The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Stichting der Hervormde Gemeente te Sint Kruis

Den 1en july 1652

De parochianen ende ingesetenen van St.Cruys, behoorlicker wijse t'samen gekomen zijnde, hebben gemeender handt goet gevonden dat men alle behoorlicke middelen soude gebruycken om een Predikant te versoecken. Ende hebben tot dien eynde versocht Guiliaum Reynvaer, dienaer des goddeliken woorts binnen Aerdenburg, om haeren hooftman Jan Ceunis te assisteren ende t'saemen inde vergaderinge des E.E. Classis van Walcheren te verschijnen en aldaer het versoeck ende begeerte der ledematen & ingesetenen, van St.Cruys voor te dragen, met eenen de E.E. Classis om hulpe ende bijstandt in dese haere goede ende goddelicke saecke te bidden.

Actum tot St.Cruys in tegenwoordigh van sommige der bysonderste ledematen der selver plaetsen, welkers namen onderschreven waren als

Jan Ceunis
T'merck ........... van Paulus van de Plassche
T'merck ........... van Pieter de Lange
T'merck ........... van Guiljam van Nieukerck
Pieter van de Plassche
T'merck ........... van Willem D'Hane
Jan Boussemaer
Gillis de Lange
Jan Goethals

11.09.1652De eerste ouderlingen Paulus van de Plassche en Jan Ceunis
11.09.1652De eerste diakonen Lieven de Meyer en Jan Goethals
01.12.1652Den eersten ordinairen herder en leeraar Daniel Meyerus
02.02.1653Den eersten schoolmeester en voorsanger Francois Simonse
13.06.1655Tot klockluyder en grafdelver ende dat daeraen dependeert overgegeven aen Geert Simonse op het tractement van Vier ponder Vls. Jaerlickx.

Den 13 juny 1655

Is de bedieninge van het klockluyden, grafdelven ende dat daer aen dependeert overgegeven aen Geerit Symonse op het tractement van vier ponden Vlaems Jaerlickx.

Den selven dito

Reglementen waernaer hem den voorseyden Geerit Simonse in desen synen dienst moet gedragen:

ISal hij gehouden zijn te besorgen dat de klocke bij alle publycke predikatien geluyt, ofte inplaetse van dien, den trommel geslagen werdt, ter uyre ende wijse als het sal behooren.
IISal hij bestellen dat de honden ende andere ongeregeltheden uyt de kercke geweyrt worden, waertoe van noden is, datter iemant aende kercke deure doorgaens hierop goede acht hebbe.
IIISal hij nevens den schoolmr. versorgen dat de stoelen ende bancken van alle stoff ende vuyligheyt gereynigt ende de kercke voort wel gesuyvert werde, soo wanneer het bevonden wordt van noden te zijn.
IIIIIn 't begraven sal dit observeren:
1eHet graf sal hij nae behoorte diep maken.
2eVoor het graf van een groot persoon sal hij trecken twaelf stuyvers.
3eVoor een kint ses stuyvers.
4eVan het bidden voor een groot persoon seven schellingen.
5eVan het bidden voor een kindt vijf schellingen.
6eVan het rouwkleet sal hij nemen 15 stuyvers, waer van dry stuyvers sullen zijn voor het optekenen; ende twaelf ten behoevte vande armen.

Hiertoe sal er een rolle ofte boeck gehouden worden in hetwelcke de overledenen met naeme ende toenaeme sullen opgetekent worden, ende oock op wat dagh ende datum sij gestorven zijn, alsmede waer sij begraven zijn.

Lidmaten zoals die opgetekend zijn in het actaboek.

05.07.1687Margareta van Voesborg, met att. van Sluis.
Pieternella de mark, met att. van Sluis.
08.04.1690Elisabeth Beerens, met bel.
Sara van de Plassche, met bel.
Levintje van de Plassche, met bel.
07.04.1691Guiljame de Meyer, met bel.
Margrite Provoost, met bel.
12.04.1692Pieter Latem, met bel.
Josine Snauwaars, met bel.
04.04.1693Paulus van de Plassche, met bel.
Anna Ducatel, met bel.
31.03.1696Filip Francen, met bel.
Anderies Isrels, met bel.
Jacob Verschore, met bel.
Marinis Blanschaer, met bel.
Janneke de Breyne, met bel.
Sara Ducatel, met bel.
31.03.1697Fel ?? Wissenburgh, geb. uit Essenlandt, met bel.
Mary Cornelis, met bel.
Cornelia Beerens, met bel.
Hubrecht Malebrancke, met bel.
02.04.1700Jacobus van den Berge, met bel.
Michiel Arnouts Deuninck, met bel.
Jan Boudt, met bel.
Cornelis van de Plassche, fs. Jacob, met bel.
Sara Cornelis, huysvrouwe van Jan Boudt, met bel.
03.04.1702Ary van Blanckenberge, met bel.
Pieter de Munck, met bel.
Mattheus Duyningh, met bel.
Elisabeth Ducatel, met bel.
Mary Rosseel, met bel.
03.04.1706Paulus van de Plassche, fs. Jacobi, met bel.
Cristina Dreeling, met bel.
Elisabeth Kleyman, met bel.
Janneken van Blanckenberge, met bel.
Josina Beerens, met bel.
05.04.1707Francoeys Kleyman, met bel.
Josintje Duyck, met bel.
Maria van de Plassche, met bel.
Pieternella Rispe, met bel.
Maria Iatem, met bel.
04.04.1711Pieter Rochussen, met bel.
Jan du Pree, met bel.
31.03.1714Mathys van West, met bel.
Joseph Ryckeman, met bel.
Johannes van Blanckenberge
Jacob van de Plassche
Maria van de Plassche
01.04.1714Benjamin Beerens, met bel.
Jacob Vermaas, met bel.
Isack Wynant, met bel.
Jacobus Magerman, met bel.
06.04.1716Maria de Smit
03.04.1717Marcus Alberts
Francois Magerman
Sara van Brant
Johanna NoƩ

Uit actaboek Sint Kruis.