaeu, met
2Marghareta zijn huusvrau, Brugghe.
3Joos Gheraerts, met
4Hester Koolhof, zijn huusvrau.
5Arent de Brabandere, soldaet onder mijn heer gouverneur, van Sinte Bernaerts bij Antwerpen.
6Jaecques Callewaert, van Meenen.
7Pieter vande Wostijne, van Herdenburch.
8Maeiken Slabbaert, fa Pieters van Sinte Cattelijne, bij Oostburch. (i.m.:) vertrocken naer Zeelant met adestatie den 2en meij 1587.

Met attestatiën den'zelven dito:

1Willem vander Straeten, met
2Maeiken zijn huusvrau, van Eecloo.
3Michiel Daelman, van Dame.
4Marghareta, d'huusvrau van Joos Schottens.

Octob. 1585.

Dese naervolghende persoonen hebben opden 10en dito haer begheven tot de ghemeijnte:

1Jacop Leijsens, vander Sluus.
2Joos Linthaut jonckman, fs Lambrechts, van Wijneke int lant van Heelst. (i.m.:) vertrocken.
3Margriete, weduwe van Jacop Samtsoen, vander Sluus
4Armandijncken, d'huusvrau van Arent de Clercq.
5Cathalijne, d'huusvrau van Arent de Brabander, soldaet.

Met attestatiën:

1meester Jan Croes, van Brugghe.

April 1586.

Dese naervolghende zijn de lidmaten die haer opden 3en dito hebben begheven tot de ghemeijnte met belijdenisse des gheloofs:

1Pieter Maertelaere, van Sinte Cruus.
2Hans Huughe, jonckman van Ardenburch.
3Marten van Dame, jonckman van Ghendt.
4Lieven de Vulder van Ghendt, met
5Elijsbeth, zijn huusvrau.
6Andries de Backer, soldaet, van Westwesel in Brabant.
7Edicken Claessens, weduwe van Adriaen vanden Boghaerde, van Houcke.
8Elijsbeth, uxor van Chaerle Maeijheur, uut Ghelderlant.
9Maeijken, d'huusvrau van Davudt, de Schotsman met
10Janneken Schoonackers, haer zuster, van Sinte Laureijns.
11Pleuncken, weduwe van Jan Huwe, van Eecloo.

April 1586.

12|Janneken, d'huusvrau van Cornelis Duucquem, vander Sluus. 13|Joosijne, uxor van Jan Calwaert, van Hersele. 14|Janneken, uxor van Guijlame Cooman, van Eecloo. 15|Josijna, uxor van Rogier Jolijt, van Brugghe. 16|Maeijken, de dochter van Jan Halewijn, luutenant vant casteel vander Sluus.

Dese naervolghende zijn ghecommen met attestatiën:

1Marten vander Hoven, van Brugghe, ziecketrooster, onder tveijndel van cap. Rudder.
2Reijnier Michiels, met Janneken Doussije zijn huusvrau, beijde van Brugghe.
3meester Joos Frarijn, van Brugghe, die daer oock bedient heeft van het auderlincschap.
4Jan Brixsailt, fs Joos, van Brugghe
5Anthonis Wens, soldaet onder cap. Poest.
6Heijndrick van Loo, van Sinte Laureijns.
7Gillis Vercruuchen, met
8zijn huusvrau, beijde van Audenaerde. (i.m.:) vertrocken met attestatie.

Augustus 1586.

Opden 21en dito hebben dese naervolghende persoonen haer begheven met belijdenisse totter ghemeijnte :

1Pieter vander Brugghe, edelman onder capitain Brixsaeu. (i.m.:) vertrocken met attestatie.
2Lones Martens, van Ardenburch.
3Meester Arent Pees, vander Sluus.
4Franchies Lamoot, van IJpere.
5Jan Mijncke, van Loo ten Mulle.
6Godelieve tsBackers, weduwe van Cornelis Eehaut, Sluus.
7Claerken Linthaut, van Audenaerde.
8Maeijken, d'huusvrau van Jacop Manhaut, van Sluus.
9Jaecquemijne, fa van Pieter vander Eijnde, van Eecloo.
10Maeijken vanden Becke, weduwe van Jan vander Becke.
11Maeijlaert Temmerman, van Ekelsbeke.
12Lieven van Steelant, van Ronsele.
13Martijnken, d'huusvrau van Roelant Galliaensen.

Augustus 1586.

Opden zelven 21en dito zijn dese ghecommen met attestatiën ende ghetuughenissen:

1Joncheer Adriaen vander Straeten, Brugghe. (i.m.:) vertrocken met attestatie, ghestorven.
2Jan van Vive, van Brugghe.
3Mattheeus van Vive, zijn zone, met Janneke, uxor.
4Ectoor van Wonen, van Dame.
5Marcus van Hassche, van Brugghe. (i.m.:) vertrocken met attestatie, ghestorven.
6Jan Gillis, van Bruusel.
7Donaes Platteel, Brugghe.
8Nicolaeijs Springheel, luutenant van cap. Mansfelt, met Janneken zijn huusvrau.
9Jan Commijn, veijndrich van Meetkercke, uut Schotlant.
10Lowijs Messeman, met Claeijseken zijn huusvrau.
11Paesschijne van Westhuuse, Brugghe.
12Meijncken Cools, d'huusvrau van
13Jan Cools, van Brugghe.
14Adriaen de Brauwere, met Janneken zijn huusvrau, van Brugghe. Item d'huusvrau.

Dese naervolghende persoonen hebben haer begheven tot de ghemeijnte opden 21en decemb. 86:

1Franchies Thijs, Sluus.
2Jan de Waele, van Sluus.
3Kaerle Lauwers, gheseijt de Meulenaere, Sluus.
4Laureijns de Waele, van Thielt, soldaet onder cap. Brixsaeu.
5Marten Ducaet, soldaet onder cap. Brixsaeu, van Brugghe.
6Jan de Conijnck, van Eecloo.
7Samuel de Meij, jonckman van Brugghe, soldaet onder cap. Meetkercke. (i.m.:) vertrocken met attestatie.

Dese waeren de vrauwen:

1Cathelijne, uxor Joachem Nools, Sluus.
2Thanneken, uxor van Lieven Coppes, Sluus.
3Sebilla Baert, van Brugghe.
4Coolijnken, uxor Pieter van Kendaele.
5Maeijken, uxor van Everaert Smiths, van Wijnghem.
6Betken Hoore, jonghe dochter, Eecloo.
7Tanneken, uxor van Lieven de Maecker, uut tlant van Cleve.
8Lenora Provoosts, van Oostburch.

Desen zijn opden zelven 21en dito ghecommen met ghetuughenisse:

1Joachem Nools, luutenant onder cap. Ridder, van Sluus.
2Jacob de Meur, speijhaven van Damme.
3Joos Baert, met Calleken sijn huusvrau, van Brugghe.
4Morenche Pulleken, uxor van Donaes Platteel, Brugghe.
5Ghizelbrecht Gheeraerts, soldaet onder cap. Ddorogien. (i.m.:) vertrocken met attestatie den 3en april 87.
6 Balthazar van Vive, van Brugghe.

Maerte 1587.

Dese naervolghende persoonen zijn opden 26 en dito ghecommen met belijdenisse des gheloofs. onder de ghemeijnte:

1Jan van Loo, van Hoecke.
2Michael Bigghe, vander Sluus.
3Jaspaert Chutoor, van Ardenburch.
4Amant Stalravens, soldaet onder mijn heere de Gouverneur, met
5Jaquelijne, uxor.
6Franchoeijs Martens, met
7Neelken zijn huusvrauwe, vander Sluus.
8Item Ghertruut Simoense, uxor van cap. Maijor, van Middelburch, Zeelant.
9Anthonette Lotens, uxor Vinchent Verbiest, van Sluus.
10Chara Manhaut, fa Jacops, van Ardenburch.
11Catherijna, weduwe van Pieter Coppens, vander Sluus.
12Elijsabeth Meese, uxor van Jan Commijn.
13Bohertrijse, weduwe van Jacop d'Hulst, van Sluus.
14Janneken tsAvers, weduwe van Adriaen vander Eecken, van Haelwijn.
15Franssijne tsBeems, weduwe van Jacop Hassaeij, van Ghendt.

Dese naervolghende zijn opden zelven dito ghecommen met attestatie:

1Pieter vander Cunichen, met
2Maeijken, zijn huusvrau, van Brugghe.
3Lieven de Beck, jonckman, soldaet onder cap. Herroghie.
4Jaquelijne t'Vleesschauwers, jonghe dochter van Audenaerde.

Julius 1587.

Dese naervolghende persoonen hebben haer begheven, onder de ghemeijnte binnen de belegherijnghe vander Sluus opden

1eerst Jan van Neste, soldaet onder de Gouverneur, met
2Catherijna zijn huusvrau, van Brugghe.
3Paesschijne Veijs, weduwe van Marten de Keijser, uut tlant van Haelst.

Dese met attestatiën:

1Jaques Janssen, fs Philips, vander Sluus.
2Elijsabeth van Herweghe, uxor Franchies de Croocq, van Audenaerde.
3Elijsabeth, huusvrau van Joores Bert, van Bruusel.
4Elijsabeth, weduwe van Pieter Block van Wenoxberghe.